Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Sposób i tryb załatwiania spraw

Zgodnie z art. 44 ustawy o ochronie roślin uprawnych, w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Inspekcji, organem właściwym jest wojewódzki inspektor i jako organ wyższego stopnia - Główny Inspektor.
W związku z powyższym Główny Inspektor rozpatruje odwołania od decyzji administracyjnych wojewódzkich inspektorów. Komórki organizacyjne Głównego Inspektoratu, wg swojej właściwości i kompetencji przygotowują materiały, analizy i opinie umożliwiające Głównemu Inspektorowi podjęcie właściwych i zgodnych z prawem decyzji.

Stan przyjmowanych spraw

W trakcie przygotowania

Skargi i wnioski

Skargi, wnioski oraz listy można  składać osobiście w  Głównym Inspektoracie w dni powszednie w godzinach 8:00-16:00. Zgodnie z § 8. ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Korespondencję drogą elektroniczną można przesyłać za pośrednictwem:
-elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP ( www.epuap.gov.pl )

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (umożliwia przyjmowanie i obsługę (np. urzędowe poświadczenie odbioru) dokumentów elektronicznych  podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651);

-lub na adres e-mail: (w przypadku przesyłania korespondencji bezpośrednio na adres e-mail, nie ma możliwości otrzymania urzędowego poświadczenia obioru). Prosimy o nie przysyłanie żadnych pism na imienne adresy email pracowników urzędu.

 

 

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Jerzy Ochnio
Data publikacji informacji: 08.08.2014 08:47
Data aktualizacji informacji: 08.08.2014 08:47
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd