Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Witamy na stronie WIORiN w Gorzowie Wielkopolskim

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Roślin i Nasiennictwa
w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Zieleniecka 11
Sekretariat tel. 95 723-90-08; 723-92-58,
fax 95 723-90-08

godziny pracy 730-1530

Adres ESP - 3pdns7c85e/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń: AE:PL-18894-72262-REVVT-29

 

 


                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabezpieczenie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim obsługi fitosanitarnej roślin oraz towarów pochodzenia roślinnego przeznaczonych na eksport do Wielkiej Brytanii, obsługi eksportu materiału siewnego do Wielkiej Brytanii oraz nadzorowanie obrotu środkami ochrony roślin (import, eksport) w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej”. Więcej informacji o projekcie

 

Strona WIORiN Gorzów Wielkopolski jest jednocześnie stroną podmiotową BIP

 

 

 

Komunikaty

KOMUNIKAT WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

W przypadku nieużytkowania opryskiwacza do stosowania środków ochrony roślin lub został on zezłomowany, lub sprzedany, proszę wypełnić  załączoną INFORMACJĘ. . Pozwoli to zaktualizować bazę opryskiwaczy, którą posiada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolski.  Powyższą informację podpisaną, można dostarczyć osobiście do Oddziałów WIORIN (właściwego wg. siedziby gospodarstwa rolnego) albo przesłać do WIORiN w Gorzowie Wielkopolskim (zeskanowaną podpisaną Informację) na adresy email: .
W przypadku pytań kontakt telefoniczny tel. 95 723 90 08

 

 

KOMUNIKAT WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Przypominamy rolnikom o obowiązku wykonywania badań opryskiwaczy oraz o uzupełnieniu szkoleń w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

Pliki do pobrania

Opryskiwacz

Deklaracja dostępności

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data publikacji strony internetowej: 24.11.2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03.04.2015

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

  • filmy nie posiadają napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
  • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego,
  • strona nie spełnia wszystkich wymogów testu WCAG 2.0 (niezgodności te zostaną usunięte do końca bieżącego roku)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 15 stycznia 2020 roku

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 

Deklarację sporządzono dnia: 2023-03-31

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Tomaszem Leszczyńskim z Wydziału Administracji i Promocji GIORiN email: . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, ul. Zieleniecka 11, Gorzów Wlkp.

 

Do wejścia budynku należy dojść przez furtkę lub bramę wjazdową od ulicy Zielenieckiej.

 

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Wejście znajduje się w głębi lewej strony budynku (ok. 20 m po skręcie w lewo).

 

Do wejścia prowadzą 2 stopnie schodów. Podjazd dla wózków znajduje się po prawej stronie schodów.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami czy barierkami.

 

Aby wejść do budynku należy skorzystać z domofonu znajdującego się na drzwiach lub zadzwonić pod nr tel. 95-7239008 i poprosić o pomoc.

 

W budynku nie ma windy (budynek dwukondygnacyjny).

 

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

 

Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się stanowisko dla osób z szczególnymi potrzebami.

 

W budynku znajduje się pętla indukcyjna.

 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kupując podróbki, tracisz wiele razy

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa już po raz trzeci dołącza się do kampanii edukacyjnej prowadzonej z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin pod hasłem „Kupując podróbki, tracisz wiele razy”.

Więcej informacji na stronie : http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/kupujac-podrobki-tracisz-wiele-razy,420.html

Pliki do pobrania

Uważaj na okazyjne oferty środków ochrony roślin! – czyli, jak nie dać się oszukać
Kupując podrobione środki ochrony roślin tracisz wiele razy

E-Doręczenia

Adres do e-Doręczeń :  AE:PL-18894-72262-REVVT-29

Elektroniczna skrzynka podawcza

Adres ESP - 3pdns7c85e/SkrytkaESP

Polski Ebazarek

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl.
Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów -  pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami.
Można na nim bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży swoich produktów a konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik - nie ma marży pobieranej przez pośredników.

Sprzedawcom oferującym materiał siewny pragniemy zwrócić uwagę na warunki obrotu takim materiałem.

Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020

MIĘDZYNARODOWY ROK ZDROWIA ROŚLIN 2020

d

Koordynator do spraw dostępności

Paulina Suchenia

tel. 95-723-90-08

p.suchenia@gorzow-wlkp.piorin.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych osobowych

Leszek Mazurkiewicz

tel. 95-723-90-08

Redakcja strony WIORiN Gorzów Wielkopolski

Przemysław Drzymała

tel. 95 723-90-08

 

Pliki do pobrania

Instrukcja korzystania ze strony WIORiN Gorzów Wielkopolski
Zgłoś błąd