ZAKUP SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DLA LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO NA POTRZEBY WIORiN W OPOLU W 2019 ROKU

ZAKUP SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DLA LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO NA POTRZEBY WIORiN W OPOLU W 2019 ROKU - PRZETARG UNIEWAŻNIONY

 

    WAD.272.2.2019
Ogłoszenie nr 531553-N-2019 z dnia 2019-03-29 r.                                        Opole 29 marca 2019 r.

 

                                               

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu: ZAKUP SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DLA LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO NA POTRZEBY WIORiN W OPOLU W 2019 ROKU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Wrocławska  172 , 45-851  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 077 474-46-19; 457-55-39, e-mail da-opole@piorin.gov.pl, faks 077 474-46-19; 457-55-39.
Adres strony internetowej (URL): https://piorin.gov.pl/wiorin/opolskie/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://piorin.gov.pl/wiorin/opolskie/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca - kuriera
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu 45-835 Opole, ul. Wrocławska 172

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DLA LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO NA POTRZEBY WIORiN W OPOLU W 2019 ROKU
Numer referencyjny: WAD.272.3.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa w roku 2019 fabrycznie nowego (wcześniej nie używanego, bez śladu uszkodzeń i użytkowania) sprzętu laboratoryjnego dla Laboratorium Wojewódzkiego na potrzeby WIORiN w Opolu w ilościach i asortymencie wymienionym w załączniku nr 2a, 2b, 2c, 2d do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej w dalszej części SIWZ) pogrupowanych w czterech pakietach obejmujących odpowiednio: Pakiet I - jeden mikroskop biologiczny (załącznik 2a). Warunki techniczne i wyposażenie: Wymagania: Stan mikroskopu/ rok produkcji Fabrycznie nowy , rok produkcji 2019 Optyka • Korygowana do nieskończoności Statyw • Uchwyt rewolwerowy obiektywów min. 6 gniazdowy z osobnymi gniazdami na suwaki kontrastu Nomarskiego dla każdego obiektywu • Możliwość wbudowania w statyw portu bocznego dla kamery cyfrowej zapewniającego podział światła pomiędzy okulary i kamerę w stosunku 50% : 50% albo 100% : 0% / 0% : 100% • Współosiowe śruby mikro/makro do ustawiania ostrości, położone na jednej wysokości z pokrętłami sterowania stolikiem, • Blokada ostrości, pozwalająca na zapamiętanie pozycji ostrości • Statyw wyposażony w klasyczny kontrast Nomarskiego/DIC oraz opcjonalnie w kontrast fazowy • Możliwość rozbudowy o kontrast Nomarskiego z regulacją siły kontrastu widzenia, dostosowany do pracy z plastikowymi naczynkami hodowlanymi • Koło filtrów do światła przechodzącego, minimum 6-cio pozycyjne z filtrami neutralnymi oraz filtrem konwersyjnym • Możliwość rozbudowy o fluorescencję LED Oświetlacz halogenowy • Oświetlacz halogenowy minimum 50 WAT Tubus Szerokopolowy tubus binokularowy z portem kamery (podział światła 50:50%), z regulacją rozstawu źrenic w zakresie 55 ... 74 mm, kąt 30 stopni, pole widzenia min 23 mm Okulary • Powiększenie 10x • Szerokopolowe, pole widzenia min. 23 mm Obiektywy • 5x / apertura 0,12, planachromat, odl. robocza 10,1 mm • 10x / apertura 0,25, planachromat, odl. robocza 4,5 mm • 20x / apertura 0,45, planachromat, odl. robocza 0,46 mm • 40x / apertura 0,75, semiplanapochromat, kontrast Nomarskiego/DIC, odl. robocza 0,17 mm • 100x / apertura 1,30, semiplanapochromat, immersja olejowa, kontrast Nomarskiego/DIC, odl. robocza 0,20 mm Stolik • Posuw preparatu w osiach X i Y (ukryte prowadnice) • Regulowana siła obrotu pokręteł w osiach X i Y Kondensor • Kondensor N.A. 0,9 z regulowaną przysłoną aperturową, do obserwacji z obiektywami 2,5x ... 100x, w pełni centrowalny, wyposażony do kontrastu fazowego, ciemnego pola i kontrastu Nomarskiego/DIC Kamera cyfrowa kolorowa • Rozdzielczość co najmniej: 2560 (H) x 1920 (V) = 5 Megapikseli • Digitalizacja: 3 x 8 bitów • Czas integracji: od 0,1 ms do 2 s • Interface: USB 3.0 • Oprogramowanie do akwizycji obrazu zapewniające obróbkę obrazu i podstawowe pomiary Wyposażenie • Zestaw ochronny antystatyczny (pokrowiec, osłony gumowe na okulary oraz źródło światła) • Zestaw narzędzi Gwarancja minimum • 12 miesięcy Pakiet II – jeden sterylizator parowy pionowy (załącznik 2b). Warunki techniczne i wyposażenie: Wymagania: Stan sterylizatora/ rok produkcji Fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 Sterylizator z komorą sterylizacyjną pionową Tak Pojemność użytkowa komory 80 litrów ±5% Tak Średnica komory: > 410 mm – 10 pkt. < 410 mm – 0 pkt. Tak Rama i obudowa wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 304 wg. AISI Tak Obudowa drzwi sterylizatora bez wystających elementów Tak Sterylizator wyposażony w skrętne kółka z blokadami szt. 4 Tak Komora, płaszcz komory, drzwi komory, wytwornica pary wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 316 L wg. AISI Tak Temperatura sterylizacji programowana w zakresie 103-136 °C Tak Regulacja temperatury w zakresie całkowitym 60-136 °C Tak Funkcja aparatu Kocha (100°C) oraz funkcja upłynniania agaru (60°C) Tak Ciśnieniowa wbudowana wytwornica pary wykonana ze stali nierdzewnej 316L wg AISI. Wytwornica oddzielona od komory sterylizacyjnej Tak Wbudowany dodatkowy czujnik temperatury w komorze ( sonda giętka) PT100 Tak Zamykanie pokrywy zamkiem napędzanym silnikiem elektrycznym. W zamku blokada temperaturowa Tak Wspomaganie otwierania drzwi sterylizatora za pomocą sprężyny gazowej, drzwi otwierane do pionu Tak Uszczelka rozprężana parą Tak Automatyczne czyszczenie wytwornicy pary na koniec każdego cyklu Tak Sterowanie mikroprocesorowe Tak Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim Tak Wbudowana pompa próżniowa, dostępne próżnia frakcjonowana i suszenie próżniowe Tak Wyświetlanie komunikatów o zaistniałych awariach Tak Rozwiązania gwarantujące dostęp do ustawień sterylizatora według stopnia kompetencji personelu Tak W pełni automatyczna realizacja wszystkich programów sterylizacyjnych. Tak Programy sterylizacyjne – min. 18 programów Tak Programy sterylizacyjne z możliwością zmiany parametrów Tak Dostęp do menu zmiany programów zabezpieczony kodem Tak System chłodzenia zrzutu kondensatu do wartości bezpiecznej dla instalacji kanalizacyjnej Tak Możliwość dokonywania zmian w ustawieniach parametrów sterylizacji przez użytkownika Tak Włącznik czasowy cyklu ( program uruchamia się po wcześniejszym ustawieniu daty i godziny startu ) Tak Możliwość wbudowana drukarki parametrów sterylizacji z wydrukiem na zwykłym papierze (trwałe wydruki) Tak Komora wyposażona w port walidacyjny Tak Stacja odwróconej osmozy do zasilania wytwornicy pary Tak Zasilanie elektryczne min.: 6 kW/400V Tak Kosz sterylizacyjny wykonany z siatki nierdzewnej na ½ załadunku komory szt. 1, Kosz pełny ze stali nierdzewnej na ½ załadunku szt. 1 Tak Średnie zużycie wody demineralizowanej na cykl max: 4 l Tak Zużycie wody chłodzącej do chłodzenia kondensatu max.10 l wody wodociągowej zdatnej do picia. Tak Gwarancja i serwis.: Gwarancja minimum 12 miesięcy Tak Koszt przeglądów serwisowych (min. 1 x w roku) w trakcie gwarancji Podać Koszt materiałów zużywalnych w trakcie gwarancji Podać Koszt dojazdu serwisanta Podać Pakiet III – dwie chłodziarko – zamrażarki laboratoryjne (załącznik 2c). Warunki techniczne i wyposażenie: Wymagania: Stan chłodziarko – zamrażarek Fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) mm 1870x600x600 Wymiary wewnętrzne (wys. x szer. x gł.) mm Chłodziarka: 805x510x430, Zamrażarka: 780x463x445 Pojemność brutto (chłodziarka/zamrażarka), L 324 (190/134) Pojemność netto, L 302 Wykończenie zewnętrzne Białe Kolor Biały/zielony Wykończenie wnętrza Tworzywo Typ tworzywa SRL800 (HIPS/ABS mix) Typ drzwi Pełne, przestawne Czujnik otwartych drzwi Tak Zamek Tak Regulowane nóżki 2 przednie, 2 tylne rolki Zakres temperatury °C Chłodziarka: +2 do +8 zamrażarka: -18 do -25 Wyświetlacz temperatury na panelu Tak Alarm temperatury Tak Liczba półek 3 Formowane szuflady 2 Regulowane pojemniki na drzwiach 2 pełne, 4 półkowe Światło wewnętrzne Wskazane Rozmrażanie Chłodziarka: automatyczne Zamrażarka: ręczne Czynnik chłodzący R600a Wolny od CFC, HFC, HCFC Tak Napięcie, V 230 Typ izolacji Cyklopentan Grubość izolacji, mm 60 Regulacja temperatury Z dokładnością do 0,1°C Gwarancja minimum 12 miesięcy. Pakiet III – jedna cieplarka laboratoryjna (załącznik 2c). Warunki techniczne i wyposażenie: Wymagania: Stan cieplarki Fabrycznie nowa, rok produkcji 2019 Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) mm 2020x520x700 Pojemność brutto 350 Pojemność netto 335 Kolor Basic/Basic+/INOX/INOX+ Ilość półek 3 Zakres temperatur +3°C do +40°C Napięcie zasilania 230V / 50Hz Moc znamionowa 280 Masa (kg) 100-105 Drzwi Pełne z samozamykaczem i zamkiem Obieg powietrza wymuszony Jednorodność oraz stabilność temperatury +/- 0,7°C Regulacja temperatury Co 0,1°C za pomocą sterownika mikroprocesorowego Alarm uszkodzenia czujnika temperatury Tak Oświetlenia wnętrza świetlówką Wskazane Gwarancja minimum 12 miesięcy Pakiet IV – jedna zmywarka do naczyń z funkcją wyparzania (załącznik 2d). Warunki techniczne i wyposażenie: Wymagania: Stan zmywarki Fabrycznie nowa, rok produkcji 2019 Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) mm 836x565x636 Napięcie - U 400V Moc elektryczna 6.5 kW Funkcja wyparzania Tak Sterowanie elektroniczne Tak Filtr powierzchniowy Tak Przystosowana do mycia tac GN 1/1 Tak Jelitowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego Tak Czas trwania cyklu 90/120/180 sek. Wskaźnik temperatury pracy bojlera i komory Tak 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół) Tak Zużycie wody 2,5 l/cykl Maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm Kosz 500x500 mm Tak Gwarancja minimum 12 miesięcy CPV: 38510000-3 Mikroskopy pakiet I CPV: 33191100-6 Urządzenia sterylizujące pakiet II CPV: 39711110-3 Chłodziarko – zamrażarki pakiet III CPV 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny pakiet III CPV: 39713100-4 Zmywarka do naczyń pakiet IV Wydanie sprzętu laboratoryjnego (mikroskop biologiczny, sterylizator parowy pionowy, chłodziarko – zamrażarki laboratoryjne - 2 szt, cieplarka laboratoryjna, zmywarka z funkcją wyparzania) wraz z oryginałami dokumentów wystawionych na przedmiot umowy, takich jak karty gwarancyjne i dokumenty obsługi serwisowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wrocławska 172, 45-835 Opole. 2) Przedmiot zamówienia:  Będzie fabrycznie nowy  Będzie własnością Wykonawcy.  Będzie wolny od wad fizycznych oraz prawnych.  Nie będzie obciążony prawami osób trzecich, nie jest przedmiotem jakiegokolwiek postępowania lub zabezpieczenia. 3) Wykonawca, wraz z sprzętem laboratoryjnym (mikroskop biologiczny, sterylizator parowy pionowy, chłodziarki laboratoryjne - 2 szt, cieplarka laboratoryjna, zmywarka z funkcją wyparzania) przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru sprzętu laboratoryjnego (mikroskop biologiczny, sterylizator parowy pionowy, chłodziarko – zamrażarki laboratoryjne - 2 szt, cieplarka laboratoryjna, zmywarka z funkcją wyparzania) bez zastrzeżeń. 4) W przypadku reklamacji Wykonawca zobowiązany jest dokonać napraw i wymiany części w stacji serwisowej Wykonawcy lub innej - wskazanej Zamawiającemu pisemnie w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia reklamacji. W sytuacji, kiedy w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji usterka lub wada dotyczyć będzie tego samego podzespołu lub części trzykrotnie Wykonawca wymieni wadliwy sprzęt laboratoryjny (mikroskop biologiczny, sterylizator parowy pionowy, chłodziarko – zamrażarki laboratoryjne - 2 szt, cieplarka laboratoryjna, zmywarka z funkcją wyparzania) na inny bez wad. Za jeden dzień roboczy należy rozumieć jeden dzień urzędowania Wojewódzkiego Inspektoratu (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy określonych w art.1 ust. 1 Ustawy z dnia 18.01.1951r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz. U. 2015r. poz. 90). 5) Przedmiot umowy obejmuje także: a) Dostawę sprzętów laboratoryjnych (mikroskop biologiczny, sterylizator parowy pionowy, chłodziarko – zamrażarki laboratoryjne - 2 szt, cieplarka laboratoryjna, zmywarka z funkcją wyparzania) do siedziby Zamawiającego b) Objęcie sprzętu laboratoryjnego (mikroskop biologiczny, sterylizator parowy pionowy, chłodziarko – zamrażarki laboratoryjne - 2 szt, cieplarka laboratoryjna, zmywarka z funkcją wyparzania) serwisem gwarancyjnym

II.5) Główny kod CPV: 38510000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33191100-6
39711110-3
38000000-5
39713100-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-08-30
Okres w miesiącach    Okres w dniach    Data rozpoczęcia    Data zakończenia
            2019-08-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, o ile wykonawca dołączy do oferty oświadczenie (załącznik nr 3 do SIWZ), że na dzień składania ofert spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie złożenia oferty dla Pakietu I, II, III. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej trzy dostawy na urządzenia wyspecyfikowane w pakiecie I, II, II. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca winien złożyć wykaz (załącznik nr 3a do SIWZ), wraz z podaniem wartości dostaw, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami dostaw są referencje i inne dokumenty, określające czy dostawy zostały wykonane w sposób należyty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG) , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy – wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 13,14 i 21 ustawy PZP wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ust. z dn. 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785, 2141).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz oferty, pełnomocnictwo do podpisania oferty, oryginalnych ulotek producenta, katalogów, dokumentacji technicznej w języku polskim potwierdzającej wymagane parametry zamawianego przedmiotu zamówienia – w zakresie niezbędnym do oceny parametrów bezwzględnie wymaganych (nie ocenianych).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria    Znaczenie
cena    60,00
termin dostaw    25,00
udzielona gwarancja    15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: , godzina: ,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:     1    Nazwa:     jeden mikroskop biologiczny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Warunki techniczne i wyposażenie: Wymagania: Stan mikroskopu/ rok produkcji Fabrycznie nowy , rok produkcji 2019 Optyka • Korygowana do nieskończoności Statyw • Uchwyt rewolwerowy obiektywów min. 6 gniazdowy z osobnymi gniazdami na suwaki kontrastu Nomarskiego dla każdego obiektywu • Możliwość wbudowania w statyw portu bocznego dla kamery cyfrowej zapewniającego podział światła pomiędzy okulary i kamerę w stosunku 50% : 50% albo 100% : 0% / 0% : 100% • Współosiowe śruby mikro/makro do ustawiania ostrości, położone na jednej wysokości z pokrętłami sterowania stolikiem, • Blokada ostrości, pozwalająca na zapamiętanie pozycji ostrości • Statyw wyposażony w klasyczny kontrast Nomarskiego/DIC oraz opcjonalnie w kontrast fazowy • Możliwość rozbudowy o kontrast Nomarskiego z regulacją siły kontrastu widzenia, dostosowany do pracy z plastikowymi naczynkami hodowlanymi • Koło filtrów do światła przechodzącego, minimum 6-cio pozycyjne z filtrami neutralnymi oraz filtrem konwersyjnym • Możliwość rozbudowy o fluorescencję LED Oświetlacz halogenowy • Oświetlacz halogenowy minimum 50 WAT Tubus Szerokopolowy tubus binokularowy z portem kamery (podział światła 50:50%), z regulacją rozstawu źrenic w zakresie 55 ... 74 mm, kąt 30 stopni, pole widzenia min 23 mm Okulary • Powiększenie 10x • Szerokopolowe, pole widzenia min. 23 mm Obiektywy • 5x / apertura 0,12, planachromat, odl. robocza 10,1 mm • 10x / apertura 0,25, planachromat, odl. robocza 4,5 mm • 20x / apertura 0,45, planachromat, odl. robocza 0,46 mm • 40x / apertura 0,75, semiplanapochromat, kontrast Nomarskiego/DIC, odl. robocza 0,17 mm • 100x / apertura 1,30, semiplanapochromat, immersja olejowa, kontrast Nomarskiego/DIC, odl. robocza 0,20 mm Stolik • Posuw preparatu w osiach X i Y (ukryte prowadnice) • Regulowana siła obrotu pokręteł w osiach X i Y Kondensor • Kondensor N.A. 0,9 z regulowaną przysłoną aperturową, do obserwacji z obiektywami 2,5x ... 100x, w pełni centrowalny, wyposażony do kontrastu fazowego, ciemnego pola i kontrastu Nomarskiego/DIC Kamera cyfrowa kolorowa • Rozdzielczość co najmniej: 2560 (H) x 1920 (V) = 5 Megapikseli • Digitalizacja: 3 x 8 bitów • Czas integracji: od 0,1 ms do 2 s • Interface: USB 3.0 • Oprogramowanie do akwizycji obrazu zapewniające obróbkę obrazu i podstawowe pomiary Wyposażenie • Zestaw ochronny antystatyczny (pokrowiec, osłony gumowe na okulary oraz źródło światła) • Zestaw narzędzi Gwarancja minimum • 12 miesięcy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38510000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 48856,79
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium    Znaczenie
cena    60,00
termin dostawy    25,00
udzielona gwarancja     15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:     2    Nazwa:     jeden sterylizator parowy pionowy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Warunki techniczne i wyposażenie: Wymagania: Stan sterylizatora/ rok produkcji Fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 Sterylizator z komorą sterylizacyjną pionową Tak Pojemność użytkowa komory 80 litrów ±5% Tak Średnica komory: > 410 mm – 10 pkt. < 410 mm – 0 pkt. Tak Rama i obudowa wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 304 wg. AISI Tak Obudowa drzwi sterylizatora bez wystających elementów Tak Sterylizator wyposażony w skrętne kółka z blokadami szt. 4 Tak Komora, płaszcz komory, drzwi komory, wytwornica pary wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 316 L wg. AISI Tak Temperatura sterylizacji programowana w zakresie 103-136 °C Tak Regulacja temperatury w zakresie całkowitym 60-136 °C Tak Funkcja aparatu Kocha (100°C) oraz funkcja upłynniania agaru (60°C) Tak Ciśnieniowa wbudowana wytwornica pary wykonana ze stali nierdzewnej 316L wg AISI. Wytwornica oddzielona od komory sterylizacyjnej Tak Wbudowany dodatkowy czujnik temperatury w komorze ( sonda giętka) PT100 Tak Zamykanie pokrywy zamkiem napędzanym silnikiem elektrycznym. W zamku blokada temperaturowa Tak Wspomaganie otwierania drzwi sterylizatora za pomocą sprężyny gazowej, drzwi otwierane do pionu Tak Uszczelka rozprężana parą Tak Automatyczne czyszczenie wytwornicy pary na koniec każdego cyklu Tak Sterowanie mikroprocesorowe Tak Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim Tak Wbudowana pompa próżniowa, dostępne próżnia frakcjonowana i suszenie próżniowe Tak Wyświetlanie komunikatów o zaistniałych awariach Tak Rozwiązania gwarantujące dostęp do ustawień sterylizatora według stopnia kompetencji personelu Tak W pełni automatyczna realizacja wszystkich programów sterylizacyjnych. Tak Programy sterylizacyjne – min. 18 programów Tak Programy sterylizacyjne z możliwością zmiany parametrów Tak Dostęp do menu zmiany programów zabezpieczony kodem Tak System chłodzenia zrzutu kondensatu do wartości bezpiecznej dla instalacji kanalizacyjnej Tak Możliwość dokonywania zmian w ustawieniach parametrów sterylizacji przez użytkownika Tak Włącznik czasowy cyklu ( program uruchamia się po wcześniejszym ustawieniu daty i godziny startu ) Tak Możliwość wbudowana drukarki parametrów sterylizacji z wydrukiem na zwykłym papierze (trwałe wydruki) Tak Komora wyposażona w port walidacyjny Tak Stacja odwróconej osmozy do zasilania wytwornicy pary Tak Zasilanie elektryczne min.: 6 kW/400V Tak Kosz sterylizacyjny wykonany z siatki nierdzewnej na ½ załadunku komory szt. 1, Kosz pełny ze stali nierdzewnej na ½ załadunku szt. 1 Tak Średnie zużycie wody demineralizowanej na cykl max: 4 l Tak Zużycie wody chłodzącej do chłodzenia kondensatu max.10 l wody wodociągowej zdatnej do picia. Tak Gwarancja i serwis.: Gwarancja minimum 12 miesięcy Tak Koszt przeglądów serwisowych (min. 1 x w roku) w trakcie gwarancji Podać Koszt materiałów zużywalnych w trakcie gwarancji Podać Koszt dojazdu serwisanta Podać
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33191100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 37284,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium    Znaczenie
Cena    60,00
Termin dostawy    25,00
Idzielona gwarancja    15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:     3    Nazwa:     dwie chłodziarko – zamrażarki laboratoryjne i jedna cieplarka laboratoryjna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Warunki techniczne i wyposażenie: Wymagania: Stan chłodziarko – zamrażarek Fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) mm 1870x600x600 Wymiary wewnętrzne (wys. x szer. x gł.) mm Chłodziarka: 805x510x430, Zamrażarka: 780x463x445 Pojemność brutto (chłodziarka/zamrażarka), L 324 (190/134) Pojemność netto, L 302 Wykończenie zewnętrzne Białe Kolor Biały/zielony Wykończenie wnętrza Tworzywo Typ tworzywa SRL800 (HIPS/ABS mix) Typ drzwi Pełne, przestawne Czujnik otwartych drzwi Tak Zamek Tak Regulowane nóżki 2 przednie, 2 tylne rolki Zakres temperatury °C Chłodziarka: +2 do +8 zamrażarka: -18 do -25 Wyświetlacz temperatury na panelu Tak Alarm temperatury Tak Liczba półek 3 Formowane szuflady 2 Regulowane pojemniki na drzwiach 2 pełne, 4 półkowe Światło wewnętrzne Wskazane Rozmrażanie Chłodziarka: automatyczne Zamrażarka: ręczne Czynnik chłodzący R600a Wolny od CFC, HFC, HCFC Tak Napięcie, V 230 Typ izolacji Cyklopentan Grubość izolacji, mm 60 Regulacja temperatury Z dokładnością do 0,1°C Gwarancja minimum 12 miesięcy. Warunki techniczne i wyposażenie: Wymagania: Stan cieplarki Fabrycznie nowa, rok produkcji 2019 Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) mm 2020x520x700 Pojemność brutto 350 Pojemność netto 335 Kolor Basic/Basic+/INOX/INOX+ Ilość półek 3 Zakres temperatur +3°C do +40°C Napięcie zasilania 230V / 50Hz Moc znamionowa 280 Masa (kg) 100-105 Drzwi Pełne z samozamykaczem i zamkiem Obieg powietrza wymuszony Jednorodność oraz stabilność temperatury +/- 0,7°C Regulacja temperatury Co 0,1°C za pomocą sterownika mikroprocesorowego Alarm uszkodzenia czujnika temperatury Tak Oświetlenia wnętrza świetlówką Wskazane Gwarancja minimum 12 miesięcy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39711110-3, 38000000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 18400,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium    Znaczenie
Cena    60,00
termin dostawy    25,00
Udzielona gwarancja    15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:     4    Nazwa:     jedna zmywarka do naczyń z funkcją wyparzania
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Warunki techniczne i wyposażenie: Wymagania: Stan zmywarki Fabrycznie nowa, rok produkcji 2019 Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) mm 836x565x636 Napięcie - U 400V Moc elektryczna 6.5 kW Funkcja wyparzania Tak Sterowanie elektroniczne Tak Filtr powierzchniowy Tak Przystosowana do mycia tac GN 1/1 Tak Jelitowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego Tak Czas trwania cyklu 90/120/180 sek. Wskaźnik temperatury pracy bojlera i komory Tak 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół) Tak Zużycie wody 2,5 l/cykl Maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm Kosz 500x500 mm Tak Gwarancja minimum 12 miesięcy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39713100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 5040,65
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium    Znaczenie
Cena    60,00
Termin dostawy    25,00
Udzielona gwarancja    15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


                                              Izabela Kik

Opolski Wojewódzki Inspektor
            Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Opolu.

 


Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Oktawiusz Milo
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 29.03.2019 19:30
Data ostatniej aktualizacji informacji: 12.04.2019 16:02
Sprawdź historię zmian