21 Lutego 2018

Nabór na stanowisko Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, ds. obronnych oraz ds. ochrony danych osobowych (stanowisko samodzielne)

Ogłoszenie nr: 22749

 

Data ukazania się ogłoszenia: 21.02.2018 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów na samodzielne stanowisko:

Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, ds. obronnych oraz ds. ochrony danych osobowych (stanowisko samodzielne)

Wymiar etatu: 1/4

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
45-853 Opole, ul. Wrocławska 172

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 

Praca umysłowa wykonywana w pozycji siedzącej. Praca przy komputerze powyżej
4 godzin dziennie. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Koordynowanie działań z zakresu ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych oraz spraw obronnych  Inspektoratu oraz 9 oddziałów terenowych Inspektoratu. Współpraca z klientem zewnętrznym, Zagrożenie korupcją.  Praca w terenie. Wystąpienia publiczne związane z prowadzeniem szkoleń dla pracowników związanych z w/w zagadnieniami. Gotowość do krajowych wyjazdów. Praca na wysokości do 3 m. Prowadzenie samochodu służbowego kat. B.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Siedziba Inspektoratu obejmuje piętrowy budynek. Biuro usytuowane na 1 piętrze. Poruszanie się po budynku może stanowić barierę dla osób mających trudności
z poruszaniem się po schodach (brak windy). Budynek wyposażony w podjazd.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
 4. przeprowadzanie kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowej (co najmniej raz na trzy lata) kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 5. opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w WIORiN Opole, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;
 6. organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych dla osób zatrudnionych w WIORiN Opole;
 7. prowadzenie zwykłych i kontrolnych postępowań sprawdzających;
 8. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w WIORiN Opole lub wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
 9. zawiadamianie ABW lub SKW o przypadkach naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 10. nadzorowanie przestrzegania zasad postepowania przy przetwarzaniu danych osobowych w WIORiN Opole;
 11. współdziałanie  ze służbami ochrony państwa;
 12. opracowywanie i aktualizacja dokumentacji w zakresie spraw obronnych, w tym planowania operacyjnego, gotowości obronnej państwa, systemem kierowania bezpieczeństwem narodowym, HNS;
 13. sprawowanie nadzoru nad przechowywaniem, użytkowaniem, konserwacją i ewidencją sprzętu obrony cywilnej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe  

pozostałe wymagania niezbędne:

 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych
  o klauzuli co najmniej „Poufne”, wydane przez ABW lub SKW,
 • zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych dla pełnomocników do spraw informacji niejawnych i ich zastępców oraz osób przewidzianych na te stanowiska, wydane przez ABW lub SKW,
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych i aktów wykonawczych,
 • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,
 • znajomość przepisów dotyczących zarządzania kryzysowego,
 • znajomość przepisów dotyczących spraw obronnych,
 • znajomość przepisów KPA,
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych,
 • umiejętność redagowania informacji, procedur i instrukcji,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • samodzielność,
 • odporność na stres,
 • prawo jazdy kat. B,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe administracyjne, ekonomiczne lub prawnicze,
 • preferowane doświadczenie zawodowe związane z ochroną informacji niejawnych, ochroną danych osobowych i obronnością,
 • preferowane doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • zaświadczenie stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych,
 • terminowość,
 • rzetelność,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa,
 • kopia zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzone przez ABW albo SKW,
 • kopia prawa jazdy kat. B,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych      do celów naboru,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie  stażu pracy i doświadczenia zawodowego,
 • kopia zaświadczenia stwierdzającego odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych,
 • kopie dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów/kandydatek, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa
  w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów/kandydatek,

Termin składania dokumentów:

05.03.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu)

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
ul. Wrocławska 172
45-835 Opole

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, ds. ochrony danych osobowych oraz ds. obronnych”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu.

Oferty otrzymane po terminie oraz niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń nie będą rozpatrywane. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefoniczne  lub w e-mailem.

Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), każdy z kandydatów/kandydatek ma prawo dostępu
do swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa,  z siedzibą w Opolu, przy ul. Wrocławskiej 172,
45-835 Opole.

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Oferty osób odrzuconych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty objęcia stanowiska przez wybranego kandydata/kandydatkę. W terminie 14 dni od zakończenia naboru, na pisemny wniosek kandydata, dokumenty mogą zostać zwrócone za osobistym pokwitowaniem odbioru.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.77/4744619 wew. 37.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.

 

Pliki do pobrania


powrót