01 Maja 2018

Nabór na stanowisko Informatyk

Ogłoszenie nr: 26590

 

Data ukazania się ogłoszenia: 1 maja 2018 roku

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów na stanowisko:

Informatyk

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
45-853 Opole, ul. Wrocławska 172

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole,
 • 45-853 Opole, ul. Wrocławska 172

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 

Praca umysłowa wykonywana w pozycji siedzącej. Praca przy komputerze powyżej
4 godzin dziennie. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.  Współpraca z klientem zewnętrznym, Zagrożenie korupcją.  Wystąpienia publiczne związane z prowadzeniem szkoleń dla pracowników. Praca w terenie
(9 oddziałów terenowych). Gotowość do krajowych wyjazdów. Praca na wysokości do 3 metrów. Prowadzenie samochodu służbowego kat. B.

 

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

  Siedziba Inspektoratu obejmuje piętrowy budynek. Biuro usytuowane na 1 piętrze. Poruszanie się po budynku może stanowić barierę dla osób mających trudności
  z poruszaniem się po schodach (brak windy). Budynek wyposażony w podjazd.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. administrowanie serwerami i systemami informatycznymi urzędu, instalacja oprogramowania na serwerach, nadawanie uprawnień do systemów informatycznych WIORiN w Opolu,

 2. wykonywanie i ewidencjonowanie kopii bezpieczeństwa serwerów w celu zapewnienia odtworzenia danych po ewentualnej awarii systemu informatycznego,

 3. monitorowanie oprogramowania antywirusowego i ochrona cyberprzestrzeni,

 4. zapewnienie sprawnego funkcjonowania sprzętu komputerowego oraz sieci teleinformatycznej,

 5. instalowanie i konfigurowanie nowych komputerów, drukarek oraz innego sprzętu komputerowego,

 6. bieżąca pomoc użytkownikom w zakresie użytkowania sprzętu komputerowego
  i obsługi oprogramowania,

 7. nadzór nad legalnością oprogramowania oraz prowadzenie jego ewidencji,

 8. administrowanie siecią komputerową, sprawowanie nadzoru nad podpisami elektronicznymi, certyfikatami,

 9. nadzór nad umowami dotyczącymi usług telekomunikacyjnych (Internet, telefony stacjonarne, telefony GSM),

 10. administrowanie stroną internetową Inspektoratu oraz BIP, platformą ePUAP oraz Opolską Platformą Cyfrowy Urząd.

   

   

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie  

pozostałe wymagania niezbędne:

·znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,·znajomość ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej,·znajomość ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,·znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,·znajomość przepisów KPA, ·dobra znajomość DNS oraz DHCP, ·dobra znajomość zagadnień sieciowych LAN,VPN, ·znajomość platformy ePUAP,·znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym rozumieć dokumentację techniczną, ·znajomość MySQL, ·znajomość zagadnień związanych z kopiami bezpieczeństwa, ·dobra znajomość administracji systemami z rodziny Windows,·dobra znajomość administracji systemami serwerowymi Linux,·dobra znajomość pakietu Microsoft Office, ·dobra znajomość Microsoft Outlook, ·znajomość technologii wirtualizacji,·dobra orientacja w produktach branży informatycznej,·prawo jazdy kat. B,·rzetelność,·terminowość.

 

wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe informatyczne,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego związanego z obsługą informatyczną, 
 • znajomość ról Windows Server,
 • znajomość  MS SQL Server,
 • znajomość phpMy Admin,
 • znajomość programu Płatnik,
 • znajomość oprogramowania z linii Progman,
 • doświadczenie w pracy z macierzami dyskowymi,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • odporność na stres,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopia prawa jazdy kat. B,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie  stażu pracy i doświadczenia zawodowego,
 • kopie dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność-w przypadku kandydatów/kandydatek, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa
  w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów/kandydatek,

Termin składania dokumentów:

11.05.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu)

 

 

 

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
ul. Wrocławska 172
45-835 Opole

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko Informatyka”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu.

Oferty otrzymane po terminie oraz niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń nie będą rozpatrywane. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefoniczne  lub w e-mailem.

Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), każdy z kandydatów/kandydatek ma prawo dostępu
do swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa,  z siedzibą w Opolu, przy ul. Wrocławskiej 172,
45-835 Opole.

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Oferty osób odrzuconych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty objęcia stanowiska przez wybranego kandydata/kandydatkę. W terminie 14 dni od zakończenia naboru, na pisemny wniosek kandydata, dokumenty mogą zostać zwrócone za osobistym pokwitowaniem odbioru.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.77/4744619 wew. 37.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.


powrót