12 Marca 2024

Zdrowotność sadzeniaków ziemniaka Drukuj

W związku ze zbliżającym się okresem wiosny rozpoczynamy ocenę cech zewnętrznych ziemniaków sadzeniaków. Ocena cech zewnętrznych ma na celu sprawdzenie zgodności ich cech jakościowych                 z wymaganiami szczegółowymi. Ocenę cech zewnętrznych dokonuje kwalifikator urzędowy mający stosowne upoważnienie do oceny materiału siewnego ziemniaka, która obejmuje między innymi: Ocenę ogólną w skład której wchodzi ocena zdrowotności (ocena organoleptyczna bulw).

Sadzeniaki ziemniaka przemieszczane w UE powinny być wolne: od agrofagów kwarantannowych dla Unii (wykaz agrofagów kwarantannowych w odniesieniu do ziemniaków znajduje się w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2019/2072 odpowiednio : w załączniku nr II -wykaz agrofagów kwarantannowych dla Unii, załączniku nr III-wykaz stref chronionych i odnośnie agrofagów kwarantannowych, załącznik nr VII-wykaz roślin , produktów roślinnych i  innych przedmiotów pochodzących z terytorium Unii, łącznie z odpowiednimi wymogami szczególnymi dotyczącymi ich przemieszczania na terytorium Unii, załącznik nr X- wykaz roślin , produktów roślinnych i  innych przedmiotów, które mają być wprowadzone do stref chronionych lub przemieszczane  w ich obrębie, łącznie z odpowiednimi specjalnymi wymogami dotyczącymi stref chronionych),  oraz od regulowanych agrofagów niekwarantannowych (wykaz regulowanych agrofagów niekwarantannowych w odniesieniu do sadzeniaków ziemniaka znajduje się w załączniku IV w części G, natomiast środki mające na celu zapobieganie występowaniu RNQP na sadzeniakach zostały ujęte w załączniku V w części F rozporządzenie wykonawczego Komisji Europejskiej 2019/2072) oraz powinny spełniać wymagania szczególne, określone dla sadzeniaków ziemniaka wymogi te są ustalone dla obszaru UE, a także dla wydzielonych dla niektórych agrofagów kwarantannowych obszarów-stref chronionych (rozporządzenie wykonawcze : ustanawiające środki w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się : Clavibacter sepedonicus, Ralstonia solanacearum, Globodera pallida i Globodera rostochiensis, Synchytrium endobioticum, Epitrix cucumeris, Epitrix papa sp.n., Epitrix subcrinita, Epitrix tuberis.

Zdjęcie przedstawia ziemniaki.
Zdjęcie przedstawia...
Zdjęcie przedstawia ziemniaki.
Zdjęcie przedstawia...
Zdjęcie przedstawia ziemniaki.
Zdjęcie przedstawia...
Zdjęcie przedstawia ziemniaki.
Zdjęcie przedstawia...