02 Marca 2022

Stosowanie oznaczeń potwierdzających spełnienie standardu ISPM 15 na drewnianym materiale opakowaniowym Drukuj

Opakowania drewniane, w tym palety, używane w handlu międzynarodowym przy przewożeniu towarów niosą ze sobą ryzyko zawleczenia różnych szkodników i chorób. W celu wyeliminowania tego zjawiska, opracowany został standard fitosanitarny odnośnie opakowań drewnianych - Międzynarodowy Standard dla Środków Fitosanitarnych numer 15 – ISPM 15.

Standard ten zakłada m. in., że drewno, z którego wykonywane są opakowania drewniane powinno być poddawane obróbce termicznej, podczas której osiągana jest temperatura rdzenia minimum 56°C przez minimum 30 min. Dopuszcza on także stosowanie innych metod takich jak fumigacja bromkiem metylu (nie dopuszczalne w krajach UE) lub fluorkiem sulfurylu, a także ogrzewanie diaelektryczne).  

To czy DMO wysyłane poza UE musi spełniać wymagania określone w standardzie ISPM 15, zależy od fitosanitarnych przepisów importowych państwa przeznaczenia. Większość państw wymaga stosowania standardu ISPM 15, jeżeli wymóg taki nie jest jasno określony w przepisach zalecane jest używanie opakowań drewnianych, które są zgodne ze standardem ISPM Nr 15. Brak oznakowania może spowodować trudności przy wwozie towaru na teren państwa przeznaczenia.

Opakowania drewniane importowane na teren Unii Europejskiej, w tym Polski muszą być oznakowane zgodnie z ww. wymogami. W odniesieniu do opakowań krążących pomiędzy państwami UE oraz pomiędzy UE i Szwajcarią, nie ma tego wymogu, za wyjątkiem opakowań, wykonanych z drewna iglastego, opuszczających teren Portugalii (w tym także Madery) lub wyznaczone regiony Hiszpanii zlokalizowanych w autonomicznych wspólnotach: Galicja oraz Kastylia i León, z uwagi na zagrożenie zawleczenia węgorka sosnowca, występującego na terenie tych krajów.

 

Spełnienie wymogu określonego w standardzie ISPM 15 potwierdza się umieszczeniem na  opakowaniach specjalnego znaku zatwierdzonego przez IPPC oraz numeru zakładu wykonującego zabieg.

 

Od dnia 14.12.2019 r. zgodnie z zapisami Art. 65 Rozporządzenia 2016/2031 zakłady/podmioty profesjonalne upoważnione do stosowania oznaczeń, o których mowa w art. 98 tego Rozporządzenia (czyli zakłady znakujące drewniany materiał opakowaniowy (DMO) wg. Standardu ISPM 15) muszą być zarejestrowane przez właściwy organ w „urzędowym rejestrze podmiotów profesjonalnych”. W Polsce organem właściwym do prowadzenia „rejestru podmiotów profesjonalnych” jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu (art. 21 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami Dz. U z 2021 poz. 256).

Wymagania, jakie powinny spełniać podmioty wnioskujące o upoważnienie do stosowania oznaczeń na DMO określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać podmioty upoważnione do stosowania oznaczeń na drewnianym materiale opakowaniowym, drewnie lub innych przedmiotach z dnia 25 listopada 2020 r.

 

Etapy upoważnienia podmiotu do stosowania oznaczeń na drewnianym materiale opakowaniowym, drewnie i innych przedmiotach zgodnie ze standardem ISPM15

 

  1. Rejestracja lub aktualizacja w Urzędowym Rejestrze Podmiotów Profesjonalnych
  2. Złożenie wniosku o otrzymanie upoważnienia do stosowania ww. oznaczeń
    1. Wnioski są dostępne tutaj, powinny być złożone w oddziale terenowym właściwym ze względu na miejsce prowadzonej działalności. Do wniosku o upoważnienia podmiot dołącza: oświadczenie dotyczące posiadanej wiedzy, opis zakładu i sprzętu oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł.
  3. Weryfikacja wymagań, o których mowa w art. 98 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/2031  przez Wojewódzkiego Inspektora
    1. Inspektorzy PIORiN wraz z przedstawicielami Sieci Badawczej Łukasiewicz w Poznaniu przeprowadzają wspólną kontrolę u podmiotu wnioskującego o upoważnienie do stosowania oznaczeń, po pozytywnej weryfikacji podmiotowi zostaje nadany numer, którym będzie znakował drewniany materiał opakowaniowy.
  4. Upoważnienie podmiotu do stosowania oznaczeń na DMO
    1. Po pozytywnej weryfikacji organ upoważnia podmiot w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli podczas kontroli stwierdzone zostaną nieprawidłowości, również w drodze decyzji organ odmawia upoważnienia.

 

W województwie opolskim upoważnionych do stosowania oznaczeń na drewnianym materiale opakowaniowym jest 14 zakładów.