Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Skargi i wnioski

1. Przepisy prawne regulujące postępowanie w sprawach skarg i wniosków:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie postępowanie w sprawach skarg i wniosków dodatkowo reguluje zarządzenie nr 32/2014 Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia  03 listopada 2014 r.
w sprawie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

2. Miejsce przyjmowania skarg i wniosków wnoszonych do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa  w Rzeszowie:

  35-101 Rzeszów, ul. Langiewicza 28

- Oddziały WIORIN

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin
i Nasiennictwa  przyjmuje  w sprawach skarg i wniosków

w każdy poniedziałek  w godzinach od 8:00 do 16:00

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków

przez kierowników komórek organizacyjnych

oraz pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu

odbywa się codziennie w godzinach pracy Wojewódzkiego Inspektoratu.

3. Skarżyć możemy się w szczególności na:

  • zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
  • naruszenie praworządności lub interesu skarżących,
  • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

2. Wnioski możemy składać w celu:

  • ulepszenia organizacji,
  • wzmocnienia praworządności,
  • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
  • ochrony własności,
  • lepszego zaspokojenia potrzeb ludności.

 

Miejsce przyjmowania skarg i wniosków wnoszonych do Wojewody, Wicewojewody i Dyrektora Generalnego Urzędu:

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie:

- kancelaria Urzędu - pokój 27, tel. 17 8671027, fax: 17 8671950

- wszystkie komórki organizacyjne PUW (w tym w  delegaturach)

- Oddział Obsługi Klienta - pokój 213, tel. 17 8671213, fax: 17 8671956

- e-mail: kancelaria@rzeszow.uw.gov.pl

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Agnieszka Lira-Pochwat
Data publikacji informacji: 12.09.2014 08:54
Data aktualizacji informacji: 07.04.2016 13:23
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd