23 Maja 2024

Przemieszczanie roślin żywicielskich zarazy ogniowej (Erwinia amylovora ) do stref chronionych Drukuj

Na terenie Unii Europejskiej wyznaczone zostały strefy chronione, ze względu na występowanie określonych agrofagów kwarantannowych roślin. Stanowią one obszary, gdzie na podstawie urzędowych kontroli ustalono, że poszczególne agrofagi nie występują lub występują w bardzo niewielkim nasileniu. Celem tworzenia tych stref jest ochrona przed przedostaniem i zadomowieniem się danego agrofaga na  danym obszarze.

Jednym z takich agrofagów dla którego utworzone zostały strefy chronione jest Erwinia amylovora  - zaraza ogniowa. Strefy chronione ze względu na bakterię E.amylovora, zlokalizowane zostały na terenie takich państw jak: Estonii, Hiszpanii, Francji, Finlandii, Irlandia, Łotwy, Litwy, Słowacji, Słowenii, Włoch.

Przemieszczanie roślin rodzajów: Amelanchier, Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Eriobotrya, Malus, Mespilus, Pyracantha, Pyrus i Sorbus oraz gatunku Photinia davidiana pochodzących z Polski, które są żywicielami bakterii Erwinia amylovora, do  stref chronionych ze względu na tą bakterię, może odbywać się tylko jeśli spełnione zostały wymogi szczególne tj:

  1. Rośliny pochodzą i są bezpośrednio przemieszczane z tzw. stref buforowych, zatwierdzonych przez Państwową Inspekcje Ochrony Roślin i Nasiennictwa.Strefy buforowe są tworzone na terenie państw członkowskich, w których całkowite pozbycie się agrofaga (w tym przypadku Polska) nie jest możliwe. Celem ich funkcjonowania jest umożliwienie przemieszczania roślin żywicielskich bakterii do stref chronionych i w ich obrębie. Strefa buforowa obejmuje powierzchnię nie mniejszą niż 50 km², np. teren szkółki i otaczający ją pas o szerokości co najmniej 500 m.
  2. Rośliny muszą być zaopatrzone w odpowiednie paszporty roślin dla strefy chronionej „PZ”, z naniesioną na tym paszporcie nazwą naukową odpowiedniego agrofaga (lub jego kodem) dla strefy chronionej, który będzie poświadczeniem, że  dodatkowe wymagania zostały spełnione.

Na obrazku przedstawiono paszpost roślin

Na obrazku przedstawiono paszpost roślin

 

Szczegółowe informacje na temat rodzajów/gatunków roślin i stref chronionych oraz krajów, dla których te strefy zostały ustanowione, wymagań fitosanitarnych oraz wykazu gatunków/rodzajów wymagających odpowiedniego paszportu roślin przy przemieszczaniu do stref chronionych, dostępne są w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r. (Załączniki III, IX, X, XIV).

 


lista aktualności