02 Grudnia 2017

Nabór na stanowisko kierownika Działu Administracyjnego

Ogłoszenie nr: 18897

 

Data ukazania się ogłoszenia: 2 grudnia 2017 r.

 

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa   poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kierownika Działu Administracyjnego

 

Wymiar etatu: 1

 

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
45-853 Opole, ul. Wrocławska 172

 

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

 

Warunki pracy

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 

Praca umysłowa wykonywana w pozycji siedzącej. Praca przy komputerze powyżej
4 godzin dziennie. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Bezpośrednie kierowanie grupą pracowników. Koordynowanie zadań administracyjnych 9 oddziałów terenowych Inspektoratu. Współpraca z klientem zewnętrznym, Zagrożenie korupcją. Praca w terenie. Gotowość do krajowych wyjazdów. Prowadzenie samochodu służbowego kat. B.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Siedziba Inspektoratu obejmuje piętrowy budynek. Biuro usytuowane na 1 piętrze. Poruszanie się po budynku może stanowić barierę dla osób mających trudności
z poruszaniem się po schodach (brak windy). Budynek wyposażony w podjazd.


 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Kierowanie i organizacja pracy Działu Administracyjnego.

 2. Administrowanie mieniem stałym i ruchomym Wojewódzkiego Inspektoratu,
  w tym Oddziałów.

 3. Prawidłowe zabezpieczenie obiektów i majątku Wojewódzkiego Inspektoratu przed kradzieżą, pożarem i innymi klęskami oraz zapewnienie właściwej eksploatacji maszyn, urządzeń i środków transportu.

 4. Prowadzenie spraw Inspektoratu w odniesieniu do:

 • prawnych tytułów własności,
 • zamówień publicznych,
 • zamówień pieczęci urzędowych, druków podlegających ścisłemu zarachowaniu
 • i innych druków,
 • gospodarki środkami transportu, łączności oraz środkami trwałymi,
 • zaopatrywanie Inspektoratu w niezbędne środki do działalności i ich rozdział pomiędzy komórki organizacyjne.
 1. Opracowywanie projektów planów inwestycyjnych i kapitalnych remontów, organizowanie i zabezpieczenie ich realizacji oraz nadzór nad pracami inwestycyjnymi i remontami.

 2. Opracowywanie projektów umów z wykonawcami i dostawcami.

 3. Kontrola i analiza kosztów administracyjnych.

 4. Nadzór nad kontrolą merytorycznych wydatków budżetowych oraz kwalifikacją wydatków strukturalnych z ogółu wydatków.

 5. Nadzór nad prowadzeniem rejestru skarg i wniosków zgłaszanych do Wojewódzkiego Inspektoratu.

 6. Nadzór nad archiwum zakładowym.

 7. Wykonywanie zadań z zakresu informacji publicznej.

 8. Prowadzenie spraw Wojewódzkiego Inspektoratu w odniesieniu do zamówień publicznych zgodnie z obowiązującą ustawą.

 9. Nadzór nad przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków przeciwpożarowych w Inspektoracie.

 10. Sporządzanie sprawozdawczości i informacji z zakresu spraw prowadzonych przez Dział Administracyjny.

 11. Kontrolowanie rzetelności zapisów na kartach drogowych pojazdów służbowych oraz sprawdzanie ich pod względem merytorycznym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,

 • znajomość przepisów z zakresu ustawy Prawo budowlane pod kątem administrowania budynkami,

 • znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska,

 • znajomość przepisów KPA,

 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,

 • umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych,

 • umiejętność analitycznego myślenia,

 • prawo jazdy kat. B,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • korzystanie z pełni praw publicznych,

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe administracyjne, ekonomiczne lub prawnicze,

 • preferowane doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem spraw administracyjnych,

 • co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

 • odporność na stres,

 • samodzielność,

 • terminowość,

 • rzetelność,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

 • kopia prawa jazdy kat. B,

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie stażu pracy i doświadczenia zawodowego,

 • kopie dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność-w przypadku kandydatów/kandydatek, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa
  w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów/kandydatek,

 •  

Termin składania dokumentów:

12.12.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu)

 

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
ul. Wrocławska 172
45-835 Opole

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko Kierownika Działu Administracyjnego”


 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu.

Oferty otrzymane po terminie oraz niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń nie będą rozpatrywane. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefoniczne lub w e-mailem.

Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), każdy z kandydatów/kandydatek ma prawo dostępu
do swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa,  z siedzibą w Opolu, przy ul. Wrocławskiej 172,
45-835 Opole.

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Oferty osób odrzuconych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty objęcia stanowiska przez wybranego kandydata/kandydatkę. W terminie 14 dni od zakończenia naboru, na pisemny wniosek kandydata, dokumenty mogą zostać zwrócone za osobistym pokwitowaniem odbioru.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.77/4744619 wew. 37.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.

 

Pliki do pobrania


powrót