11 Lipca 2022

Zakaz dodawania fosfonianów do produktów nawozowych UE Drukuj

Grafika ilustracyjna
Grafika

Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 wskazują na zakaz intencjonalnego dodawania fosfonianów do produktów nawozowych UE. Oznacza to, że do produktów nawozowych UE, które będą mogły być udostępniane na rynku od 16 lipca 2022 r. nie dodaje się celowo fosfonianów, natomiast granica niezamierzonej ich obecności w tych produktach nie może przekraczać 0,5% (m/m).

 

Brak obecności fosfonianów w produkcie nawozowym UE należy wykazać na etapie przeprowadzanej procedury oceny zgodności, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 2019/1009.

 

Jednocześnie zgodnie z zasadami etykietowania produktów nawozowych określonymi w rozporządzeniu 2019/1009, oznakowanie produktów nawowych UE nie może zawierać oświadczeń w formie twierdzeń lub przedstawień graficznych wskazujących, że dany produkt nawozowy UE zapobiega chorobom roślin lub je leczy lub chroni rośliny przed szkodliwymi organizmami.


lista aktualności
Rejestr zmian
Data publikacji informacji: 11.07.2022 00:00
Data aktualizacji informacji: 11.07.2022 09:23
Sprawdź historię zmian