23 Czerwca 2017

Nabór na stanowisko asystenta ds. wirusologii i bakteriologii w Laboratorium Wojewódzkim

Ogłoszenie nr: 12274

 

Data ukazania się ogłoszenia: 23 czerwca 2017 r.

 

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Asystent ds. wirusologii i bakteriologii

w Laboratorium Wojewódzkim

 

Wymiar etatu: 1

 

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
45-853 Opole, ul. Wrocławska 172

 

Miejsce wykonywania pracy:

 

 • Opole,
 • Laboratorium Wojewódzkie w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin
  i Nasiennictwa w Opolu, ul. Wrocławska 172

 

Warunki pracy

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

Zadania w laboratorium - 80% czasu pracy, zadania administracyjno-biurowe - 20% czasu pracy (praca przy komputerze poniżej 4 h dziennie), kontakt z odczynnikami chemicznymi dezynfektantami oraz mikroorganizmami patogenicznymi dla roślin, użytkowanie sprzętu laboratoryjnego (mikroskop, wirówki, autoklaw i in.), praca przy komorze laminarnej, wysiłek fizyczny związany np. z przenoszeniem próbek, stres związany z obsługą klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, gotowość do krajowych wyjazdów szkoleniowych.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 

Siedziba Inspektoratu obejmuje piętrowy budynek. Poruszanie się po budynku może stanowić barierę dla osób mających trudności z poruszaniem się po schodach (brak windy). Budynek wyposażony w podjazd. Laboratorium znajduje się na parterze. Drzwi do laboratorium wyposażone są w samozamykacze.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 1. wykonywanie analiz laboratoryjnych próbek roślin w celu wykrycia i identyfikacji bakteryjnych patogenów roślin, z zastosowaniem metod immunofluorescencja pośrednia (IF), FISH, metoda hodowlana, testy biologiczne,
 2. wykonywanie analiz laboratoryjnych próbek roślin w celu wykrycia i identyfikacji wirusów patogenów roślin z zastosowaniem testu ELISA,
 3. przygotowywanie buforów i podłoży do badań laboratoryjnych, prowadzenie ewidencji odczynników chemicznych,
 4. wdrażanie nowych metod badawczych oraz podnoszenie kwalifikacji z zakresu bakteriologii i wirusologii,
 5. przygotowywanie i zabezpieczanie dokumentacji wykonywanych badań,
 6. obsługa badanych próbek w Zintegrowanym Systemie Informatycznym PIORiN.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie

 

pozostałe wymagania niezbędne:

 

 • znajomość przepisów z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa oraz aktów wykonawczych do ustaw,
 • znajomość przepisów KPA,
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość procedur i metodyk badawczych dotyczących różnorodnych organizmów,
 • umiejętność zastosowania metodyk w zależności od występujących organizmów,
 • umiejętność obsługi podstawowego sprzętu laboratoryjnego,
 • podstawowa wiedza z zakresu chemii ogólnej, orientacja w pracy z odczynnikami chemicznymi,
 • zdolności manualne w pracy analitycznej,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • samodzielność,
 • systematyczność,
 • dokładność, precyzyjność,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

wymagania dodatkowe:

 

 • wykształcenie wyższe biologiczne,  rolnicze lub pokrewne,
 • staż pracy w laboratorium  – minimum 1 rok,
 • znajomość systemów zarządzania jakością w laboratoriach badawczych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (znajomość terminologii specjalistycznej z zakresu bakteriologii i wirusologii).

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 

 • kopie dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność-w przypadku kandydatów/kandydatek, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa
  w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów/kandydatek,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie stażu pracy.

 

Termin składania dokumentów:

03.07.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu)

 

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
ul. Wrocławska 172
45-835 Opole

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko Asystenta ds. bakteriologii i wirusologii”

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

Proponowane wynagrodzenie miesięczne brutto zasadnicze: 2.300,00 zł + dodatek za staż pracy.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu.

Oferty otrzymane po terminie oraz niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń nie będą rozpatrywane. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefoniczne  lub w e-mailem.

Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), każdy z kandydatów/kandydatek ma prawo dostępu
do swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa,  z siedzibą w Opolu, przy ul. Wrocławskiej 172, 45-835 Opole;

            Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Oferty osób odrzuconych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty objęcia stanowiska przez wybranego kandydata/kandydatkę. W terminie 14 dni od zakończenia naboru, na pisemny wniosek kandydata, dokumenty mogą zostać zwrócone za osobistym pokwitowaniem odbioru.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.77/4744619 wew. 37.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.

 

Pliki do pobrania


powrót