12 Stycznia 2023

Deklaracja dostępności WIORiN w Rzeszowie Drukuj

Deklaracja dostępności WIORiN w Rzeszowie

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej WIORiN w Rzeszowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-11-24
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • pliki PDF, DOC itp, brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik, opublikowane na stronie dokumenty są niedostępne z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-15
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Lira-Pochwat.
 • E-mail: redaktor-rzeszow@piorin.gov.pl
 • Telefon: 606 948 319

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Adres: 35-101 Rzeszów, ul. M. Langiewicza 28
 • E-mail: wi-rzeszow@piorin.gov.pl
 • Telefon: 17 85 00 370

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Dojazd do Urzędu możliwy jest komunikacją miejską. Przystanki  autobusowe  znajdują się przy ulicy M. Langiewicza oraz ulicy Wita Stwosza.  
Przy budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Biuro Obsługi Klienta – sekretariat znajduje się na parterze. 
Przy wejściu głównym do WIORiN znajduje się dzwonek połączony z sekretariatem.
Nie ma przeciwwskazań do wstępu na teren Inspektoratu z psem asystującym.
Brak jest systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych, istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu.

 

Informacje dodatkowe
Ułatwienia

Każdy pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, niezależnie od ustalonej procedury ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej przy załatwianiu sprawy.

 

Inne informacje i oświadczenia

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.


lista aktualności