Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

dział finansowy - wiorin rzeszów


fax: 178500371

 

Marek Perhon
Główny Księgowy

tel. 17 85 00 391

Katarzyna Marek

Główny Specjalista

tel. 17 85 00 375

Małgorzata Janik

Starszy Specjalista

tel. 17 85 00 383

Lucyna Betlej

Starszy Administartor

 

tel. 17 85 00 393

 

Zadania Działu Finansowego

 1. opracowanie materiałów planistycznych w układzie tradycyjnym i układzie zadaniowym oraz kontrola ich realizacji,
 2. bieżące prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. dokonywanie bieżących rozliczeń finansowych gotówkowych i bezgotówkowych związanych z wykonywaniem zadań ustawowych,
 4. wykonywanie operacji związanych z wypłatami wynagrodzeń pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu oraz osobom zatrudnionym w ramach umów cywilnoprawnych,
 5. prowadzenie dokumentacji podatków oraz należności i świadczeń ubezpieczeniowych,
 6. kontrola wydatków realizowanych przez Wojewódzki Inspektorat pod względem legalności, gospodarności i celowości,
 7. realizacja dochodów budżetowych,
 8. prowadzenie windykacji należności  budżetowych,
 9. terminowe sporządzanie obowiązujących sprawozdań budżetowych i finansowych,
 10. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości i obsługi finansowej,
 11. naliczanie odpisu rocznego oraz obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 12. ewidencjonowanie w księgach inwentarzowych majątku będącego w posiadaniu WIORiN. Wycena i przyjęcie na stan środków trwałych i wyposażenia,
 13. organizowanie inwentaryzacji majątku i jej rozliczanie,
 14. sporządzanie rozliczeń dotyczących PFRON,
 15. ścisłe współdziałanie z Działem Administracyjnym i samodzielnym stanowiskiem do spraw kadr,
 16. współpraca w zakresie ochrony mienia i prawidłowego zabezpieczenia majątku Skarbu Państwa,
 17. współdziałanie z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim, bankami i  organami skarbowymi ZUS w zakresie obsługi finansowo- księgowej Wojewódzkiego Inspektoratu,
 18. opracowanie wniosków w sprawie zmian w planie finansowym,
 19. obsługa Informatycznego Systemu Budżetu Państwa TREZOR,
 20. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.
Zgłoś błąd