10 Stycznia 2018

Nabór na stanowisko kierownika Oddziału w Głubczycach

Ogłoszenie nr: 20534

 

Data ukazania się ogłoszenia: 11 stycznia 2017 r.

 

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa   poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kierownik Oddziału Głubczyce

 

Wymiar etatu: 1

 

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
45-853 Opole, ul. Wrocławska 172

 

Miejsce wykonywania pracy:

 • Głubczyce,

 • ul. Chrobrego 5a, 48-100 Głubczyce

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 

Praca w siedzibie Oddziału oraz na terenie powiatu głubczyckiego (wyjazdy, często niekorzystne warunki atmosferyczne), prowadzenie samochodu służbowego kat. B, Kontrole wykonywane na polach, u rolników, u przedsiębiorców, w magazynach, itp., Występuje wysiłek fizyczny (pobieranie, przenoszenie prób, chodzenie po polach). Praca umysłowa wykonywana w pozycji siedzącej. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Bezpośrednie kierowanie grupą pracowników. Współpraca z klientem zewnętrznym, Stres związany z obsługą klienta. Zagrożenie korupcją. Gotowość do krajowych wyjazdów. Praca na wysokości do 3 m. Prowadzenie samochodu służbowego kat. B.


 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Budynek Inspektoratu o/Głubczyce obejmuje piętrowy budynek. Biuro usytuowane na 1 piętrze. Poruszanie się po budynku może stanowić barierę dla osób mających trudności z poruszaniem się po schodach (brak windy).


 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Kierowanie i organizacja pracy Oddziału Głubczyce.

 2. Nadzorowanie zadań z zakresu nadzoru fitosanitarnego, ochrony roślin i techniki oraz nadzoru nasiennego.

 3. Kontrola przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie wytwarzania, oceny przechowywania, obrotu i stosowania materiałem siewnym.

 4. Przeprowadzanie oceny polowej plantacji nasiennych i oceny cech zewnętrznych.

 5. Pobieranie prób do badań z materiału siewnego przygotowanego i będącego w obrocie.

 6. Kontrola tożsamości materiału siewnego.

 7. Prowadzenie ewidencji przedsiębiorców i podmiotów z zakresu obrotu materiałem siewnym.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów z zakresu ochrony roślin, nasiennictwa, środków ochrony roślin i aktów wykonawczych do ustaw,

 • znajomość zagadnień z zakresu obrotu materiałem siewnym,

 • znajomość KPA,

 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,

 • prawo jazdy kategorii B,

 • umiejętność obsługi komputera,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • korzystanie z pełni praw publicznych,

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne,

 • preferowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym,

 • komunikatywność,

 • kreatywność,

 • odporność na stres,

 • terminowość,

 • rzetelność,

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 

 • życiorys/CV i list motywacyjny,

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

 • kopia prawa jazdy kat. B,

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie stażu pracy i doświadczenia zawodowego,

 • kopie dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność-w przypadku kandydatów/kandydatek, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa
  w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów/kandydatek,

Termin składania dokumentów:

22.01.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu)

 

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
ul. Wrocławska 172
45-835 Opole

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko Kierownika Oddziału Głubczyce”

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu.

Oferty otrzymane po terminie oraz niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń nie będą rozpatrywane. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefoniczne lub w e-mailem.

Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), każdy z kandydatów/kandydatek ma prawo dostępu
do swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa,  z siedzibą w Opolu, przy ul. Wrocławskiej 172,
45-835 Opole.

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Oferty osób odrzuconych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty objęcia stanowiska przez wybranego kandydata/kandydatkę. W terminie 14 dni od zakończenia naboru, na pisemny wniosek kandydata, dokumenty mogą zostać zwrócone za osobistym pokwitowaniem odbioru.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.77/4744619 wew. 37.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.

 


powrót