17 Sierpnia 2022

Występowanie bakteriozy pierścieniowej ziemniaka w Unii Europejskiej, w tym w Polsce Drukuj

Wykres przedstawia powierzchnię uprawy sadzeniaków ziemniaka w Polsce w latach 2018-2021
Wykres 1....
Wykres przedstawia powierzchnię uprawy ziemniaków innych niż sadzeniaki w Polsce w latach 2018-2021
Wykres 2....
Tabela występowanie Clavibacter sepedonicus w sadzeniakach ziemniaka, wyprodukowanych w Polsce w latach 2012-2021
Tabela 1....
Tabela występowanie Clavibacter sepedonicus w ziemniakach innych niż sadzeniaki, w Polsce w latach 2012-2021
Tabela 2....

Głównym żywicielem bakterii kwarantannowej Clavibacter sepedonicus - sprawcy bakteriozy pierścieniowej ziemniaka, jest ziemniak (Solanum tuberosum). W 2021 roku, ogólna powierzchnia uprawy tego gatunku w Unii Europejskiej wynosiła ok. 1,3 mln ha, w tym ok. 112,6 tys. ha stanowiły uprawy sadzeniaka. W Polsce, ogólny areał upraw ziemniaka w 2021 r. wynosił niemal 243 tys. ha i był jednym z największych wśród państw Unii Europejskiej. Na przestrzeni ostatnich kilku lat, w Polsce zauważalny jest wzrost powierzchni uprawy sadzeniaków ziemniaka (z 5,5 tys. ha w 2018 r. do 6,7 tys. ha w 2021r.) oraz spadek areału upraw ziemniaków innych niż sadzeniaki (z 284 tys. ha w 2018 r. do 236 tys. ha w 2021 r.). Szczegółowe dane dotyczące powierzchni upraw ziemniaka w Polsce, w latach 2018-2021 przedstawiają wykresy 1 i 2.

 

W odniesieniu do ziemniaków ze zbioru 2021 r., w całej Unii pobrano łącznie niemal 89 tysięcy prób do badań laboratoryjnych pod kątem bakterii Clavibacter sepedonicus, w tym 62 363 próby z sadzeniaków ziemniaka i 26 573 z ziemniaków innych niż sadzeniaki. W Polsce, inspektorzy PIORiN pobrali odpowiednio: 8 748 prób z sadzeniaków ziemniaka oraz 12 692 prób z innych ziemniaków. W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych, bakterię wykryto w Unii, łącznie w 32 partiach sadzeniaków, co stanowiło 0,05% partii porażonych w stosunku do prób przebadanych i w 570 partiach ziemniaków innych niż sadzeniaki (2,2% partii porażonych). Większość z ww. porażonych partii dotyczyła polskich ziemniaków (18 - sadzeniaki i 494 - inne niż sadzeniaki). Niemniej jednak, należy podkreślić, że pomimo znacznej liczby wykryć tej bakterii w naszym kraju, na przestrzeni ostatnich 10 lat odsetek partii porażonych w stosunku do prób przebadanych uległ dużemu obniżeniu. W szczególności dotyczy to ziemniaków towarowych (konsumpcyjnych i przemysłowych), gdzie w latach 2012-2015 odsetek partii porażonych w stosunku do przebadanych kształtował się na poziomie ok. 10%, a w roku 2021 był ponad dwuipółkrotnie niższy niż w ww. okresie i wynosił 3,9%. W przypadku polskich sadzeniaków ziemniaka odsetek partii porażonych w stosunku do przebadanych kształtował się corocznie na stosunkowo niskim poziomie i wynosił ok. 0,1-0,2%.  Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawiono w tabelach 1 i 2.

 

W związku z powyższym, Komisja Europejska oraz inne państwa Unii, pozytywnie oceniły działania Polski w zakresie zwalczania tego agrofaga kwarantannowego i od połowy lipca 2022 r. zostały złagodzone wymagania dotyczące przemieszczania polskich ziemniaków do innych państw Unii. Obecnie, w przypadku przemieszczania ziemniaków innych niż sadzeniaki, badaniu pod kątem bakterii Clavibacter sepedonicus poddawana jest tylko przemieszczana partia, a dołączane do przesyłki zaświadczenie potwierdzające, że dana partia jest wolna od tej bakterii, zostało zastąpione paszportem roślin. Natomiast w odniesieniu do wyprodukowanych w Polsce sadzeniaków ziemniaka nie ustalono żadnych dodatkowych wymogów w stosunku do ogólnych warunków swobodnego przemieszania sadzeniaków w obrębie Unii.

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej piorin.gov.pl.


lista aktualności
Rejestr zmian
Data publikacji informacji: 17.08.2022 00:00
Data aktualizacji informacji: 17.08.2022 10:15
Sprawdź historię zmian