Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

dział ochrony roślin i nawozów - wiorin opole

e-mail :
tel./fax: 77 457-56-08

tel. kom. 691 472 488

Małgorzata Mazur
Kierownik

tel. 77 457-56-08  wew. 42

Monika Krawczyk
Główny specjalista

tel. 77 457-56-08  wew. 42

Justyna Knopp

Specjalista

tel. 77 457-56-08  wew. 42

   

 

 

 

Zadania realizowane przez dział:

 1. Kontrola podmiotów prowadzących produkcję środków ochrony roślin w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach o środkach ochrony roślin oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającym dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG,

 2. nadzór nad wprowadzaniem do obrotu środków ochrony roślin,

 3. prowadzenie rejestru i akt rejestrowych przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków,

 4. kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wprowadzania do obrotu lub konfekcjonowania środków ochrony roślin,

 5. kontrola składowania i przemieszczania środków ochrony roślin,

 6. kontrola opakowań środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie, w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach o środkach ochrony roślin oraz w rozporządzeniu nr 1107/200,

 7. kontrola składu lub właściwości fizycznych lub właściwości chemicznych środków ochrony roślin wprowadzonych do obrotu,

 8. kontrola reklamy środków ochrony roślin w zakresie określonym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009,

 9. nadzór nad stosowaniem środków ochrony roślin oraz koordynowanie działań związanych z realizacją urzędowej kontroli pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych,

 10. koordynowanie działań w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (RASFF),

 11. monitorowanie zużycia środków ochrony roślin,

 12. upoważnianie podmiotów do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin, kontrola zgodności działalności tych podmiotów z przepisami dotyczącymi integrowanej produkcji roślin oraz wykonywanie działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin,

 13. Dokonywanie wpisów do rejestru przedsiębiorców i podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.,

 14. nadzór nad przedsiębiorcami i podmiotami niebędących przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,

 15. prowadzenie rejestru i akt rejestrowych przedsiębiorców oraz podmiotów wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin,

 16. nadzór nad prowadzeniem szkoleń w zakresie środków ochrony roślin,

 17. nadzór nad jednostkami upoważnionymi do przeprowadzania badań skuteczności działania środków ochrony roślin.

 

Zgłoś błąd