Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Stan i sposób załatwiania spraw

Stan przyjmowania spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania
 

Wniosek o załatwienie sprawy można złożyć do sekretariatu Wojewódzkiego Inspektoratu, siedziby Delegatury lub Oddziału. Po zadekretowaniu przekazywany jest on do właściwego działu merytorycznego. W Inspektoracie sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, według kolejności zgłoszeń.

 

Decyzje zezwalające lub upoważnienia wydaje Wojewódzki Inspektor i Kierownicy Delegatur

1. Niezwłocznie są załatwiane sprawy, które można rozpatrzyć

a. w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łączne z żądaniem wszczęcia lub postępowania

b. w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane, albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych , którymi rozporządza ten organ

Warunkiem niezwłocznego załatwienia sprawy jest przedstawienie przez zainteresowanego odpowiednich dokumentów. Jeżeli brak takich dokumentów Inspektorat wzywa di ich uzupełnienia w terminie 7 dni, a w przeciwnym razie pozostawia sprawę bez rozpatrzenia. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie Inspektorat zawiadamia strony biorące udział w postępowaniu podając przyczyny zwłoki (w tym również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od Inspektoratu i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy).

2. Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania powinna być załatwiona sprawa wymagająca przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego

3. Nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania jest załatwiona sprawa szczególnie skomplikowana (np. pod względem faktycznym, w związku z czym zachodzi potrzeba przeprowadzenia znacznej liczby dowodów m. in. poza siedzibą Inspektoratu)


 

Procedury działu ochrony roślin i nawozów

Pliki do pobrania

Procedura ubiegania się o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.
Procedura ubiegania się o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.
Procedura ubiegania się o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.
Procedura ubiegania się o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.
Procedura ubiegania się o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków.

PROCEDURY DZIAŁU NADZORU FITOSANITARNEGO

Pliki do pobrania

Procedura ubiegania się o wpis do rejestru przedsiębiorców.
Procedura ubiegania się o wydanie paszportów roślin.
Procedura ubiegania się o wydanie świadectwa fitosanitarnego dla eksportowanych lub reeksportowanych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów.
Procedura przemieszczania ziemniaków do innych państw członkowskich UE.
Zgłoś błąd