19 Lipca 2017

Nabór na stanowisko Głównego księgowego w Dziale finansowym

Ogłoszenie nr: 13291

 

Data ukazania się ogłoszenia: 19 czerwca 2017 r.

 

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa   poszukuje kandydatów na stanowisko:

Głównego księgowego

w Dziale Finansowym

 

Wymiar etatu: 1

 

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
45-853 Opole, ul. Wrocławska 172

 

Miejsce wykonywania pracy:

 

 • Opole

Warunki pracy

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 

Praca umysłowa wykonywana w pozycji siedzącej. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, zagrożenie korupcją, gotowość do krajowych wyjazdów szkoleniowych. Prowadzenie samochodu służbowego kat. B.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Siedziba Inspektoratu obejmuje piętrowy budynek. Poruszanie się po budynku może stanowić barierę dla osób mających trudności z poruszaniem się po schodach (brak windy). Budynek wyposażony w podjazd.


 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 • Prowadzenie rachunkowości Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  w Opolu,

 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

 • Wykonywanie czynności z zakresu kontroli zarządczej,

 • Przestrzeganie postanowień i stosowanie w odpowiednim zakresie przepisów ustawy
  o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, Rozporządzenia Ministra Finansów
  w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont i przepisów wydanych
  na ich podstawie,

 • Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu i innych przychodów,

 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu,

 • Opracowywanie rocznego planu finansowego i czuwanie nad planowym jego wykonaniem oraz sporządzanie niezbędnych korekt planu rocznego,

 • Prowadzenie spraw związanych z planowaniem, monitorowaniem realizacji oraz sprawozdawczością w układzie budżetu zadaniowego,

 • Składanie informacji o realizacji budżetu,

 • Sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych i statystycznych,

 • Nadzór nad sporządzaniem rozliczeń z ZUS oraz urzędem skarbowym,

 • Nadzór nad procesem windykacji należności,

 • Nadzór nad funkcjonowaniem kasy jednostki.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne

pozostałe wymagania niezbędne:

 • 3 lata pracy w księgowości

 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych,

 • znajomość przepisów KPA,

 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,

 • umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych oraz finansowo-księgowych,

 • umiejętność analitycznego myślenia,

 • prawo jazdy kat. B,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • korzystanie z pełni praw publicznych,

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

wymagania dodatkowe:

 

 • samodzielność,

 • terminowość,

 • rzetelność

 •  

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 

 • życiorys/CV i list motywacyjny,

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy,

 • kopia prawa jazdy kat. B,

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 •  

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 

 • kopie dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność-w przypadku kandydatów/kandydatek, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa
  w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów/kandydatek,

Termin składania dokumentów:

31.07.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu)

 

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
ul. Wrocławska 172
45-835 Opole

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko Głównego księgowego”


 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu.

Oferty otrzymane po terminie oraz niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń nie będą rozpatrywane. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefoniczne lub w e-mailem.

Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), każdy z kandydatów/kandydatek ma prawo dostępu
do swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa,  z siedzibą w Opolu, przy ul. Wrocławskiej 172,
45-835 Opole;

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Oferty osób odrzuconych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty objęcia stanowiska przez wybranego kandydata/kandydatkę. W terminie 14 dni od zakończenia naboru, na pisemny wniosek kandydata, dokumenty mogą zostać zwrócone za osobistym pokwitowaniem odbioru.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.77/4744619 wew. 37.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.

 

Pliki do pobrania


powrót