04 Czerwca 2019

Inspektor ds. nasiennictwa w Oddziale Strzelce Opolskie

Ogłoszenie nr 48688 z 04.06.2019

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa                       poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inspektor ds. nasiennictwa

w Oddziale Strzelce Opolskie

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślini Nasiennictwa w Opolu
45-853 Opole, ul.Wrocławska 172

Miejsce wykonywania pracy:

  • Strzelce Opolskie
  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu, Oddział
    w Strzelcach Opolskich, ul. Gogolińska 2a

Warunki pracy

  • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
     

Praca w siedzibie Oddziału oraz na terenie powiatu strzeleckiego (wyjazdy, często niekorzystne warunki atmosferyczne), prowadzenie samochodu służbowego kat. B, kontrole wykonywane na polach, u rolników, u przedsiębiorców, w magazynach, itp., Występuje wysiłek fizyczny (pobieranie, przenoszenie prób, chodzenie po polach). Praca na wysokości do 3 m. Stres związany z obsługą klienta, zagrożenie korupcją, zagrożenie naciskami grup przestępczych. Gotowość do krajowych wyjazdów szkoleniowych. Praca przy monitorze ekranowym minimum 4 godziny dziennie, kserokopiarka, fax.

 

  • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 

Biuro Inspektoratu O/Strzelce Opolskie usytuowane jest na 1 piętrze. Poruszanie się po budynku może stanowić barierę dla osób mających trudności z poruszaniem się po schodach (brak windy).  Dojazd na miejsce kontroli samochodem służbowym.

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  1. Kontrola przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie wytwarzania, oceny przechowywania, obrotu i stosowania materiałem siewnym.
  2. Przeprowadzanie oceny polowej plantacji nasiennych i oceny cech zewnętrznych.
  3. Pobieranie prób do badań z materiału siewnego przygotowanego i będącego
    wobrocie.
  4. Kontrola tożsamości materiału siewnego.
  5. Prowadzenie ewidencji przedsiębiorców i podmiotów z zakresu obrotu materiałem siewnym.
  6. Przeprowadzanie kontroli upraw na obecność GMO.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

  • wykształcenie: średnie

pozostałe wymagania niezbędne:

  • znajomość przepisów z zakresu ochrony roślin, nasiennictwa i aktów wykonawczych do ustaw,
  • znajomość zagadnień z zakresu obrotu materiałem siewnym,
  • znajomość KPA,
  • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
  • prawo jazdy kategorii B,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
  • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

wymagania dodatkowe

  • wykształcenie wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne,
  • komunikatywność,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny,
  • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
  • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

  • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
  • kopie dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów/kandydatek, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa
    w zatrudnieniu w przypadku,gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów/kandydatek,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych      do celów naboru,

 

Termin składania dokumentów:

14.06.2019 r.(decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu)

 

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
ul. Wrocławska 172
45-835 Opole

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór     na stanowisko inspektora ds. nasiennictwa w Oddziale Strzelce Opolskie”.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu.

Oferty otrzymane po terminie oraz niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń nie będą rozpatrywane.
Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefoniczne  lub w e-mailem.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa,  z siedzibą w Opolu, przy ul. Wrocławskiej 172,
45-835 Opole.

Kontakt do Inspektora Ochrona Danych:

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Oferty osób odrzuconych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy         od daty objęcia stanowiska przez wybranego kandydata/kandydatkę. W terminie 14 dni od zakończenia naboru, na pisemny wniosek kandydata, dokumenty mogą zostać zwrócone za osobistym pokwitowaniem odbioru.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.77/4744619 wew. 37.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane            z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.

Pliki do pobrania


powrót