28 Marca 2022

Zasady importu materiału siewnego z państw trzecich Drukuj

Z państw trzecich może być przywożony wyłącznie materiał siewny dopuszczony do obrotu czyli materiał siewny odmian wpisanych do krajowego rejestru, odpowiednich rejestrów innych niż Rzeczypospolita Polska państw członkowskich lub wspólnotowego katalogu lub rejestru państwa stowarzyszonego, wyprodukowany i poddany certyfikacji zgodnie z systemem równoważności inspekcji polowych w Unii Europejskiej zgodnie z Decyzją Rady z dnia 16 grudnia 2002 r (2003/17/WE) w sprawie równoważności inspekcji polowych stosowanych w państwach trzecich w uprawach nasiennych roślin uprawnych oraz w sprawie równoważności materiału siewnego wyprodukowanego w państwach trzecich.

Materiał siewny roślin rolniczych materiału siewnego z państw trzecich objęty jest graniczną kontrolą fitosanitarną  w miejscu wwozu, polegającą na sprawdzeniu świadectwa fitosanitarnego oraz zweryfikowaniu zdrowotności tego materiału, w tym pobranie próbek i przeprowadzenie analiz laboratoryjnych.

Prowadzący obrót materiałem siewnym lub dostawca, który przywiózł z państw trzecich materiał siewny, w terminie 3 dni od dnia odprawy celnej, informuje wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę prowadzącego obrót lub dostawcy, albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania prowadzącego obrót lub dostawcy – w przypadku gdy prowadzącym obrót jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, o ilości i rodzaju przywiezionego materiału siewnego oraz przedstawia dokumenty dotyczące wytwarzania i jakości tego materiału (Dz.U. z 2021 poz.129).

W przypadku stwierdzenia, że materiał siewny wyprodukowany w państwie trzecim i sprowadzony na teren Rzeczypospolitej Polskiej nie spełnia wymagań w zakresie jakości albo wytwarzania, w drodze decyzji wydaje się zakaz wprowadzenia materiału siewnego do obrotu.


lista aktualności