11 Sierpnia 2023

Plany awaryjne dla agrofagów priorytetowych Drukuj

Okładka planu awaryjnego dla Agrilus anxius
Agrilus anxius
Okładka planu awaryjnego dla Agrilus planipennis
Agrilus planipennis
Okładka planu awaryjnego dla Anthonomus eugenii
Anthonomus eugenii

Zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej przepisami prawa w zakresie zdrowia roślin, spośród wszystkich agrofagów kwarantannowych w Unii, wyodrębnione zostały tzw. agrofagi priorytetowe, w przypadku wystąpienia których, potencjalne skutki gospodarcze, społeczne lub środowiskowe mogą być najbardziej dotkliwe dla terytorium Unii. Dotychczas wyodrębniono 20 takich agrofagów, a ich wykaz znajduje się w rozporządzeniu delegowanym Komisji 2019/1702.

 

Mając na uwadze dużą szkodliwość tych agrofagów, zgodnie z art. 25 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin (…), wszystkie państwa członkowskie zostały zobligowane do opracowania tzw. „Planów awaryjnych”, dla każdego agrofaga priorytetowego, który może zostać zawleczony i zadomowić się na terytorium danego państwa.  W przepisie tym określono, że Plany te powinny zawierać informacje na temat procesów decyzyjnych, procedur i protokołów, które będą stosowane w przypadku wykrycia takiego agrofaga lub podejrzenia jego wystąpienia w danym państwie.

 

W Polsce organem odpowiedzialnym za opracowywanie, przegląd i uaktualnianie Planów awaryjnych jest Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a za ich zatwierdzanie – minister właściwy do spraw rolnictwa. Z uwagi na szeroki zakres informacji i danych które muszą być zawarte w tych dokumentach, projekty Planów awaryjnych przygotowywane są przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu i następnie konsultowane z Głównym Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W procesie opiniowania uczestniczy także minister właściwy do spraw środowiska.

 

W wyniku przeprowadzonej analizy zagrożenia agrofagiem, doniesień naukowych dotyczących biologii poszczególnych agrofagów priorytetowych oraz mając na uwadze warunki ekoklimatyczne Polski, a także dostępność roślin żywicielskich, ustalono, że w Polsce potencjalnie może zadomowić się i rozprzestrzenić 15 agrofagów priorytetowych i dla tych agrofagów zostaną opracowane Plany awaryjne.

 

Obecnie, zostały zatwierdzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 3 Plany awaryjne dla następujących agrofagów priorytetowych: Agrilus planipennis, Agrilus anxius oraz Anthonomus eugenii i opublikowane na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w zakładane „Zdrowie roślin / Plany awaryjne”. Kolejne Plany awaryjne znajdują się w przygotowaniu.


lista aktualności
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Marcin Gajewski
Data publikacji informacji: 11.08.2023 00:00
Data aktualizacji informacji: 11.08.2023 09:42
Sprawdź historię zmian