21 Marca 2024

Główny Inspektor wyznaczył cele dla Centralnego Laboratorium GIORiN Drukuj

Test ELISA
Test ELISA
Automatyczna stacja pipetująca - przygotowywanie reakcji Real-time PCR na płytce
Automatyczna stacja...
Automatyczny podajnik próbek przy chromatografie gazowym sprzężonym ze spektrometrem mas
Automatyczny...
Automatyczna stacja pipetująca NIMBUS4
Automatyczna stacja...
Mikroskop cyfrowy
Mikroskop cyfrowy
Analiza bakteriologiczna metodą hodowlaną
Analiza...

 

Kierownictwo Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa na spotkaniu z przedstawicielami jednostek Centralnego Laboratorium: Referencyjnego Laboratorium Fitosanitarnego, Referencyjnego Laboratorium Nasiennego, Laboratorium Badania GMO, Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin oraz Oddziałów i Pracowni Zamiejscowych dokonało przeglądu systemu zarządzania. Wszystkie podejmowane działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa upraw, obrót środkami produkcji rolnej oraz rozwój eksportu.

 

Omówiono istotne aspekty działalności Centralnego Laboratorium w 2023 roku, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji wyznaczonych przed rokiem celów strategicznych. Wśród osiągniętych w 2023 roku celów w szczególności należy wymienić:

  • wdrożenie do stosowania w laboratoriach oraz objęcie akredytacją metod badawczych w zakresie biologii molekularnej do wykrywania i identyfikacji kolejnych agrofagów, ze szczególnym uwzględnieniem Clavibacter sepedonicus;
  • postęp prac w zakresie wdrażania metod biologii molekularnej do wykrywania wirusów jakościowych ziemniaka bezpośrednio w bulwach;
  • rozwój systemu informatycznego w działalności laboratoryjnej oraz wdrożenie do stosowania podpisów elektronicznych;
  • dołączenie do grona laboratoriów akredytowanych Pracowni Oceny Nasion w Warszawie;
  • wyniki ocen Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzające, że wdrożone i utrzymywane w laboratoriach systemy zarządzania spełniają wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17028:2018-02, z uwzględnieniem zarządzania elastycznym zakresem akredytacji.

 

Na 2024 rok Główny Inspektor wyznaczył cele, które przyczynią się do dalszego doskonalenia systemów zarządzania, a tym samym usprawnienia pracy laboratoriów GIORiN. Wśród najważniejszych należy wymienić:

  • sukcesywne wdrażanie i objęcie akredytacją kolejnych metod badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem metod molekularnych, oraz wdrażanie zakresu elastycznego;
  • kontynuacja prac nad ujednoliceniem dokumentacji funkcjonującej w laboratoriach GIORiN;
  • organizacja cyklicznych warsztatów doskonalących dla pracowników laboratoriów w obszarze diagnostycznym;
  • kontynuacja prac w celu wdrożenia Strategii rozwoju bazy laboratoryjnej;
  • poprawa skuteczności komunikacji wewnątrz organizacji i na zewnątrz.

 

W podsumowaniu Główny Inspektor Pan Andrzej Chodkowski podkreślił, że przegląd zarządzania potwierdził, że Centralne Laboratorium prawidłowo wywiązuje się ze statutowych obowiązków, co pozwala zapewnić zarówno zadowolenie klientów zlecających badania laboratoryjne, jak i bezpieczeństwo upraw, gwarantujące powodzenie producentom oraz zapewnienie bezpiecznej żywności konsumentom w Polsce i na świecie.


lista aktualności
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Agnieszka Bajkowska
Data publikacji informacji: 21.03.2024 00:00
Data aktualizacji informacji: 21.03.2024 09:56
Sprawdź historię zmian