23 Lutego 2022

Co to są odmiany amatorskie? Drukuj

Odmiany amatorskie to odmiany roślin warzywnych odkryte i wyprowadzone z przeznaczeniem do uprawy w szczególnych warunkach agrotechnicznych, klimatycznych lub glebowych, które nie mają znaczenia dla towarowej produkcji warzyw, ale mają znaczenie dla zachowania bioróżnorodności.

 

Odmianę amatorską wpisuje się do krajowego rejestru, jeżeli odmiana nie ma znaczenia dla towarowej produkcji warzyw oraz spełnia następujące warunki:

  • jest odrębna, wyrównana i trwała;
  • zachowujący odmianę nadał odmianie nazwę zgodnie z wymaganiami, przy czym odmianie tej można nadać więcej niż jedną nazwę, jeżeli nazwy te są od dawna znane;
  • nie jest wpisana do krajowego rejestru albo wspólnotowego katalogu jako odmiana inna niż odmiana amatorska;
  • nie została zgłoszona w celu przyznania wyłącznego prawa do odmiany albo nie jest chroniona wyłącznym prawem do odmiany, albo nie została zgłoszona do ochrony, albo nie jest chroniona przez Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO).

 

Minister właściwy do spraw rolnictwa, na wniosek zachowującego,  wydaje decyzję w sprawie uznania odmiany amatorskiej za odmianę niemającą znaczenia dla towarowej produkcji warzyw, na wniosek zachowującego tę odmianę, po zasięgnięciu w tym zakresie opinii właściwej jednostki odpowiedzialnej za genetyczne zasoby roślin. Decyzja określa gatunek i odmianę amatorską.

Wpisu odmiany amatorskiej do krajowego rejestru dokonuje COBORU (http://www.coboru.gov.pl/pl/kr/kr_odmreg). W przypadku odmian amatorskich nie pobiera się opłat za:

  • złożenie wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru,
  • badania OWT lub WGO,
  • wpis do krajowego rejestru i pozostawanie odmiany w krajowym rejestrze (utrzymanie odmiany) oraz
  • złożenie wniosku o przedłużenie okresu wpisu a także za utrzymanie odmiany w krajowym rejestrze,
  • złożenie wniosku o wpisanie w krajowym rejestrze kolejnego zachowującego odmian.

 

Zachowujący odmianę dokonuje samodzielnie oceny polowej i oceny laboratoryjnej materiału siewnego odmian amatorskich własnych odmian – w celu uznania go za materiał siewny kategorii standard.

Jeżeli materiał siewny będzie przeznaczony do obrotu dla profesjonalnego podmiotu, czyli takiego który przeznacza zakupiony materiał i wytworzone przez niego produkty na cele zarobkowe należy wówczas dokonać wpisu do odpowiedniej ewidencji prowadzonej przez właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Materiał siewny odmian amatorskich wprowadzany jest do obrotu w małych opakowaniach zaopatrzonych w etykietę prowadzącego obrót.

Obrót materiałem siewnym odmian amatorskich jest możliwy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem zgodności z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

Podstawy prawne:  

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej piorin.gov.pl.

 


lista aktualności
Rejestr zmian
Data publikacji informacji: 23.02.2022 00:00
Data aktualizacji informacji: 24.02.2022 12:23
Sprawdź historię zmian