20 Listopada 2020

Wykorzystanie metod teledetekcyjnych w pracach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORiN realizuje swoje zadania w oparciu o szereg przepisów prawnych, a inspektorzy terenowi z oddziałów wojewódzkich inspektoratów prowadzą prace z zakresu nadzoru fitosanitarnego, ochrony roślin oraz oceny polowej materiału siewnego. Kontrola terenowa przeważnie obejmuje kontrolę wizualną i pobieranie próbek do dalszych badań. Obecnie stosują się głównie  ocenę organoleptyczną i badania makroskopowe. Z myślą o podniesieniu efektywności prac PIORiN, do końca 2021 roku realizowany jest Projekt FITOEXPORT, finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego celem nadrzędnym jest umożliwienie wejścia polskim produktom roślinnym na nowe rynki zbytu i podnoszenie ich konkurencyjności. W ramach Zadania 2, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa opracowuje nowoczesne metody oparte na technologiach teledetekcyjnych i fotogrametrycznych do usprawniania realizowanych kontroli oraz zwiększania skuteczności reagowania na wymagania importowe nowych odbiorców towarów roślin.

 

Metody teledetekcyjne i fotogrametryczne w połączeniu z technologiami BSP (Bezzałogowe Statki Powietrzne) i SIP (Systemy Informacji Przestrzennych) są wykorzystane do szybszego i bardziej precyzyjnego wykonywania szeregu prac terenowych. Pomiary fotogrametryczne na ortofotomapach utworzonych ze zdjęć pozyskanych z BSP pozwalają na dokładny pomiar pola powierzchni i szybkie określenie izolacji przestrzennej upraw. Ponadto z łatwością można zlokalizować na polu jednostki kwalifikacyjne, miejsca wymagające dokładniejszej kontroli czy miejsca do pobrania próbek terenowych. Analizy teledetekcyjne na zobrazowaniach multispektralnych pozwalają na ustalenie stanu rozwojowego roślin, określanie pokrycia i gęstości zasiedlenia plantacji czy ocenę wyrównania upraw. Przetworzenia zdjęć z wykorzystaniem wskaźników wegetacji, z kolei dostarczają nowych narzędzi w zakresie kontrolowania jednorodności upraw, ustalania stopnia zachwaszczenia, określania poziomu wegetacji roślin czy monitorowania aktywności patogenów wraz z wykrywaniem szkód spowodowanych przez szkodniki. Ogólnodostępne systemy informacji przestrzennej (SIP) także stanowią użyteczne narzędzie w pracy PIORiN – serwisy jak Sentinel Hub czy CREODIAS udostępniają aktualne zobrazowania satelitarne z możliwością  analizowania danych przez użytkowania, a intensywnie rozwijający się GEOPORTAL jest źródłem cennych informacji branżowych udostępnianych poprzez warstwy tematyczne instytucji publicznych. Warto także zaznaczyć, że wykorzystanie metod teledetekcyjnych pozwala na kreowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie aktualnych prac PIORiN. Rozwijana aplikacja mobilna dostarcza inspektorowi w terenie wielu cennych informacji (dane pogodowe, baza danych agrofagów) oraz pozwala na analizowanie warunków środowiskowych sprzyjających rozwojowi wybranych patogenów. Stacjonarne wykorzystanie sensorów multispektralnych pozwala, z kolei na wykrywanie i monitorowanie aktywności patogenów roślin w warunkach szklarniowych