07 Kwietnia 2023

PRZYWRÓCENIE OBOWIĄZKOWYCH SZKOLEŃ I BADAŃ SPRZĘTU !!! Drukuj

Wojewódzki Inspektorat Ochrony roślin i Nasiennictwa w Gdańsku informuje, że w dniu 3 marca br. została opublikowana ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027, której zapisy art. 145 uchylają w art. 15zzzzy: ust. 2 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Uchylone przepisy czasowo zawieszały ustawowe obowiązki dotyczące konieczności posiadania szkoleń z zakresu środków ochrony roślin oraz okresowego badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

 

W związku z powyższym z dniem 4 maja 2023 r. zostaje przywrócony obowiązek wynikający z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin oraz obowiązek badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

 

UWAGA !!!

Przywrócony obowiązek posiadania szkolenia z zakresu środków ochrony roślin dotyczy:

  • nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych;
  • dokonywania zbycia środków ochrony roślin profesjonalnemu użytkownikowi;
  • dokonywania zbycia środków ochrony roślin nabywcy innemu, niż użytkownik profesjonalny, bez możliwości bieżącej konsultacji z osobą posiadającą kwalifikacje;
  • wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych;
  • świadczenia usług doradczych dotyczących metod ochrony roślin w zakresie realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin oraz stosowania środków ochrony roślin.

 

Przywrócony obowiązek okresowego badania potwierdzającego sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin, dotyczy sprzętu, którego badania wygasły/wygasną (przed dniem 4 maja 2023 r.) oraz dla sprzętu starszego niż 5 lat, który nie był wcześniej poddawany badaniom.

 

Sankcje karne !!!

 

Nieuzupełnienie ww. wymogów, po dniu 4 maja 2023 r. będzie podlegało karze grzywny.

 

Uzupełnienie kwalifikacji oraz przeprowadzenie badania sprzętu należy wykonać w jednostkach do tego uprawnionych. Rejestry przedsiębiorców i podmiotów prowadzących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin oraz potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin udostępniane są pod adresem http://piorin.gov.pl/srodki-ochrony-roslin/rejestry/


lista aktualności