11 Lipca 2019

Klauzule informacyjne

Informacja o wymaganych dokumentach i oświadczeniach dotycząca osób biorących udział w naborze do Służby Cywilnej


Korpus służby cywilnej w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa
● podpisane własnoręcznie życiorys i list motywacyjny

 

życiorys powinien zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: „ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE0 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celach związanych z rekrutacją i zatrudnieniem”.

 

● podpisana własnoręcznie klauzula informacyjna dla kandydata/tki,

● oświadczenie kandydata/tki o korzystaniu z pełni praw publicznych,

● oświadczenie kandydata/tki o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

● kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
● oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
● inne, zgodne z ogłoszeniem.

 

Informacja o wymaganych dokumentach i oświadczeniach dotycząca osób biorących udział w postępowaniu dotyczących kandydatów na stanowisko wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa oraz jego zastępców

 

Informacja o wymaganych dokumentach i oświadczeniach w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów na stanowisko wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa oraz jego zastępców

● kopie obydwu stron dowodu osobistego (zgodnie z rozp. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2004 r. Dz. U. Nr 218, poz. 2215 z późn. zm),

●  podpisane własnoręcznie życiorys i list motywacyjny,

● odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej i inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

●  podpisana własnoręcznie klauzula informacyjna dla kandydata/tki,

●  oświadczenie kandydata/tki o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za

    przestępstwo popełnione umyślnie oraz za przewinienia zawodowe,

● oświadczenie o braku przeciwwskazań do powołania na stanowisko wojewódzkiego inspektora lub

   jego zastępcy określonych w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

   działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z późn.

   zm.),

● oświadczenie o wyrażeniu zgody:  „ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE0 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celach związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym”.

 

Pliki do pobrania

Dla kandydata do korpusu Służby Cywilnej w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Dla kandydata na stanowisko Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz jego Zastępców

powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Tomasz Leszczyński
Data publikacji informacji: 11.07.2019 12:52
Data aktualizacji informacji: 17.07.2019 17:18
Sprawdź historię zmian