18 Kwietnia 2024

Kontrole pod kątem prawidłowego zaopatrzenia w paszporty roślin towarów roślinnych w obrocie Drukuj

Działania kontrolne Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa weryfikujące przepisy w zakresie zdrowia roślin obejmują kontrole w miejscach obrotu materiałem roślinnym, m.in. w sklepach detalicznych, kwiaciarniach, centrach ogrodniczych itp. Kontrole obejmują odpowiednio:

- prawidłowość zaopatrywania materiałów roślinnych w paszporty roślin,

- spełnienie wymagań rejestracji podmiotów profesjonalnych,

- prowadzenie rejestrów identyfikowalności roślin zakupionych i sprzedanych,

- kontrole poszukiwawcze agrofagów kwarantannowych, priorytetowych i RAN materiałów roślinnych, a w razie podejrzenia pobranie prób do badań laboratoryjnych.

Paszportowaniu podlegają wszystkie rośliny, produkty roślinne i przedmioty wymienione w załączniku XIII  rozporządzenia wykonawczego Komisji UE 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r. ustanawiającego jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin i uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019. W załączniku znajduje się wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, w odniesieniu do których wymagany jest paszport roślin do celów ich przemieszczania na terytorium Unii.

Sprzedaż roślin, wyłącznie odbiorcom ostatecznym zwalnia z wymogu rejestracji do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych. Nie dotyczy to sprzedaży na odległość (tj. sprzedaży internetowej). Każda sprzedaż roślin przeznaczonych do sadzenia i określonych nasion prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet podlega rejestracji.

Przypominamy, że paszport roślin powinien być zamieszczony co najmniej na opakowaniu jednostkowym (np. na kartonie, doniczce, wiązce itp.). W obrocie można znaleźć paszport w formie samodzielnej etykiety lub jako wyraźnie wyodrębniony fragment etykiety np. handlowej lub nadruk paszportu na doniczce. Etykieto-paszport powinien być czytelny i trwały w kształcie prostokąta lub kwadratu. W lewym górnym rogu powinna znajdować się flaga, w prawym zapis PASZPORT ROŚLIN / PLANT PASSPORT. Oznaczenie liter A, B, C, D oznacza odpowiednio:

-litera A: nazwa botaniczna w języku łacińskim, opcjonalnie nazwa odmiany,

-litera B: dwuliterowy kod Państwa Członkowskiego i numer rejestracyjny, np. PL- …./…./….

-litera C: kod identyfikacyjny (np. kod QR lub indywidualne oznaczenie lokalizacji)

-litera D: nazwa państwa pochodzenia (odpowiednio trzeciego lub PCz., np. PL)

Zdjęcie przedstawia sadzonkę roślin z paszportem o którym mowa w artykule
Zdjęcie przedstawia...
Zdjęcie przedstawia sadzonkę roślin z paszportem o którym mowa w artykule
Zdjęcie przedstawia...