04 Października 2019

Referent prawny

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa                       poszukuje kandydatów na stanowisko:

Referent prawny – Stanowisko Samodzielne

Wymiar etatu: 1/2

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślini Nasiennictwa w Opolu
45-853 Opole, ul.Wrocławska 172

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole
 • ul. Wrocławska 172, 45-835 Opole

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
   

Praca w siedzibie Inspektoratu oraz na terenie województwa opolskiego, prowadzenie samochodu służbowego kat. B. Praca umysłowa wykonywana w pozycji siedzącej. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Współpraca z klientem zewnętrznym, Stres związany z obsługą klienta. Zagrożenie korupcją. Gotowość do krajowych wyjazdów.Praca na wysokości do 3 m.

 

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 

Siedziba Inspektoratu obejmuje piętrowy budynek. Poruszanie się po budynku może stanowić barierę dla osób mających trudności z poruszaniem się po schodach (brak windy). Budynek wyposażony w podjazd. Stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze.

Poruszanie się po terenie województwa opolskiego – samochodem służbowym.

 

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Opracowywanie opinii, udzielanie informacji i wyjaśnień z obowiązujących przepisów prawa w celu prawidłowego funkcjonowania WIORiN Opole.
 2. Sporządzanie standardowych pism dla Wojewódzkiego Inspektora.
 3. Przygotowywanie projektów zarządzeń, decyzji administracyjnych, zaświadczeń.
 4. Nadzór nad poprawnością zapisów w nowych oraz obowiązujących aktach prawa wewnętrznego, stosowanych w WIORiN Opole.
 5. Wspomaganie pracowników  innych komórek organizacyjnych w redagowaniu istotnych dokumentów wywołujących skutki prawno-finansowe.
 6. Monitoring zmian w przepisach prawnych i bieżące informowanie o tym pracowników WIORiN Opole.
 7. Popularyzacja prawa wśród personelu WIORiN Opole.
 8. Prowadzenie szkoleń z obowiązujących przepisów prawa w celu podnoszenia kwalifikacji pracowników WIORiN Opole.
 9. Pomoc w opracowywaniu testów sprawdzających wiedzę wykorzystywanych w procesie naboru na wolne stanowiska pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e:

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne

pozostałe wymagania niezbędne:

 • kompleksowa znajomość przepisów prawa stosowanych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa (m.in. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przepisów ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej, Kodeksu pracy,  Kodeksu wykroczeń, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeksu karnego (część ogólna), Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo ochrony środowiska, przepisów z zakresu instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitych rzeczowych wykazów akt, przepisów z zakresu ochrony roślin, nasiennictwa oraz środków ochrony roślin),
 • umiejętność czytania i analizy przepisów prawnych,
 • umiejętność pisania opinii i redagowania pism urzędowych,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • odporność na stres,
 • komunikatywność,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

wymagania dodatkowe :

 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • dyspozycyjność,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CVi list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego,
 • kopie dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów/kandydatek, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa
  w zatrudnieniu w przypadku,gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów/kandydatek,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych      do celów naboru,

Termin składania dokumentów:

14.10.2019 r.

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
ul. Wrocławska 172
45-835 Opole

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór     na stanowisko Referenta prawnego”.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu.

Oferty otrzymane po terminie oraz niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń nie będą rozpatrywane.
Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefoniczne  lub w e-mailem.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa,  z siedzibą w Opolu, przy ul. Wrocławskiej 172,
45-835 Opole.

Kontakt do Inspektora Ochrona Danych:

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Oferty osób odrzuconych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy         od daty objęcia stanowiska przez wybranego kandydata/kandydatkę. W terminie 14 dni od zakończenia naboru, na pisemny wniosek kandydata, dokumenty mogą zostać zwrócone za osobistym pokwitowaniem odbioru.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.77/4744619 wew. 37.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane            z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną

Pliki do pobrania


powrót