12 Kwietnia 2024

Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin Drukuj

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2023 roku, poz. 340 ze zm.) środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty nie będące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

 

         Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu przedstawia poniżej zasady bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin, którymi winien kierować się profesjonalny użytkownik środków ochrony roślin (osoba fizyczna, która stosuje środki ochrony roślin w celach innych niż własne niezarobkowe potrzeby, w szczególności w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej,
w tym w rolnictwie i leśnictwie):

 

  1. Integrowana ochrona roślin

Użytkownicy profesjonalni, stosujący środki ochrony roślin są zobligowani uwzględniać wymogi integrowanej ochrony roślin określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin (Dz. U. z 2013 roku, poz. 505). Według powyżej wskazanych przepisów rozporządzenia producent rolny powinien przed zastosowaniem chemicznej ochrony roślin wykorzystać wszelkie dostępne działania i metody ochrony przed agrofagami aby ograniczyć stosowane pestycydy. Zastosowanie chemicznej ochrony roślin powinno być również poprzedzone działaniami monitoringowymi w uprawie oraz podparte odpowiednimi instrumentami naukowymi i doradztwem. Jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest również ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu. W szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.

 

  1. Tylko zarejestrowane środki ochrony roślin i zgodnie z etykietą

Do ochrony upraw można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy. Ich wykaz znajduje się w rejestrze udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rejestr-rodkow-ochrony-roslin.

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi udostępnione są również etykiety środków. Zapisów etykiet należy bezwzględnie przestrzegać.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/etykiety-srodkow-ochrony-roslin.

 

  1. Zachowanie warunków prawidłowego stosowania środków ochrony roślin

Użytkownicy profesjonalni muszą przestrzegać wymogów określonych
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 roku
w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin (Dz. U. z 2014 roku, poz. 516) tj. m.in. zachowywać minimalne odległości od określonych miejsc lub obiektów. Na terenie otwartym środki ochrony roślin można stosować, jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s, w odległości co najmniej 20 m od pasiek.

 

  1. Obowiązkowe szkolenia

Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin lub doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, lub integrowanej produkcji roślin, lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do stosowania pestycydów, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2023 roku, poz. 340 ze zm.).

Rejestr przedsiębiorców/podmiotów prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin znajduje się: https://piorin.gov.pl/op-rejestry/.

 

  1. Obowiązkowe badanie sprzętu do stosowania środków ochrony roślin i kalibracja

Na posiadaczach m.in. opryskiwaczy ciąży obowiązek przeprowadzania okresowych badań potwierdzających sprawność techniczną sprzętu. Pierwsze badanie nowego sprzętu przeprowadza się nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia. Aby zapewnić prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin do zabiegów można używać wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie oraz prawidłowo skalibrowanego.

Rejestr przedsiębiorców/podmiotów wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin: https://piorin.gov.pl/op-rejestry/.

 

  1. Dokumentowanie wykonanych zabiegów środkami ochrony roślin

Użytkownik profesjonalny jest zobligowany również do prowadzenia
i przechowywania przez 3 lata dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin. W dokumentacji należy zanotować nazwę środka ochrony roślin, czas zastosowania i zastosowaną dawkę, obszar i uprawy, na których zastosowano środek ochrony roślin oraz wskazać sposób realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin.

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

45 – 835 Opole, ul. Wrocławska 172, tel. 77 457 56 08

e-mail:

godziny pracy 7.30 – 15.30

 

Pliki do pobrania

ulotka_-_bezpieczne_stosowanie_srodkow_ochrony_roslin.pdf ulotka 299.59 KB
ulotka

lista aktualności