29 Lutego 2024

Deklaracja dostępności Drukuj

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej piorin.gov.pl/wiorin/podlaskie

 

Data publikacji strony internetowej: 2014-11-24

 

Data ostatniej aktualizacji:  2024-02-28

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Wyłączenia:

 • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • nie wszystkie elementy w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury

 

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona podmiotowa BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku posiada następujące ułatwienia:

 • odpowiedni kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • moduł wyszukiwania
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

 

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Aktualizacja deklaracji: 2024-02-28

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Kamilą Wołejko Stanowiskiem ds. Informatyki email: . Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: wi-bialystok@piorin.gov.pl.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 


lista aktualności