09 Czerwca 2018

Asystent w Pracowni Oceny Nasion Laboratorium Wojewódzkiego

NR OGŁOSZENIA 28638 Z DNIA 9 CZERWCA 2018 R.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa                       poszukuje kandydatów na stanowisko:

Asystent w Pracowni Oceny Nasion

Laboratorium Wojewódzkiego

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
45-853 Opole, ul. Wrocławska 172

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole,
 • Pracownia Oceny Nasion - Laboratorium Wojewódzkie w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu, ul. Wrocławska 172

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
   

Zadania w laboratorium - 80% czasu pracy, zadania administracyjno-biurowe - 20% czasu pracy (praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie). Praca w terenie. Kontakt z odczynnikami chemicznymi, dezynfektantami oraz zaprawami nasiennymi. Narażenie na zapylenie i czynniki alergiczne. Użytkowanie sprzętu laboratoryjnego (kiełkowniki, nawilżacze, termostaty). Wysiłek fizyczny związany np. z przenoszeniem próbek Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją. Gotowość do krajowych wyjazdów szkoleniowych, Prowadzenie samochodu służbowego kat. B.

 

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Siedziba Inspektoratu obejmuje piętrowy budynek. Poruszanie się po budynku może stanowić barierę dla osób mających trudności z poruszaniem się po schodach (brak windy). Budynek wyposażony w podjazd. Pracownia Oceny Nasion  znajduje się na parterze.

 

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Przygotowywanie podłoży do wysiewu nasion.
 2. Wysiew nasion do analiz.
 3. Wykonywanie analiz kiełkowania nasion.
 4. Drukowanie etykiet do materiału siewnego.
 5. Obsługa badanych próbek w Zintegrowanym Systemie Informatycznym PIORiN.

i EZD

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa oraz aktów wykonawczych do ustaw,
 • znajomość przepisów KPA,
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość procedur i metodyk badawczych dotyczących badania nasion,
 • umiejętność obsługi podstawowego sprzętu laboratoryjnego,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • samodzielność,
 • systematyczność,
 • dokładność, precyzyjność,
 • uczciwość,
 • rzetelność,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej, szczególnie w zakresie nasiennictwa,
 • znajomość systemów zarządzania jakością w laboratoriach badawczych.

 

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kserokopia prawa jazdy kategorii B,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność-w przypadku kandydatów/kandydatek, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa
  w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów/kandydatek,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie stażu pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych      do celów naboru,

Termin składania dokumentów:

19.06.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu)

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
ul. Wrocławska 172
45-835 Opole

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór     na stanowisko Asystenta w Pracowni Oceny Nasion Laboratorium Wojewódzkiego”

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu.

Oferty otrzymane po terminie oraz niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń nie będą rozpatrywane.

Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefoniczne  lub w e-mailem.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa,  z siedzibą w Opolu, przy ul. Wrocławskiej 172,
45-835 Opole.

Kontakt do Inspektora Ochrona Danych:

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 
Oferty osób odrzuconych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy         od daty objęcia stanowiska przez wybranego kandydata/kandydatkę. W terminie 14 dni od zakończenia naboru, na pisemny wniosek kandydata, dokumenty mogą zostać zwrócone za osobistym pokwitowaniem odbioru.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.77/4744619 wew. 37.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane            z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.

 


powrót