Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Rozporządzenia nasiennictwo

Lp. Data i publikator Nazwa aktu prawnego
1

26 października 2017 r.

(Dz.U. MRiRW 2017 r., poz. 75)

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu gatunków roślin, których odmiany podlegają rejestracji, oraz których materiał siewny może być wytwarzany, oceniany i kontrolowany
2

10 sierpnia 2018 r.

(M.P. 2018 poz. 824)

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ośrodka szkoleniowego upoważnionego do prowadzenia szkoleń w zakresie oceny polowej materiału siewnego, pobierania prób materiału siewnego oraz oceny laboratoryjnej materiału siewnego
3

23 lutego 2015 r.

(M.P. 2015 poz. 257)

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ośrodka szkoleniowego upoważnionego do prowadzenia szkoleń w zakresie oceny polowej materiału siewnego, pobierania prób materiału siewnego oraz oceny laboratoryjnej materiału siewnego
4

31 maja 2019 r.

(Dz.U. 2019 poz. 1109)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego
5

3 czerwca 2019 r.

(Dz.U. 2019 poz. 1108)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin​
6

8 maja 2019 r.

(Dz.U. 2019 poz. 1047)

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810
7

25 lutego 2019 r.

(Dz.U. 2019 poz. 440)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym
8

25 stycznia 2019 r.

(Dz.U. 2019 poz. 359)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie szkoleń z zakresu oceny materiału siewnego, wymagań do wykonywania tej oceny oraz nadzoru i kontroli pracy podmiotów dokonujących tej oceny
9

30 marca 2018 r.

(Dz.U. 2018 poz. 781)

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810
10

30 listopada 2018 r.

(Dz.U. 2017 poz. 2378)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin​
11

4 grudnia 2017 r.

(Dz.U. 2017 poz. 2354)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego
12

28 listopada 2017 r.

(Dz.U. 2017 poz.2246)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym
13

21 lipca 2017 r.

(Dz. U. 2019 poz. 1607)

tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także sposobu oznaczania partii materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli
14

16 maja 2017 r.

(Dz. U. 2017 poz. 1048)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego
15

16 maja 2017 r.

​(Dz. U 2017 poz. 1031)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania​
16

15 maja 2017 r.

​(Dz.U. 2017 poz. 1003)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin​
17

7 kwietnia 2017 r.

(Dz.U. 2017 poz. 830)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810
18

31 marca 2017 r.

(Dz.U. 2017 poz. 757)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego​
19

2 lutego 2017 r.

(Dz.U. 2017 poz. 327)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie cech charakterystycznych odmiany roślin sadowniczych wpisywanej na sadowniczą listę B​
20

10 lutego 2017 r.

(Dz.U. 2017 poz. 281)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania​
21

2 lutego 2017 r.

(Dz.U. 2018 poz. 2105)

tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli ​
22

13 czerwca 2016 r.

(Dz.U. 2016 poz. 926)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin​
23

18 kwietnia 2016 r.

(Dz.U. 2016 poz. 582)

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810
24

15 grudnia 2015 r.

(Dz.U. 2015 poz.2169)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie opłat związanych z badaniem odmian i prowadzeniem rejestru odmian
25

5 maja 2015 r.

(Dz.U. 2015 poz. 688)

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810
26

20 listopada 2014 r.

(Dz.U. 2014 poz. 1795)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału
27

5 listopada 2014 r.

(Dz. U. 2014 poz. 1651)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin

Sadzeniaki ziemniaka – wymagania obowiązujące od 2015 roku

(zestawienie tabelaryczne)

28

31 marca 2014 r.

(Dz. U. 2014 poz. 515)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakresu informacji, które powinien zawierać opis odmiany.

29

24 marca 2014 r.

(Dz. U. 2014 poz. 458)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminów i zakresu składania sprawozdania o ilości wprowadzonego do obrotu materiału siewnego roślin warzywnych kategorii standard własnych odmian oraz wielkości prób wzorcowych z każdej partii tego materiału

30

21 marca 2014 r.

(Dz. U. 2014 poz. 441) 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin
31

17 lutego 2014 r.

(Dz. U. 2014 poz. 292)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i sposobu wprowadzania do obrotu materiału siewnego niespełniającego wymagań w zakresie wytwarzania i jakości

32

22 stycznia 2014 r.

(Dz. U. 2014 poz. 182)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym

33

27 listopada 2013 r.

(Dz. U. 2013 poz. 1574)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminów składania wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru
34

27 listopada 2013 r.

(Dz. U. 2019 poz. 1301)

tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego

35

27 listopada 2013 r.

(Dz. U. 2013 poz. 1553)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie mieszanek materiału siewnego

36

25 października 2013 r.

(Dz. U. 2013 poz. 1311)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminów składania wniosków o wyrażenie zgody na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmian regionalnych roślin rolniczych i odmian regionalnych roślin warzywnych
37

19 września 2013 r.

(Dz.U. 2013 poz. 1179)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie listy gatunków roślin warzywnych i sadowniczych, dla których przeprowadza się badania WGO

38

30 kwietnia 2013 r.

(Dz. U. 2013 poz. 539)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 539) w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości mieszanek dla ochrony środowiska oraz wzoru świadectwa mieszanki dla ochrony środowiska

39

18 kwietnia 2013 r.

(Dz. U. 2013 poz. 517)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin
40

18 kwietnia 2013 r.

(Dz. U. 2013 poz. 513)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania

41

22 kwietnia 2013 r.

(Dz. U. 2013 poz. 506)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie jednostek odpowiedzialnych za genetyczne zasoby roślin

42

27 marca 2013 r.

(Dz. U. 2013 nr 0 poz. 457)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminów składania oraz wzoru wniosku o wydanie zgody na wprowadzenie do obrotu mieszanki dla ochrony środowiska 

43

2 stycznia 2013 r.

(Dz. U. 2014 r. poz. 1085)

tekst jednolity

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810

44

2 stycznia 2013 r.

(Dz. U. 2013 r. poz. 27) 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka odmiany Amflora

45 Patrz Prawo/Rozporządzenia/Nadzór-fitosanitarny/Opłaty link  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin, plomb urzędowych i formularzy paszportów roślin
46

13 czerwca 2013 r.

(Dz. U. 2013 poz. 1213) 

tekst jednolity

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

47

7 maja 2009 r. 

(Dz. U. 2018 poz. 2335 ze zm.)

tekst ujednolicony

Ustawa o towarach paczkowanych 

48

20 lipca 2009 r.

 (Dz. U. 2009 nr 122, poz. 1010)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki  w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych 

49

1 marca 2004 r. 

(Dz.U. 2004 nr 60 poz. 568

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ilości materiału siewnego niezbędnej do przeprowadzenia badania odrębności, wyrównania i trwałości oraz terminów jego dostarczenia

 

Zgłoś błąd