Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Procedury Działu Nadzoru Fitosanitarnego

Pobierz   

  

Procedura rejestracji przedsiębiorców

Pobierz   

  

Procedura wydania paszportu

Pobierz

  

Procedura wydania świadectwa fitosanitarnego lub reeeksportowego

Pobierz   

  

Procedura uzyskania zaświadczenia potwierdzającego,że w partii(-ach) bulw ziemniaków

nie stwierdzono występowania bakterii Clavibacter Michiganensis Ssp.Sepedonicus

Procedury Działu Nadzoru Nasiennego

Pobierz   

  

Procedura wpisu do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym  

Pobierz   

  

Zgłaszanie wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego

Pobierz

  

Zgłoszenie materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych do oceny polowej

Pobierz   

  

Procedura w sprawie wydawania zezwoleń na zastosowanie materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym

Pobierz 

    

Procedura wpisu do ewidencji dostawców

Pobierz 

    

Procedura wpisu do ewidencji rolników

Procedury Działu Ochrony Roślin i Techniki

Pobierz   

  

Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu  lub konfekcjonowania tych środków

Pobierz   

  

Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

Pobierz

  

Wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin

Pobierz   

  

Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Pobierz   

  

Wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Procedury Labolatorium Fitosanitarnego

Pobierz   

  

Lista procedur badawczych

Procedury Pracowni Oceny Nasion

Pobierz   

  

Procedury obowiązujące
  •  

Zgłoś błąd