08 Marca 2020

TRWA SEZON SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOKONANIE OCENY POLOWEJ MATERIAŁU SIEWNEGO Drukuj

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że wnioski o dokonanie oceny polowej materiału siewnego dla poszczególnych grup lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz dla materiału szkółkarskiego należy składać w terminie do:

 

 1. 15 marca – dla gatunków jednorocznych ozimych oraz dla gatunków wieloletnich (np. trawy),
 2. 15 maja – dla gatunków roślin jednorocznych jarych,
 3. 20 maja – dla ziemniaka,
 4. 31 sierpnia – dla gatunków roślin
  w dwuletnim cyklu rozmnażania,
 5. 10 marca – dla porzeczek i agrestu,
 6. 30 maja dla pozostałych gatunków roślin sadowniczych.

 

 

 

W zależności od grupy/gatunku zgłaszanego materiału siewnego do oceny oraz pochodzenia materiału siewnego (kraj, państwa członkowskie, państwa trzecie) do wniosku należy dołączyć[*] dokumenty potwierdzające pochodzenie, jakość, a w przypadku sadzeniaków ziemniaka również zdrowotność (potwierdzona przez paszport/etykietę) materiału zastosowanego do założenia plantacji nasiennej.

 

 

 

 

 

 

Wniosek o dokonanie oceny polowej składają:

 1. w przypadku odmian chronionych wyłącznym prawem do odmiany – zachowujący odmianę lub  upoważniona przez niego osoba,
 2. w przypadku odmian niechronionych wyłącznym prawem do odmiany – prowadzący obrót,
 3. w przypadku materiału szkółkarskiego prowadzonych przez siebie plantacji - dostawca

 

Wniosek składa się do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na położenie plantacji nasiennej.

 

Wniosek powinien zawierać kompletne dane określone w art.36 ust. 7 oraz art. 71 ust. 3 ustawy o nasiennictwie.

Wzór wniosku można pobrać z internetowych stron administrowanych przez wojewódzkich inspektorów ochrony roślin
i nasiennictwa w zakładce „Formularze/Dział Nadzoru Nasiennego/Wniosek o ocenę polową plantacji nasiennej oraz Wniosek o dokonanie oceny materiału szkółkarskiego/plantacji matecznych materiału szkółkarskiego/plantacji sadzonek truskawek”.

 

Istnieje możliwość składania wniosków elektronicznie za pośrednictwem epuap.

 

 


[*] zgodnie z art. 36 ust.8-11 ustawy o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r poz. 568)


lista aktualności