09 Lutego 2023

Główny Inspektor wyznaczył cele dla Centralnego Laboratorium GIORiN Drukuj

Uczestnicy spotkania
Uczestnicy...
Inokulacja roślin testowych
Inokulacja roślin...
Ocena preparatów pod mikroskopem fluorescencyjnym
Ocena preparatów...
Posiew na podłoże agarowe
Posiew na podłoże...

 

Kierownictwo Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa wraz z przedstawicielami Referencyjnego Laboratorium Fitosanitarnego, Referencyjnego Laboratorium Nasiennego oraz Oddziałów Centralnego Laboratorium (CL), zgodnie z wymaganiami normy akredytacyjnej, dokonało corocznego przeglądu systemu zarządzania CL. Na zorganizowanym w styczniu spotkaniu online omówiono różne aspekty działalności CL w 2022 roku, w tym realizację wyznaczonych przed rokiem celów strategicznych. Wśród osiągniętych celów należałoby wymienić określenie specjalizacji i kierunków rozwoju oddziałów Centralnego Laboratorium, wdrożenie nowych metod badawczych, z uwzględnieniem metod opartych na technikach biologii molekularnej, zorganizowanie badań biegłości i rozszerzenie we wszystkich jednostkach zakresów akredytacji oraz wdrożenie elastycznego zakresu akredytacji w Referencyjnym Laboratorium Fitosanitarnym i Referencyjnym Laboratorium Nasiennym. Do usprawnienia pracy z pewnością przyczyni się wprowadzony w laboratoriach fitosanitarnych oraz Laboratorium Badania GMO system informatyczny typu LIMS ułatwiający m. in. zarządzanie próbkami i wynikami analiz. Na szczególną uwagę zasługują działania podejmowane w celu podniesienia efektywności oraz racjonalizacji kosztów badań laboratoryjnych. Działalność Centralnego Laboratorium została pozytywnie oceniona przez naszych Klientów, o czym świadczą wyniki przeprowadzonych ankiet zadowolenia Klienta laboratorium.

 

Główny Inspektor wyznaczył cele na 2023 rok, które przyczynią się do dalszego doskonalenia jednostek. Wśród najważniejszych należy wymienić:

  • Wprowadzanie w laboratoriach kolejnych metod badawczych ze szczególnym uwzględnieniem technik molekularnych oraz rozszerzanie zakresu akredytacji.
  • Prace nad wdrożeniem w wybranych jednostkach Centralnego Laboratorium metody molekularnej wykrywania i identyfikacji wirusów jakościowych w bulwach ziemniaka.
  • Kontynowanie działań w ramach ujednolicania dokumentacji obowiązującej w Centralnym Laboratorium oraz sposobu realizacji zadań, w tym obsługi metrologicznej wyposażenia pomiarowego.
  • Wdrożenie systemu informatycznego typu LIMS w Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin oraz rozszerzanie zakresu jego stosowania w pozostałych laboratoriach.
  • Wdrożenie aplikacji do przyjmowania próbek w Laboratorium Badania GMO oraz podpisów elektronicznych na sprawozdaniach z badań wystawianych we wszystkich laboratoriach.
  • Wprowadzenie zmian na stronie internetowej w celu ułatwienia komunikacji z klientem.
  • Wdrożenie akredytacji w laboratoriach prowadzących ocenę nasion oraz przygotowanie wybranych jednostek do wdrożenia elastycznego zakresu akredytacji.
  • Kontynuacja prac nad wdrażaniem strategii rozwoju laboratoriów.
  • Poprawa skuteczności komunikacji wewnątrz organizacji oraz na zewnątrz.

Podsumowano, że ustalone polityki i procedury są nadal odpowiednie i przydatne do prowadzenia statutowej działalności laboratoryjnej.

 

Od 1 stycznia 2021 r. badania fitosanitarne i ocena materiału siewnego są wykonywane w laboratoriach Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W 2022 r. badania były prowadzone w 16 Oddziałach Centralnego Laboratorium, 4 Pracowniach Zamiejscowych oraz Referencyjnym Laboratorium Fitosanitarnym w Toruniu i Referencyjnym Laboratorium Nasiennym w Poznaniu. Rocznie w laboratoriach fitosanitarnych GIORiN badaniom pod kątem występowania organizmów szkodliwych poddaje się około 130 000 próbek roślin i produktów roślinnych (około 190 000 analiz), natomiast w ramach laboratoryjnej oceny materiału siewnego bada się około 33 500 próbek (ponad 82 000 analiz). W ramach kontroli upraw pod kątem obecności modyfikacji genetycznych w Laboratorium Badania GMO wykonuje się badania około 3 000 próbek materiału roślinnego (średnio 28 000 analiz), a w Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin - średnio 600 próbek owoców i warzyw (około 2 500 analiz).

Działania realizowane przez Centralne Laboratorium są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa upraw i obrotu środkami produkcji rolnej oraz rozwijania eksportu.


lista aktualności
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Agnieszka Bajkowska
Data publikacji informacji: 09.02.2023 00:00
Data aktualizacji informacji: 09.02.2023 14:20
Sprawdź historię zmian