16 Września 2022

Starszy księgowy w Dziale Finansowym

Ogłoszenie nr 106398 z 16.09.2022

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa  poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy księgowy w Dziale Finansowym

Wymiar etatu: 1 etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

45-853 Opole, ul. Wrocławska 172

Miejsce wykonywania pracy:

Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. prowadzenie kont syntetycznych i analitycznych, bilansowych i pozabilansowych wydatków budżetowych oraz ZFŚS,
 2. dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 3. księgowanie wydatków i dochodów budżetowych,
 4. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 5. regulowanie zobowiązań w wymaganym terminie płatności,
 6. prowadzenie spraw związanych z planowaniem, monitorowaniem realizacji oraz sprawozdawczością w układzie zadaniowym,
 7. prowadzenie wszystkich operacji dotyczących obsługi kasy,
 8. sprawdzanie i zatwierdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów księgowych,
 9. współdziałanie z bankami, organami skarbowymi, ZUS oraz innymi podmiotami w zakresie obsługi finansowo-księgowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu,
 10. sporządzanie raportów i analiz z zakresu finansowo-księgowego, uczestniczenie w sporządzaniu sprawozdań,
 11. sporządzanie deklaracji PFRON,
 12. sporządzanie oraz wprowadzanie operacji i dokumentów generowanych w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu państwa TREZOR pod nieobecność głównego księgowego,
 13. sporządzanie i zatwierdzanie pod nieobecność głównego księgowego sprawozdań budżetowych,
 14. analiza realizacji budżetu, zatwierdzanie wydatków oraz analiza dochodów budżetowych pod nieobecność głównego księgowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędne

 • wykształcenie: średnie,
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • znajomość KPA,
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych oraz finansowo-księgowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie: wyższe, preferowane o profilu ekonomicznym,
 • preferowane doświadczenie w obszarze księgowości w jednostkach administracji publicznej: 5 lat,
 • samodzielność,
 • terminowość,
 • rzetelność.

co oferujemy:

 • możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy, po uzgodnieniu z przełożonym możliwość skrócenia czasu pracy połączona z obowiązkiem „odpracowania” czasu wolnego,
 • pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu,
 • miejsce parkingowe na terenie urzędu,
 • dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii, przerw świątecznych,
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
 • miejsce do odświeżenia się,
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • nagrody jubileuszowe,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • możliwość skorzystania z niskooprocentowanej pożyczki,
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie,
 • spokojna okolica,
 • stabilne zatrudnienie  w jednostce administracji państwowej z wieloletnia tradycją,
 • zatrudnienie w korpusie służby cywilnej na podstawie umowy o pracę bez okresu próbnego), pierwsza umowa – zawarta na okres 12 miesięcy,
 • szkolenia i rozwój osobisty, możliwość uczestnictwa w ciekawych projektach i zespołach.

dostępność:

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami może Pani/Pan je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Umożliwiamy osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z własnych urządzeń i rozwiązań wspomagających pracę (np. pomoc asystenta lub trenera pracy).
 • Jako osoba z niepełnosprawnością może Pani/Pan skorzystać z pierwszeństwa
  w zatrudnieniu – należy złożyć wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

warunki pracy:warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w siedzibie WIORiN Opole oraz na terenie województwa opolskiego (wyjazdy w celu realizacji zadań finansowych). Praca umysłowa wykonywana w pozycji siedzącej, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Gotowość do krajowych wyjazdów szkoleniowych. Współpraca z klientem zewnętrznym. Stres. Zagrożenie korupcją. Praca na wysokości do 3 metrów. Prowadzenie samochodu służbowego kat. B.

miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Siedziba Inspektoratu obejmuje piętrowy budynek. Biuro usytuowane na I piętrze. Poruszanie się po budynku może stanowić barierę dla osób mających trudności z poruszaniem się po schodach (brak windy). Budynek wyposażony w podjazd. Przemieszczanie się w terenie osobowym samochodem służbowym.

dodatkowe informacje:

 • Jeśli zostanie Pani/Pan zakwalifikowana/y do kolejnego etapu, powiadomimy Panią/Pana o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podała Pani/Pan adresu
  e-mail).
 • Oświadczenia prosimy podpisać odręcznie i wstawić datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadała Pani/Pan po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym prosimy dołączyć kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Prosimy nie przesyłać wszystkich dokumentów, które Pani/Pan uzna, że mogą pomóc w naborze. Prosimy o przesłanie tylko tych, których wymagamy lub zalecamy.
 • Prosimy zwrócić uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – o rzetelną ocenę, czy odpowiada Pani/Panu taka praca.
 • Złożone przez Panią/Pana dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.77/4744619 wew. 37.

dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
 • oświadczenia o spełnieniu pozostałych wymagań niezbędnych,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność-w przypadku kandydatów/kandydatek, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów/kandydatek,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego,
 • oświadczenia o spełnieniu pozostałych wymagań dodatkowych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

termin składania dokumentów:

do 26.09.2022 r. (decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu)

miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

ul. Wrocławska 172

45-835 Opole

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ogłoszenie nr 106398”.

przetwarzanie danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa,  z siedzibą w Opolu, przy ul. Wrocławskiej 172, 45-835 Opole.

Kontakt do Inspektora Ochrona Danych:

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Oferty osób odrzuconych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty objęcia stanowiska przez wybranego kandydata/kandydatkę. W terminie 14 dni od zakończenia naboru, na pisemny wniosek kandydata, dokumenty mogą zostać zwrócone za osobistym pokwitowaniem odbioru.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.


powrót