11 Grudnia 2019

Nowe Rozporządzenie 2019/2072 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin Drukuj

W dniu 10 grudnia 2019 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r. ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019. 

 

W Rozporządzeniu tym znajduje się m.in. wykaz agrofagów kwarantannowych, regulowanych agrofagów niekwarantannowych, zakres roślin wymagających zaopatrzenia w paszport roślin przy przemieszczaniu ich w obrębie Unii, zakres roślin wymagających zaopatrzenia w świadectwo fitosanitarne przy imporcie do Unii.

 

Schemat Rozporządzenia

Załącznik I – Definicje

Załącznik II  Wykaz agrofagów kwarantannowych dla Unii i ich odpowiednich kodów

Załącznik III – Wykaz stref chronionych i odnośnych agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej wraz z ich odpowiednimi kodami

Załącznik IV – Wykaz regulowanych agrofagów niekwarantannowych dla Unii („RAN”, ang. RNQP) wraz z roślinami których one dotyczą i dopuszczalnymi progami występowania tych agrofagów (cz. od A do L)

Załącznik V   Środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na określonych roślinach przeznaczonych do sadzenia (cz. od A do J)

Załącznik VI   Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, których wprowadzanie do Unii z niektórych państw trzecich jest zakazane

Załącznik VII   Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących z państw trzecich oraz odpowiednich wymogów szczególnych dotyczących ich wprowadzenia na terytorium Unii

Załącznik VIII  Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących z terytorium Unii oraz odpowiednich wymogów szczególnych dotyczących ich przemieszczania na terytorium Unii

Załącznik IX  Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, których wprowadzanie do niektórych stref chronionych jest zakazane

Załącznik X – Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, które mają być wprowadzane do stref chronionych lub przemieszczane w obrębie tych stref oraz odpowiadające im wymogi szczególne dotyczące stref chronionych

Załącznik XI – Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wymagających zaopatrzenia w świadectwo fitosanitarne (cz. A) oraz tych, których wprowadzenie na terytorium Unii nie wymaga takich świadectw (cz. B)

Załącznik XII  Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, w odniesieniu do których wymagane jest świadectwo fitosanitarne do celów ich wprowadzenia do strefy chronionej z niektórych państw trzecich pochodzenia lub wysyłki

Załącznik XIII  Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, w odniesieniu do których wymagany jest paszport roślin do celów ich przemieszczania na terytorium Unii

Załącznik XIV  Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, w odniesieniu do których wymagany jest paszport roślin z oznaczeniem „PZ” w celach wprowadzania ich do określonych stref chronionych i przemieszczania w ich obrębie

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej www.piorin.gov.pl.

Pliki do pobrania

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r.

lista aktualności
Rejestr zmian
Data publikacji informacji: 11.12.2019 00:00
Data aktualizacji informacji: 11.12.2019 09:17
Sprawdź historię zmian