22 Listopada 2021

Konferencja Strategia PIORiN 2022-2027 - Innowacje Wspierające Gospodarkę

Wystąpienie Głównego Inspektora Andrzeja CHodkowskiego
Wystąpienie...
Obrazek z aplikacji
Aplikacja...
Obsługa drona na polu w trakcie kontroli
Wykorzystanie...
Screen z programu Sentinel Hub
Pomiar odległości w...
Screen z programu Sentinel Hub
Wylęgnięte zboże...

Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja: „Strategia PIORiN 2022-2027. Innowacje wspierające polską gospodarkę”, podczas której instytucje realizujące projekt FITOEXPORT miały okazję zaprezentować rozwiązania wypracowane przez zespoły badawcze we współpracy z pracownikami PIORiN na rzecz Inspekcji.

 

Projekt, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków - GOSPOSTRATEG”, realizowany przez Konsorcjum pod kierownictwem GIORiN od początku 2019 r., powoli zbliża się do końca. Nadszedł więc czas na podsumowanie i przedstawienie mapy drogowej, w jaki sposób PIORiN wdroży i wykorzysta wypracowane innowacje w swojej działalności.

 

Otwierając konferencję, Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego prof. Grzegorz Karasiewicz podkreślił, że zadanie realizowane w projekcie - wypracowanie strategii innowacyjności PIORiN znakomicie wpisuje się w kierunek działania Wydziału Zarządzania, ale nie byłoby możliwe bez bardzo ścisłej współpracy z Inspekcją i jej usługobiorcami.

 

PIORiN chce się rozwijać, doskonalić i zmieniać - nie dla siebie, ale dla polskiego rolnika i polskiej gospodarki – powiedział z kolei pan Andrzej Chodkowski, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, podkreślając rolę jaką pełni Inspekcja w zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego towarów roślinnych oraz zwiększeniu ich konkurencyjności.

 

Członkowie zespołu badawczego Wydziału Zarządzania pod kierownictwem dr Tomasza Rosiaka z udziałem przedstawicieli Inspekcji przedstawili wypracowane wspólnie założenia strategii PIORiN, cele oraz główne programy działania, które pozwolą Inspekcji skutecznie realizować swoją misję jaką jest wspieranie polskiej gospodarki i zapewnienie bezpieczeństwa konsumentów. Wizja PIORiN jako zasobnej, efektywnej, zdolnej  do samodoskonalenia organizacji, która jest skuteczna i obiektywna, otwarta na otoczenie i pozytywnie postrzegana w społeczeństwie została nakreślona przy metodologicznym wsparciu zespołu wybitnych specjalistów, ale cele i potrzeby zostały określone przy aktywnym udziale szerokiego  grona pracowników Inspekcji z całego kraju. Tylko takie podejście, gdzie inicjatywa wprowadzenia zmian pochodzi od dołu, od samych pracowników,  gwarantuje skuteczne ich wdrożenie – podkreślali mówcy.

Kierownik zespołu badawczego Sieci Badawczej Łukasiewicz- Instytut Lotnictwa, pan Hubert Skoneczny przedstawił sposoby wykorzystania nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w pracy inspektorów PIORiN. W ramach projektu specjaliści z Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa przy współudziale pracowników PIORiN stworzyli podwaliny do wykorzystania w Inspekcji technologii teledetekcyjnych, sensorów multispektralnych, danych satelitarnych, Bezzałogowych Statków Powietrznych i analizy danych obrazowych.

 

Zarówno w samej konferencji, jak i Projekcie, bardzo aktywnie uczestniczyli przedstawiciele instytutów branżowych – IHAR-PIB, IOR-PIB oraz Instytutu Ogrodnictwa- Państwowego Instytutu Badawczego.   Dr Sławomir Sowa z IHAR-PIB zaprezentował opracowane w wyniku projektu, nowatorskie  metody wykrywania obecności  modyfikacji genetycznych w materiale siewnym kukurydzy i rzepaku, których zastosowanie znacznie podniesie efektywność kontroli GMO prowadzonej przez PIORiN.  Dr hab. Krzysztof  Treder omówił stan prac nad wdrożeniem w laboratoriach GIORiN opracowanych przez jego zespół nowoczesnych metod wykrywania wirusów w bulwach ziemniaka, co znacznie usprawni prowadzoną przez Inspekcję ocenę weryfikacyjną sadzeniaków.

 

Profesor Joanna Puławska zaprezentowała opracowaną przez zespół IO-PIB metodę wczesnego wykrywania chorób przechowalniczych owoców, której potrzebę pracownicy GIORiN zidentyfikowali w procesie poszukiwania nowych rynków zbytu dla polskich jabłek.  

 

Dr Tomasz Stobiecki przedstawił wypracowane w IOR-PIB  nowe podejście do badania jakości środków ochrony roślin z zastosowaniem analizy chemometrycznej, co pozwoli  w przyszłości na bardziej efektywną kontrolę  jakości oraz umożliwi skuteczne zwalczanie fałszerstw środków ochrony roślin.

 

Wyniki prac spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem i uznaniem obecnych, w tym przedstawicieli zrzeszeń i organizacji producenckich. Jestem pełen uznania zarówno dla kierownictwa GIORiN, które wystąpiło z inicjatywą realizacji tego Projektu, jak też dla wszystkich przedstawicieli świata nauki za tak nowatorskie podejście i obiecujące wyniki, których wdrożenie niewątpliwie przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskiej produkcji roślinnej – powiedział pan Leszek Chmielnicki, Prezes Polskiej Izby Nasiennej. Padały też pytania odnośnie możliwości szybkiego wdrożenia wypracowanych rozwiązań do działalności Inspekcji. Wszystkim nam, zależy by efekty jak najszybciej znalazły odzwierciedlenie w naszej pracy – zapewnił pan A. Chodkowski. Nie będziemy ustawać w wysiłkach, by poszukiwać źródeł finansowania i pozyskiwać środki na wdrożenie tych nowości oraz dalszy rozwój i innowacyjność. Pan Główny Inspektor podkreśli też ogromne zaangażowanie i wkład pracowników Inspekcji w realizację Projektu oraz podziękował wszystkim, którzy uczestniczą w jego realizacji.

 

Więcej informacji na temat konferencji oraz prezentacje dotyczące przedstawianych projektów można znaleźć pod linkiem http://piorin.gov.pl/fitoexport/materialy/

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej piorin.gov.pl.