Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Przepisy ogólne

1. Regulacje dotyczące ochrony przeciwko agrofagom

Pobierz: rozporządzenie nr 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin,

Pobierz: rozporządzenie delegowane komisji (UE) 2022/2404 z dnia 14 września 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 przez ustanowienie szczegółowych zasad kontroli występowania agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej i uchylające dyrektywę Komisji 92/70/EWG  

 

2. Kontrole urzędowe

Pobierz: rozporządzenie nr 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin.

 

Pobierz: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2127 z dnia 10 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do okresu stosowania niektórych przepisów dyrektyw Rady 91/496/EWG, 97/78/WE i 2000/29/WE

 

Pobierz: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1353 z dnia 17 maja 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do tego, w jakich przypadkach i na jakich warunkach właściwe organy mogą wyznaczać laboratoria urzędowe, które nie spełniają warunków w odniesieniu do wszystkich metod, które laboratoria te stosują w ramach kontroli urzędowych lub innych czynności urzędowych 

Podstawy kontroli

1. Lista organizmów kwarantannowych, zakres paszportowania, rejestracji, eksportu, importu i inne

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r. ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji wersja skonsolidowana (UE) 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r. ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019

 

Schemat Rozporządzenia:

Załącznik I – Definicje

Załącznik II - Wykaz agrofagów kwarantannowych dla Unii i ich odpowiednich kodów

Załącznik III – Wykaz stref chronionych i odnośnych agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej wraz z ich odpowiednimi kodami

Załącznik IV – Wykaz regulowanych agrofagów niekwarantannowych dla Unii („RAN”, ang. RNQP) wraz z roślinami których one dotyczą i dopuszczalnymi progami występowania tych agrofagów (cz. od A do L)

Załącznik V -  Środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na określonych roślinach przeznaczonych do sadzenia (cz. od A do J)

Załącznik VI -  Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, których wprowadzanie do Unii z niektórych państw trzecich jest zakazane

Załącznik VII -  Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących z państw trzecich oraz odpowiednich wymogów szczególnych dotyczących ich wprowadzenia na terytorium Unii

Załącznik VIII - Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących z terytorium Unii oraz odpowiednich wymogów szczególnych dotyczących ich przemieszczania na terytorium Unii

Załącznik IX - Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, których wprowadzanie do niektórych stref chronionych jest zakazane

Załącznik X – Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, które mają być wprowadzane do stref chronionych lub przemieszczane w obrębie tych stref oraz odpowiadające im wymogi szczególne dotyczące stref chronionych

Załącznik XI – Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wymagających zaopatrzenia w świadectwo fitosanitarne (cz. A i B) oraz tych, których wprowadzenie na terytorium Unii nie wymaga takich świadectw (cz. C)

Załącznik XII - Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, w odniesieniu do których wymagane jest świadectwo fitosanitarne do celów ich wprowadzenia do strefy chronionej z niektórych państw trzecich pochodzenia lub wysyłki

Załącznik XIII - Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, w odniesieniu do których wymagany jest paszport roślin do celów ich przemieszczania na terytorium Unii

Załącznik XIV - Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, w odniesieniu do których wymagany jest paszport roślin z oznaczeniem „PZ” w celach wprowadzania ich do określonych stref chronionych i przemieszczania w ich obrębie

 

2. Zmiany do rozporządzenia 2019/2072

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1825 z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające art. 7 i 8 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 w odniesieniu do tymczasowych środków w przypadku wprowadzania lub przemieszczania na terytorium Unii niektórych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2210 z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające załączniki III, VI, VII, IX, X, XI i XII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 w odniesieniu do wymogów dotyczących strefy chronionej Irlandii Północnej oraz zakazów i wymogów dotyczących wprowadzania do Unii roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów ze Zjednoczonego Królestwa

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/759 z dnia 7 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/2072 w odniesieniu do wyjątków od wymogu dotyczącego paszportu roślin, statusu Włoch, Irlandii, Litwy, Słowenii i Słowacji lub niektórych ich obszarów jako stref chronionych oraz odniesienia do strefy chronionej w Portugalii

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/901 z dnia 3 czerwca 2021 r. w sprawie sprostowania szwedzkiej wersji językowej rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 ustanawiającego jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w odniesieniu do środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2285 z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/2072 w odniesieniu do wykazów agrofagów oraz zakazów i wymogów dotyczących wprowadzania do Unii i przemieszczania na jej terytorium roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów oraz uchylające decyzje 98/109/WE i 2002/757/WE oraz rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/885 i (UE) 2020/1292

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1492 z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 w odniesieniu do wprowadzania do Unii niektórych postaci drewna pochodzącego z Kanady i Stanów Zjednoczonych

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1787 z dnia 14 września 2023 r. zmieniające załączniki III, IX i X do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 w odniesieniu do wykazów stref chronionych i odnośnych agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej, zakazu wprowadzania roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów do niektórych stref chronionych oraz w odniesieniu do wymogów szczególnych dotyczących ich wprowadzania do niektórych stref chronionych lub przemieszczania w obrębie tych stref

 

3. Jednolite rozwiązania dotyczące częstotliwości kontroli

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/66 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie przepisów określających jednolite praktyczne rozwiązania dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów w celu zweryfikowania zgodności z przepisami Unii dotyczącymi środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, mającymi zastosowanie do tych towarów

 

4. Organizmy priorytetowe

Pobierz: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1702 z dnia 1 sierpnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 przez ustanowienie wykazu agrofagów priorytetowych

 

5. Odstępstwa w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin - na potrzeby badań urzędowych, celów naukowych lub edukacyjnych, doświadczeń, selekcji odmianowych lub hodowli

Pobierz: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/829 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, upoważniające państwa członkowskie do ustanowienia tymczasowych odstępstw na potrzeby badań urzędowych, celów naukowych lub edukacyjnych, doświadczeń, selekcji odmianowych lub hodowli

 

6. Szczegółowe przepisy w zakresie nadzoru nad występowaniem wirusa brunatnej wyboistości owoców pomidora (ToBRFV)

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1191 z dnia 11 sierpnia 2020 r. ustanawiające środki w celu zapobiegania wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej wirusa brunatnej wyboistości owoców pomidora (ToBRFV) i uchylające decyzję wykonawczą (UE) 2019/1615

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1191 z dnia 13 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/1191 ustanawiające środki w celu zapobiegania wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej wirusa brunatnej wyboistości owoców pomidora (ToBRFV)

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1032 z dnia 25 maja 202r r. ustanawiające środki w celu zapobiegania wprowadzaniu na terytorium Unii i rozprzestrzenianiu się na nim wirusa brunatnej wyboistości owoców pomidora (ToBRFV) i zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/1191

 

7. Szczegółowe przepisy w zakresie nadzoru nad występowaniem organizmu Xylella fastidiosa

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1201 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie środków zapobiegających wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.)

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2130 z dnia 2 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/1201 w odniesieniu do wykazów roślin, o których wiadomo, że są podatne na Xylella fastidiosa

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1706 z dnia 7 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/1201 w odniesieniu do wykazów roślin, o których wiadomo, że są podatne na Xylella fastidiosa

 

8. Środki zapobiegające wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej Pseudomonas syringae pv. actinidiae

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/885 z dnia 26 czerwca 2020 r. w odniesieniu do środków zapobiegających wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto

 

9. Wykazów roślin żywicielskich i określonych roślin oraz badań do celów identyfikacji Xylella fastidiosa 

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1668 z dnia 20 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/1201 w odniesieniu do wykazów roślin żywicielskich i określonych roślin oraz badań do celów identyfikacji Xylella fastidiosa

 

10. Rośliny do sadzenia gatunków Corylus avellana L. i Corylus colurna L. pochodzące z Serbii

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/230 z dnia 18 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/2019 w odniesieniu do przeznaczonych do sadzenia roślin gatunków Corylus avellana L. i Corylus colurna L. pochodzących z Serbii

 

11. Zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się Globodera pallida Behrens i Globodera rostochiensis

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1192 z dnia 11 lipca 2022 r. ustanawiające środki w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się Globodera pallida (Stone) Behrens i Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

 

12. Zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się Ralstonia solanacearum

Pobierz:  rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1193 z dnia 11 lipca 2022 r. ustanawiające środki w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014

 

13. Zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się Clavibacter sepedonicus

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1194 z dnia 11 lipca 2022 r. ustanawiające środki w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018

 

14.  Zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się Synchytrium endobioticum

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1195 z dnia 11 lipca 2022 r. ustanawiające środki w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

 

15.Zapobieganie zawleczeniu, przemieszczaniu i rozprzestrzenianiu oraz rozmnażaniu i uwalnianiu w Unii Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield)

Pobierz:  rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1372 z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie środków tymczasowych zapobiegających zawleczeniu, przemieszczaniu i rozprzestrzenianiu oraz rozmnażaniu i uwalnianiu w Unii Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield)

 

16. Środki ograniczające rozprzestrzenianie Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) w obrębie niektórych obszarów wyznaczonych

Pobierz:  rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1927 z dnia 11 października 2022 r., ustanawiające środki ograniczające rozprzestrzenianie Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) w obrębie niektórych obszarów wyznaczonych

 

17. Zakaz wprowadzania, przemieszczania, utrzymywania, rozmnażania lub uwalniania niektórych agrofagów na podstawie art. 30 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031

Pobierz:  rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1941 z dnia 13 października 2022 r., w sprawie zakazu wprowadzania, przemieszczania, utrzymywania, rozmnażania lub uwalniania niektórych agrofagów na podstawie art. 30 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031

 

18. Środki zapobiegające wprowadzeniu, zadomowieniu się i rozprzestrzenianiu na terytorium Unii organizmu Anoplophora chinensis (Forster) oraz uchylające decyzję 2012/138/UE

Pobierz:  rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2095 z dnia 28 października 2022 r., ustanawiające środki zapobiegające wprowadzeniu, zadomowieniu się i rozprzestrzenianiu na terytorium Unii organizmu Anoplophora chinensis (Forster) oraz uchylające decyzję 2012/138/UE

 

19. Środki ograniczające rozprzestrzenianie Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. w obrębie niektórych obszarów wyznaczonych

Pobierz:  rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1629 z dnia 21 września 2022 r., ustanawiające środki ograniczające rozprzestrzenianie Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. w obrębie niektórych obszarów wyznaczonych

 

20. Środki ograniczające rozprzestrzenianie fitoplazmy żółtaczki winorośli typu Flavescence dorée w obrębie niektórych obszarów wyznaczonych

Pobierz:  rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1630 z dnia 21 września 2022 r., ustanawiające środki ograniczające rozprzestrzenianie fitoplazmy żółtaczki winorośli typu Flavescence dorée w obrębie niektórych obszarów wyznaczonych

 

21. Środki zapobiegające zadomowieniu i rozprzestrzenianiu się Popillia japonica Newman oraz środki zwalczania i środki ograniczania rozprzestrzeniania się tego agrofaga na niektórych obszarach wyznaczonych na terytorium Unii

Pobierz:  rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1584 z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie środków zapobiegających zadomowieniu i rozprzestrzenianiu się Popillia japonica Newman oraz w sprawie środków zwalczania i środków ograniczania rozprzestrzeniania się tego agrofaga na niektórych obszarach wyznaczonych na terytorium Unii

 

22. Środki zapobiegające wprowadzeniu, zadomowieniu się i rozprzestrzenianiu się na terytorium Unii organizmu Spodoptera frugiperda 

Pobierz:  rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1134 z dnia 8 czerwca 2023 r. w sprawie środków zapobiegających wprowadzaniu, zadomowieniu się i rozprzestrzenianiu się na terytorium Unii organizmu Spodoptera frugiperda (Smith) oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 i uchylenia decyzji wykonawczej (UE) 2018/638 

 

23. Środki zapobiegające zadomowieniu się i rozprzestrzenianiu się Agrilus planipennis Fairmaire na terytorium Unii

Pobierz:  rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/434 z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie środków zapobiegających zadomowieniu się i rozprzestrzenianiu się Agrilus planipennis Fairmaire na terytorium Unii 

 

 

Import

1. Towary wysokiego ryzyka

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018 r. ustanawiające tymczasowy wykaz roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wysokiego ryzyka w rozumieniu art. 42 rozporządzenia (UE) 2016/2031 i wykaz roślin, dla których nie są wymagane świadectwa fitosanitarne do celów wprowadzenia na terytorium Unii w rozumieniu art. 73 tego rozporządzenia

 

2. Informacje dla pasażerów

Pobierz: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2122 z dnia 10 października 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do niektórych kategorii zwierząt i towarów zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej i w odniesieniu do określonych kontroli bagażu osobistego pasażerów i małych przesyłek towarów wysyłanych do osób fizycznych i nieprzeznaczonych do wprowadzenia do obrotu oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011

 

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/178 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przedstawiania pasażerom przybywającym z państw trzecich oraz klientom usług pocztowych i niektórych podmiotów profesjonalnych informacji dotyczących zakazów wprowadzania na terytorium Unii roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031.

 

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/680 z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniające informacje zawarte w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/178 poprzez uwzględnienie Zjednoczonego Królestwa (Irlandia Północna) jako miejsca pochodzenia, w odniesieniu do którego nie jest wymagane świadectwo fitosanitarne do celów wprowadzania do Unii roślin, owoców, warzyw, kwiatów lub nasion

 

3. Minimalne wymogi dotyczących punktów kontroli granicznej

Pobierz: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1012 z dnia 12 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 przez ustanowienie odstępstw od przepisów dotyczących wyznaczania punktów kontroli i od minimalnych wymogów dotyczących punktów kontroli granicznej

 

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1014 z dnia 12 czerwca 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy w zakresie minimalnych wymogów dotyczących punktów kontroli granicznej, w tym ośrodków inspekcyjnych, oraz formatu, kategorii i skrótów stosowanych w wykazach punktów kontroli granicznej i punktów kontroli

 

4. Powiadamiania o przesyłkach

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1013 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wcześniejszego powiadamiania o przesyłkach niektórych kategorii zwierząt i towarów wprowadzanych na terytorium Unii

 

5. Wzór wspólnego dokumentu weterynaryjnego wejścia (CHED)

Pobierz: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1602 z dnia 23 kwietnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w zakresie wspólnego zdrowotnego dokumentu wejścia, który towarzyszy przesyłkom zwierząt i towarów do ich miejsca przeznaczenia

 

6. System IMSOC (system zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych)

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1715 z dnia 30 września 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące funkcjonowania systemu zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych oraz jego składników systemowych („rozporządzenie w sprawie systemu IMSOC”)

 

7. Tranzyt przesyłek przez terytorium UE

Pobierz: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2124 z dnia 10 października 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do przepisów dotyczących kontroli urzędowych przesyłek zwierząt i towarów w tranzycie, przeładunku i w trakcie dalszego transportu przez terytorium Unii oraz zmieniające rozporządzenia Komisji (WE) nr 798/2008, (WE) nr 1251/2008, (WE) nr 119/2009, (UE) nr 206/2010, (UE) nr 605/2010, (UE) nr 142/2011, (UE) nr 28/2012, rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/759 i decyzję Komisji 2007/777/WE.

 

7. Zwrot towarów unijnych z państw trzecich

Pobierz: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2074 z dnia 23 września 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do przepisów dotyczących określonych kontroli urzędowych przesyłek niektórych zwierząt i towarów pochodzących z Unii i wracających do Unii w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim

 

8. Kontrole drewnianych materiałów opakowaniowych

Pobierz: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2125 z dnia 10 października 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do przepisów dotyczących przeprowadzania określonych kontroli urzędowych drewnianych materiałów opakowaniowych, powiadamiania o niektórych przesyłkach oraz środków stosowanych w przypadkach niezgodności

 

9. Kontrola drewna importowanego do UE

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/918 z dnia 1 lipca 2020 r. ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 w odniesieniu do wymogów dotyczących wprowadzania do Unii drewna jesionu pochodzącego z Kanady lub przetwarzanego w Kanadzie

 

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1002 z dnia 9 lipca 2020 r. ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 w odniesieniu do wymogów dotyczących wprowadzania do Unii drewna jesionu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych lub przetwarzanego w Stanach Zjednoczonych

 

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1164 z dnia 6 sierpnia 2020 r. wprowadzające czasowe odstępstwo od niektórych przepisów rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 w odniesieniu do środków zapobiegających wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w Unii agrofaga Agrilus planipennis Fairmaire z Kanady i Stanów Zjednoczonych

 

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1292 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie środków mających na celu zapobieżenie wprowadzeniu do Unii Agrilus planipennis Fairmaire z Ukrainy oraz zmiany załącznika XI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 

 

10. Towary wysokiego ryzyka

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018 r. ustanawiające tymczasowy wykaz roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wysokiego ryzyka w rozumieniu art. 42 rozporządzenia (UE) 2016/2031 i wykaz roślin, dla których nie są wymagane świadectwa fitosanitarne do celów wprowadzenia na terytorium Unii w rozumieniu art. 73 tego rozporządzenia

 

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1214 z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/2019 w odniesieniu do drewna z roślin Ulmus L. i określonych roślin przeznaczonych do sadzenia Albizia julibrissin Durazzini i Robinia pseudoacacia L. pochodzących z Izraela 

 

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1213 z dnia 21 sierpnia 2020 r. dotyczące środków fitosanitarnych do celów wprowadzania na terytorium Unii niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, które usunięto z załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2019

 

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1936 z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2019 w odniesieniu do niektórych przeznaczonych do sadzenia roślin gatunków Ficus carica L. i Persea americana Mill. pochodzących z Izraela, zmiany rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1213 w odniesieniu do środków fitosanitarnych do celów wprowadzania na terytorium Unii tych przeznaczonych do sadzenia roślin oraz w sprawie sprostowania tego drugiego rozporządzenia wykonawczego

 

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze KOMISJI (UE) 2022/490 z dnia 25 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/2019 w odniesieniu do niektórych roślin przeznaczonych do sadzenia gatunków Juglans regia L., Nerium oleander L. i Robinia pseudoacacia L. pochodzących z Turcji i zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/1213 w odniesieniu do środków fitosanitarnych do celów wprowadzania tych roślin przeznaczonych do sadzenia na terytorium Unii

 

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze KOMISJI (UE) 2022/1404 z dnia 16 sierpnia 2022 r., zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/2019 w odniesieniu do niektórych roślin przeznaczonych do sadzenia należących do rodzaju Lonicera L. pochodzących z Turcji oraz niektórych roślin przeznaczonych do sadzenia należących do gatunku Malus domestica pochodzących z Mołdawii

 

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze KOMISJI (UE) 2022/1916 z dnia 7 października 2022 r., zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/2019 w odniesieniu do niektórych roślin przeznaczonych do sadzenia gatunku Juglans regia L. pochodzących z Mołdawii

 

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze KOMISJI (UE) 2022/1942 z dnia 13 października 2022 r., zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/2019 w odniesieniu do niektórych roślin przeznaczonych do sadzenia gatunku Jasminum polyanthum Franchet pochodzących z Ugandy, zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/1213 w odniesieniu do środków fitosanitarnych do celów wprowadzania na terytorium Unii tych roślin przeznaczonych do sadzenia oraz w sprawie sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1213 dotyczącego środków fitosanitarnych stosowanych do celów wprowadzania na terytorium Unii niektórych roślin przeznaczonych do sadzenia gatunku Jasminum polyanthum Franchet pochodzących z Izraela

 

11. Procedura PRA - analiza dla towarów wysokiego ryzyka

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące procedury, którą należy stosować w celu przeprowadzenia oceny ryzyka związanego z roślinami, produktami roślinnymi i innymi przedmiotami wysokiego ryzyka w rozumieniu art. 42 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031

 

12. Zakaz importu niektórych owoców z Argentyny

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1199 z dnia 13 sierpnia 2020 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 w celu tymczasowego zakazu wprowadzania do Unii niektórych owoców pochodzących z Argentyny w celu zapobieżenia wprowadzeniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

 

13. Warunki importu sztucznie skarlonych określonych roślin (bonsai) pochodzących z Japonii

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1217 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie odstępstwa od rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 dotyczącego wprowadzania do Unii naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin przeznaczonych do sadzenia Chamaecyparis Spach, Juniperus L. i niektórych gatunków Pinus L., pochodzących z Japonii, oraz w sprawie uchylenia decyzji 2002/887/WE

 

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/292 z dnia 18 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/1217 w odniesieniu do okresu obowiązywania odstępstwa oraz odnośnych agrofagów na potrzeby wprowadzania na terytorium Unii naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin przeznaczonych do sadzenia gatunków Chamaecyparis Spach, Juniperus L. i niektórych gatunków Pinus L., pochodzących z Japonii

 

14. Uchylenie przepisów w zakresie kontroli nasion pomidora pod kątem wirusa mozaiki pepino

Pobierz: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1549 z dnia 22 października 2020 r. uchylająca decyzję 2004/200/WE w sprawie środków w celu zapobieżenia wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie wirusa mozaiki pepino

 

15. Zapobieganie wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej wirusa brunatnej wyboistości owoców pomidora (ToBRFV)

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/74 z dnia 26 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/1191 ustanawiające środki w celu zapobiegania wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej wirusa brunatnej wyboistości owoców pomidora (ToBRFV)

 

16. Wprowadzanie na terytorium Unii drewnianych materiałów opakowaniowych

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/288 z dnia 18 stycznia 2024 r. dotyczące częstotliwości kontroli drewnianych materiałów opakowaniowych do przewożenia, ochrony lub zabezpieczenia określonych towarów z niektórych państw trzecich 

Pobierz: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1456 z dnia 10 czerwca 2022 r. 2016/2031 w odniesieniu do warunków przywozu dotyczących wprowadzania do Unii drewnianych materiałów opakowaniowych w postaci skrzyń na amunicję pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, pod kontrolą Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, wyprodukowanych przed dniem 1 września 2007 r.

 

17. Wprowadzanie do UE określonych roślin

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/419 z dnia 9 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/2019 w odniesieniu do niektórych roślin przeznaczonych do sadzenia gatunku Jasminum polyanthum Franchet pochodzących z Izraela i dostosowujące kody Nomenklatury scalonej gatunku Ullucus tuberosus oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/1213 w odniesieniu do środków fitosanitarnych do celów wprowadzania tych roślin przeznaczonych do sadzenia na terytorium Unii

 

18. Import ziemniaków konsumpcyjnych z państw trzecich

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2211 z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2069 z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 w odniesieniu do wprowadzania do Unii ziemniaków późnych z Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry i Serbii oraz uchylające decyzje wykonawcze 2012/219/UE i (UE) 2015/1199

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1572 z dnia 25 lipca 2023 r. ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 dotyczące wprowadzania na terytorium Unii bulw Solanum tuberosum L., innych niż bulwy przeznaczone do sadzenia, pochodzących z niektórych regionów Libanu

 

19. Import owoców cytrusowych z Argentyny, Brazylii, Republiki Południowej Afryki, Urugwaju i Zimbabwe

Pobierz: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/632 z dnia 13 kwietnia 2022 r. ustanawiające tymczasowe środki w odniesieniu do określonych owoców pochodzących z Argentyny, Brazylii, Republiki Południowej Afryki, Urugwaju i Zimbabwe w celu zapobieżenia wprowadzeniu na terytorium Unii i rozprzestrzenianiu się na nim agrofaga Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

 

20. Import owoców Momordica charantia L. pochodzących z Hondurasu, Meksyku, Sri Lanki i Tajlandii

Pobierz: Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2022/853 z dnia 31 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/2019 i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/2072 w odniesieniu do owoców Momordica charantia L. pochodzących z Hondurasu, Meksyku, Sri Lanki i Tajlandii

 

21. Wymogi importowe dla niektórych owoców Capsicum (L.), Citrus L., Citrus sinensis Pers., Prunus persica (L.) Batsch i Punica granatum L.

Pobierz: Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2022/959 z dnia 16 czerwca 2022 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 w odniesieniu do wymogów dotyczących wprowadzania do Unii niektórych owoców Capsicum (L.), Citrus L., Citrus sinensis Pers., Prunus persica (L.) Batsch i Punica granatum L.

 

22. Zapobieganie wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej wirusa rozetowatości róży

Pobierz: Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2022/1265 z dnia 20 lipca 2022 r. ustanawiające środki zapobiegające wprowadzaniu na terytorium Unii i rozprzestrzenianiu się na nim wirusa rozetowatości róży

 

23. Wymogi równoważne dotyczące wprowadzania do Unii owoców Citrus sinensis pochodzących z Izraela

Pobierz: Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2022/1659 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie wymogów równoważnych dotyczących wprowadzania do Unii owoców Citrus sinensis Pers. pochodzących z Izraela w związku z ryzykiem stwarzanym przez Thaumatotibia leucotreta

 

24. Import  niektórych roślin przeznaczonych do sadzenia gatunków Prunus domestica i Prunus cerasifera pochodzących z Ukrainy

Pobierz: Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2023/158 z dnia 23 stycznia 2023 r., zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/2019 w odniesieniu do niektórych roślin przeznaczonych do sadzenia gatunków Prunus domestica i Prunus cerasifera pochodzących z Ukrainy

 

25. Przepisy dotyczące jednolitego stosowania poziomów częstotliwości kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich przesyłek roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wprowadzanych do Unii

Pobierz: Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2022/2389 z dnia 7 grudnia 2022 r. ustanawiające przepisy dotyczące jednolitego stosowania poziomów częstotliwości kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich przesyłek roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wprowadzanych do Unii

 

26. Wymogi dotyczące wprowadzania na terytorium Unii kłód dębowych z korą pochodzących ze Stanów Zjednoczonych

Pobierz: Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2023/1312 z dnia 27 czerwca 2023 r. ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 w odniesieniu do wymogów dotyczących wprowadzania na terytorium Unii kłód dębowych z korą pochodzących ze Stanów Zjednoczonych

 

27. Wprowadzanie na terytorium Unii naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin przeznaczonych do sadzenia Chamaecyparis Spach, Juniperus L. i niektórych gatunków Pinus L., pochodzących z Republiki Korei

Pobierz: Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2023/1310 z dnia 27 czerwca 2023 r. ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 dotyczącego wprowadzania na terytorium Unii naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin przeznaczonych do sadzenia Chamaecyparis Spach, Juniperus L. i niektórych gatunków Pinus L., pochodzących z Republiki Korei

 

28. Zmiana i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2019 w odniesieniu do niektórych roślin przeznaczonych do sadzenia gatunku Malus domestica pochodzących z Ukrainy i Serbii

Pobierz: Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2022/1309 z dnia 26 lipca 2022 r.w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2019 w odniesieniu do niektórych roślin przeznaczonych do sadzenia gatunku Malus domestica pochodzących z Ukrainy i Serbii  

 

29. Niektóre rośliny przeznaczone do sadzenia należące do gatunków Crataegus monogyna pochodzące ze Zjednoczonego Królestwa

Pobierz: Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2023/1174 z dnia 15 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/2019 w odniesieniu do niektórych roślin przeznaczonych do sadzenia należących do gatunku Crataegus monogyna pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa

 

30. Niektóre rośliny przeznaczone do sadzenia należące do gatunków Malus domestica​ pochodzące ze Zjednoczonego Królestwa

Pobierz: Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2023/1203 z dnia 21 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2018/2019 i (UE) 2020/1213 w odniesieniu do niektórych roślin przeznaczonych do sadzenia gatunków Malus domestica pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa

 

31. Niektóre rośliny przeznaczone do sadzenia należące do gatunków Ligustrum delavayanum i Ligustrum japonicum​ pochodzące ze Zjednoczonego Królestwa

Pobierz: Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2023/446 z dnia 27 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/2019 w odniesieniu do niektórych przeznaczonych do sadzenia roślin gatunków Ligustrum delavayanum i Ligustrum japonicum pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/1213 w odniesieniu do środków fitosanitarnych do celów wprowadzania na terytorium Unii tych przeznaczonych do sadzenia roślin

 

32. Niektóre rośliny przeznaczone do sadzenia należące do gatunków Malus sylvestris​ pochodzące ze Zjednoczonego Królestwa

Pobierz: Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2023/1511 z dnia 20 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2018/2019 i (UE) 2020/1213 w odniesieniu do niektórych roślin przeznaczonych do sadzenia gatunków Malus sylvestris pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa

 

33. Niektóre rośliny przeznaczone do sadzenia należące do gatunków Acer campestre, Acer palmatum, Acer platanoides i Acer pseudoplatanus​ pochodzące ze Zjednoczonego Królestwa

Pobierz: Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2023/1535 z dnia 24 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2018/2019 i (UE) 2020/1213 w odniesieniu do niektórych roślin przeznaczonych do sadzenia gatunków Acer campestre, Acer palmatum, Acer platanoides i Acer pseudoplatanus pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa

 

Zgłoś błąd