Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zasady naboru na praktyki, staż i wolontariat

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa oferuje możliwość odbycia nieodpłatnych praktyk studenckich, stażu oraz świadczenia wolontariatu.

 

 

1. Nabór na praktykę, staż i wolontariat trwa cały rok i jest uzależniony od możliwości organizacyjnych i technicznych poszczególnych jednostek we wskazanym terminie.

2. Osoby odbywające w GIORiN praktykę, staż i wolontariat, zobowiązane są posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki, stażu i wolontariatu.

3. GIORiN nie pokrywa kosztów: przejazdów praktykantów, stażystów i wolontariuszy do i z miejsca ich odbywania, utrzymania i zakwaterowania oraz ubezpieczenia chorobowego, a także od następstw nieszczęśliwych wypadków.

4. Praktyka, staż i wolontariat odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy GIORiN.

5. Wymiar czasu trwania praktyki, stażu, wolontariatu wynosi odpowiednio:

a) praktyka studencka – zgodnie z programem studiów,

b) wolontariat – GIORiN zawiera porozumienie o świadczeniu wolontariatu jedynie na okres dłuższy niż 30 dni,

c) staż – od 3 do 12 miesięcy (zgodnie z umową zawartą z instytucją finansującą staż).

 

 

Osoby zainteresowane odbyciem praktyki, stażu lub wolontariatu w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa prosimy o kontakt z Wydziałem Zarządzania Zasobami Ludzkimi GIORiN w Warszawie, al. Jana Pawła II 11, tel. (22) 652 92 42, e-mail: lub z wybranymi komórkami organizacyjnymi, w celu uzgodnienia szczegółów.

 

 

Formularz aplikacyjny, który można pobrać poniżej, należy przesłać na co najmniej trzy tygodnie przed preferowanym terminem rozpoczęcia praktyki, stażu lub wolontariatu na adres:

  • Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

al. Jana Pawła II 11

00-828 Warszawa,

  • ,
  • lub dostarczyć osobiście do siedziby GIORiN w Warszawie.

 

 

Osoby odbywające praktykę, staż lub wolontariat zapoznają się ze strukturą organizacyjną Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz z zakresem działania komórek organizacyjnych, jak również włączają się w realizację ich bieżących zadań. Po zakończeniu współpracy GIORiN wydaje zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki, stażu lub wolontariatu.

 

Dane osobowe praktykantów, stażystów, wolontariuszy podawane w celu przyjęcia na praktykę, staż lub wolontariat w GIORiN są przetwarzane przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa. Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Praktykanci, stażyści i wolontariusze podają swoje dane osobowe dobrowolnie.

Pliki do pobrania

Formularz aplikacyjny
Zgłoś błąd