Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Ustawy

Lp. Data i publikator Nazwa aktu prawnego
1

24 luty 2017 r.

(Dz. U. z 2017 r., poz. 633)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nasiennictwie

2

18 grudnia 2003 r.
(Dz. U. z 2019 r., poz. 972)
Ustawa o ochronie roślin

3

8 marca 2013 r.
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1310)
Ustawa o środkach ochrony roślin
4 9 listopada 2012 r.
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1512)
Ustawa o nasiennictwie
5 13 czerwca 2013 r.
(Dz. U. z 2013 r., poz. 865)
Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie
6

16 grudnia 2016 r.

(Dz. U z 2016 r., poz. 2246)

Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin
7

26 października 2017 r.

(Dz. U. MRiRW z 2017 r., poz. 75)

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju w sprawie wykazu gatunków roślin, których odmiany podlegają rejestracji oraz których materiał siewny może być wytwarzany, oceniany i kontrolowany - OBOWIĄZUJE OD 1 stycznia 2018 r. 
8

27 września 2013 r. 

(Dz. U. MRiRW z 2013 r., poz. 33)

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu gatunków roślin, których odmiany podlegają rejestracji oraz których materiał siewny może być wytwarzany, oceniany i kontrolowany 
9 7 maja 2009 r.
(Dz. U. Nr 98, poz. 817)
Ustawa o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych
ustawa ta zawiera m.in. zmiany do ustawy o ochronie roślin i ustawy o nasiennictwie
10 21 listopada 2008 r.
(Dz. U. z 2016, poz. 1345)
Ustawa o służbie cywilnej
11

z dnia 25 czerwca 2009 r.
(tj. Dz. U. 2015 poz. 497 )

Ustawa o rolnictwie ekologicznym
12 20 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. Nr 96, poz. 959)
Ustawa o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
13 22 czerwca 2001 r.
(tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2134 z
późn. zm.)
Ustawa o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, tekst ujednolicony
14 12 stycznia 2007 r.
(Dz. U. Nr 35, poz. 216)
Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych
15 6 marca 2018 r.
(
Dz.U. z 2018 r., poz. 646)
Prawo przedsiębiorców
16 16 listopada 2006 r.
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)
Ustawa o opłacie skarbowej
17 22 maja 2009 r.
(Dz. U. Nr 95, poz. 792)
Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych
18 9 stycznia 2009 r.
(Dz. U. Nr 20, poz. 106)
Ustawa o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw
19 4 marca 2010 r.
(Dz. U. Nr 47, poz. 278)
Ustawa o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
20

29 czerwca 2010 r.

(Dz. U. Nr 136, poz. 914)

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia
21 4 lutego 2011 r.
(Dz. U. Nr 54, poz. 278)
Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw
22

5 czerwca 2014 r.

(Dz. U. 2014 poz. 1104)

Ustawa o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

 

Zgłoś błąd