Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Nadzór fitosanitarny

1. Regulacje dotyczące ochrony przeciwko agrofagom

Pobierz: rozporządzenie nr 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin,

 

2. Kontrole urzędowe

Pobierz: rozporządzenie nr 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin.

 

Pobierz: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2127 z dnia 10 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do okresu stosowania niektórych przepisów dyrektyw Rady 91/496/EWG, 97/78/WE i 2000/29/WE

 

3. Lista organizmów kwarantannowych, zakres paszportowania, rejestracji, eksportu, importu i inne

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r. ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019

 

Schemat Rozporządzenia:

Załącznik I – Definicje

Załącznik II - Wykaz agrofagów kwarantannowych dla Unii i ich odpowiednich kodów

Załącznik III – Wykaz stref chronionych i odnośnych agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej wraz z ich odpowiednimi kodami

Załącznik IV – Wykaz regulowanych agrofagów niekwarantannowych dla Unii („RAN”, ang. RNQP) wraz z roślinami których one dotyczą i dopuszczalnymi progami występowania tych agrofagów (cz. od A do L)

Załącznik V -  Środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na określonych roślinach przeznaczonych do sadzenia (cz. od A do J)

Załącznik VI -  Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, których wprowadzanie do Unii z niektórych państw trzecich jest zakazane

Załącznik VII -  Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących z państw trzecich oraz odpowiednich wymogów szczególnych dotyczących ich wprowadzenia na terytorium Unii

Załącznik VIII - Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących z terytorium Unii oraz odpowiednich wymogów szczególnych dotyczących ich przemieszczania na terytorium Unii

Załącznik IX - Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, których wprowadzanie do niektórych stref chronionych jest zakazane

Załącznik X – Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, które mają być wprowadzane do stref chronionych lub przemieszczane w obrębie tych stref oraz odpowiadające im wymogi szczególne dotyczące stref chronionych

Załącznik XI – Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wymagających zaopatrzenia w świadectwo fitosanitarne (cz. A) oraz tych, których wprowadzenie na terytorium Unii nie wymaga takich świadectw (cz. B)

Załącznik XII - Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, w odniesieniu do których wymagane jest świadectwo fitosanitarne do celów ich wprowadzenia do strefy chronionej z niektórych państw trzecich pochodzenia lub wysyłki

Załącznik XIII - Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, w odniesieniu do których wymagany jest paszport roślin do celów ich przemieszczania na terytorium Unii

Załącznik XIV - Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, w odniesieniu do których wymagany jest paszport roślin z oznaczeniem „PZ” w celach wprowadzania ich do określonych stref chronionych i przemieszczania w ich obrębie

 

4. Organizmy priorytetowe

Pobierz: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1702 z dnia 1 sierpnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 przez ustanowienie wykazu agrofagów priorytetowych

 

5. Towary wysokiego ryzyka

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018 r. ustanawiające tymczasowy wykaz roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wysokiego ryzyka w rozumieniu art. 42 rozporządzenia (UE) 2016/2031 i wykaz roślin, dla których nie są wymagane świadectwa fitosanitarne do celów wprowadzenia na terytorium Unii w rozumieniu art. 73 tego rozporządzenia

 

6. Procedura PRA - analiza ryzka

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące procedury, którą należy stosować w celu przeprowadzenia oceny ryzyka związanego z roślinami, produktami roślinnymi i innymi przedmiotami wysokiego ryzyka w rozumieniu art. 42 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031

 

7. Paszporty roślin - przepisy regulujące wzory paszportów roślin

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2313 z dnia 13 grudnia 2017 r., określające specyfikacje dotyczące formatu paszportu roślin służącego przemieszczaniu na terytorium Unii oraz paszportu roślin służącego wprowadzaniu do strefy chronionej i przemieszczaniu w niej

 

8. Upoważnienie do wydawania paszportów roślin

Pobierz: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/827 z dnia 13 marca 2019 r., dotyczące kryteriów, jakie mają spełniać podmioty profesjonalne, aby spełniać warunki określone w art. 89 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031, oraz procedur służących zapewnieniu, że te kryteria zostały spełnione

 

9. Jednolite rozwiązania dotyczące częstotliwości kontroli

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/66 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie przepisów określających jednolite praktyczne rozwiązania dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów w celu zweryfikowania zgodności z przepisami Unii dotyczącymi środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, mającymi zastosowanie do tych towarów

 

10. Informacje dla pasażerów

Pobierz: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2122 z dnia 10 października 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do niektórych kategorii zwierząt i towarów zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej i w odniesieniu do określonych kontroli bagażu osobistego pasażerów i małych przesyłek towarów wysyłanych do osób fizycznych i nieprzeznaczonych do wprowadzenia do obrotu oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011

 

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/178 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przedstawiania pasażerom przybywającym z państw trzecich oraz klientom usług pocztowych i niektórych podmiotów profesjonalnych informacji dotyczących zakazów wprowadzania na terytorium Unii roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031.

 

11. Laboratoria referencyjne

Pobierz: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/631 z dnia 7 lutego 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 poprzez ustanowienie laboratoriów referencyjnych Unii Europejskiej ds. agrofagów roślin

 

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/530 z dnia 27 marca 2019 r. wyznaczające laboratoria referencyjne Unii Europejskiej ds. agrofagów roślin w odniesieniu do owadów i roztoczy, nicieni, bakterii, grzybów i lęgniowców oraz wirusów, wiroidów i fitoplazm

 

12. Odstępstwa w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin - na potrzeby badań urzędowych, celów naukowych lub edukacyjnych, doświadczeń, selekcji odmianowych lub hodowli

Pobierz: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/829 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, upoważniające państwa członkowskie do ustanowienia tymczasowych odstępstw na potrzeby badań urzędowych, celów naukowych lub edukacyjnych, doświadczeń, selekcji odmianowych lub hodowli

 

13. Minimalne wymogi dotyczących punktów kontroli granicznej

Pobierz: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1012 z dnia 12 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 przez ustanowienie odstępstw od przepisów dotyczących wyznaczania punktów kontroli i od minimalnych wymogów dotyczących punktów kontroli granicznej

 

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1014 z dnia 12 czerwca 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy w zakresie minimalnych wymogów dotyczących punktów kontroli granicznej, w tym ośrodków inspekcyjnych, oraz formatu, kategorii i skrótów stosowanych w wykazach punktów kontroli granicznej i punktów kontroli

 

14. Powiadamiania o przesyłkach

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1013 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wcześniejszego powiadamiania o przesyłkach niektórych kategorii zwierząt i towarów wprowadzanych na terytorium Unii

 

15. Wzór wspólnego dokumentu weterynaryjnego wejścia (CHED)

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1714 z dnia 30 września 2019 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 136/2004 i (WE) nr 282/2004 w odniesieniu do wzoru wspólnego dokumentu weterynaryjnego wejścia dotyczącego produktów i zwierząt oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 669/2009 w odniesieniu do wzoru wspólnotowego dokumentu wejścia dotyczącego niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt

 

Pobierz: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1602 z dnia 23 kwietnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w zakresie wspólnego zdrowotnego dokumentu wejścia, który towarzyszy przesyłkom zwierząt i towarów do ich miejsca przeznaczenia

 

16. System IMSOC (system zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych)

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1715 z dnia 30 września 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące funkcjonowania systemu zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych oraz jego składników systemowych („rozporządzenie w sprawie systemu IMSOC”)

 

17. Tranzyt przesyłek przez terytorium UE

Pobierz: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2124 z dnia 10 października 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do przepisów dotyczących kontroli urzędowych przesyłek zwierząt i towarów w tranzycie, przeładunku i w trakcie dalszego transportu przez terytorium Unii oraz zmieniające rozporządzenia Komisji (WE) nr 798/2008, (WE) nr 1251/2008, (WE) nr 119/2009, (UE) nr 206/2010, (UE) nr 605/2010, (UE) nr 142/2011, (UE) nr 28/2012, rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/759 i decyzję Komisji 2007/777/WE.

 

18. Kontrole drewnianych materiałów opakowaniowych

Pobierz: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2125 z dnia 10 października 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do przepisów dotyczących przeprowadzania określonych kontroli urzędowych drewnianych materiałów opakowaniowych, powiadamiania o niektórych przesyłkach oraz środków stosowanych w przypadkach niezgodności

 

19. Kontrola drewna importowanego do UE

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/918 z dnia 1 lipca 2020 r. ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 w odniesieniu do wymogów dotyczących wprowadzania do Unii drewna jesionu pochodzącego z Kanady lub przetwarzanego w Kanadzie

 

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1002 z dnia 9 lipca 2020 r. ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 w odniesieniu do wymogów dotyczących wprowadzania do Unii drewna jesionu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych lub przetwarzanego w Stanach Zjednoczonych

Zgłoś błąd