12 Kwietnia 2024

WIOSNA – PORA NA PRZEPROWADZENIE ZABIEGÓW ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin Drukuj

zdjęcie przedstawia ciągnik rolniczy na polu
zdjęcie przedstawia...

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu sprawuje nadzór nad stosowaniem środków ochrony roślin poprzez prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie prawidłowości stosowania środków ochrony roślin.

Zgodnie z art. 35 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 roku (Dz. U. z 2023, poz. 340 ze zm.) środki ochrony roślin należy stosować w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty nie będące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

Zasady bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin określa etykieta środka ochrony roślin.

Należy również pamiętać, że środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się przy użyciu opryskiwaczy ciągnikowych, opryskiwaczy samobieżnych polowych lub opryskiwaczy sadowniczych, jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s. Środki ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego należy stosować w odległości co najmniej 20 metrów od pasiek, miejsce stosowania środków ochrony roślin oddalone jest co najmniej 3 metry od krawędzi jezdni dróg publicznych, z wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg gminnych oraz powiatowych.

Zgodnie z art. 31 rozporządzenia 1107/2009 w etykiecie środka ochrony roślin zawarty jest zapis: „przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację”. Zapis ten ma służyć ograniczeniu negatywnemu wpływowi stosowanych środków ochrony roślin na zdrowie ludzi i zwierząt, w szczególności pszczół. Zwrot ten jest zamieszczany w treści wszystkich etykiet dopuszczonych do obrotu środków ochrony roślin stosowanych na terenach otwartych, ma on na celu obligowanie użytkownika profesjonalnego środków ochrony roślin do informowania o planowanych zabiegach zainteresowane osoby, które zwróciły się do niego z taką prośbą.

Do stosowania środków ochrony roślin używa się sprzętu, który jest sprawny technicznie i skalibrowany, tak aby podczas użytkowania nie stwarzał zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska. Sprzęt do stosowania środków ochrony roślin poddaje się okresowym badaniom technicznym, w celu potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu do dalszego ich użytkowania.

Osoby wykonujące zabiegi środkami ochrony roślin powinny posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie stosowania środków ochrony roślin lub w zakresie integrowanej produkcji roślin oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uzupełniającego w tym zakresie ważne są przez okres 5 lat.