08 Marca 2024

Terminy składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego Drukuj

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu przypomina o terminach składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego. Wnioski składa się w roku, w którym dany materiał siewny ma być poddany ocenie polowej w terminach do dnia:

- 15 marca dla gatunków roślin uprawnych jednorocznych ozimych oraz dla gatunków roślin upraw wieloletnich;

- 15 maja dla gatunków roślin upraw jednorocznych

- 20 maja dla ziemniaka

- 31 sierpnia dla gatunków roślin o dwuletnim cyklu rozmnażania

Wniosek należy złożyć do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na położenie plantacji. Wnioski powinny być wypełnione czytelnie w wersji papierowej, a następnie złożone osobiście lub przesłane pocztą do właściwego WIORiN. Podczas wypełniania wniosku należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność wypełnianych rubryk, szczególnie na zgodność z art. 36 ust. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz.U. z 2021 r. poz. 129). Do wniosku o dokonanie oceny polowej należy dołączyć załączniki, o których mowa w art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz.U. z 2021 r. poz. 129). Ponadto do zgłoszenia do oceny polowej plantacji nasiennej odmiany chronionej wyłącznym prawem, wnioskodawca powinien załączyć oryginał albo urzędowo potwierdzoną kopię upoważnienia, podpisaną przez zachowującego odmianę, wskazanego w jednym z urzędowych rejestrów odmian, tj. w Krajowym Rejestrze Odmian, Katalogu Wspólnotowym lub CPVO. Upoważnienie należy przedstawić na wzorze określonym Rozporządzeniem MRiRW zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin (Dz.U. z 2021 r. poz. 184) Upoważnienia wystawione przez podmioty, które nie zostały wymienione w powyższych rejestrach nie będą akceptowane. Druk wniosku o dokonanie oceny polowej plantacji nasiennej dostępny na stronie internetowej WIORiN w Opolu w zakładce Formularze  http://piorin.gov.pl/op-formularze/


lista aktualności