10 Marca 2023

Nowy wzór wniosku o dokonanie oceny polowej plantacji nasiennej Drukuj

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie przypomina o terminach składania wniosków o dokonanie oceny polowej dla poszczególnych grup roślin. Terminy te określone są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin (Dz.U. 2013 r. poz. 517 z późn. zm.):

  • do 15 marca – rośliny uprawne jednoroczne ozime i gatunki wieloletnie,

  • do 15 maja – pozostałe jednoroczne gatunki roślin uprawnych,

  • do 20 maja – ziemniaki,

  • do 31 sierpnia – dla gatunków roślin o dwuletnim cyklu rozmnażania.

Wniosek o dokonanie oceny polowej materiału siewnego składa się do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, właściwego ze względu na położenie plantacji nasiennej. Szczegółowe informacje dot. zawartości wniosku, tj. informacji wymagających wskazania oraz dokumentów niezbędnych do dołączenia wyróżnione są w art. 36 ustawy z dnia 9 listopada o nasiennictwie (Dz. U. 2021 r. poz. 129).

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie informuje także o nowym, obowiązującym od 2023 r. wzorze wniosku o dokonanie oceny polowej plantacji nasiennej.

Nowy wzór wniosku oraz upoważnienie hodowcy do złożenia wniosku o dokonanie oceny polowej odmiany chronionej wyłącznym prawem można znaleźć pod adresem: http://piorin.gov.pl/mz-formularze/


lista aktualności