Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Stanowiska samodzielne - WIORiN Gorzów Wielkopolski

Magdalena Jaszcza
Główny specjalista ds. kadr

tel. 95 723-90-08 wew. 20

Paweł Witt
Radca prawny

tel. 95 723-90-08 wew. 20

Przemysław Drzymała

Stanowisko ds. informatyki

tel. 95 723-90-08 wew. 25

 

Zadania realizowane przez Samodzielne stanowisko ds. kadr:

 1. Prowadzenie akt osobowych pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu.
 2. Prowadzenie dokumentów osób przyjmowanych i zwalnianych z pracy.
 3. Przygotowywanie dokumentów związanych z przejściem pracowników na emeryturę lub rentę.
 4. Ewidencjonowanie czasu pracy.
 5. Planowanie i koordynowanie oraz prowadzenie dokumentacji związanej z urlopami, szkoleniami i doskonaleniem zawodowym pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu.
 6. Opracowywanie i koordynacja programu z zakresu służby przygotowawczej w służbie cywilnej.
 7. Prowadzenie dokumentacji związanych z naborem pracowników do korpusu służby cywilnej.
 8. Koordynowanie i nadzorowanie dokumentacji związanej z pierwszymi ocenami oraz z ocenami okresowymi pracowników korpusu służby cywilnej.
 9. Prowadzenie dokumentacji związanej z odbywaniem praktyk zawodowych studentów, staży przez absolwentów, przygotowaniem zawodowym i pracami interwencyjnymi oraz współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy.
 10. Wydawanie legitymacji służbowych, ubezpieczeniowych oraz upoważnień i prowadzenie ich rejestrów.
 11. Przygotowywanie dokumentów związanych z awansowaniem, nagradzaniem, odznaczaniem i karaniem pracowników.
 12. Kontrola przestrzegania dyscypliny pracy.
 13. Rejestrowanie spraw związanych ze zwolnieniami lekarskim pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu.
 14. Prowadzenie zagadnień związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.
 15. Sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw.
 16. Gromadzenie aktualnych aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku.
 17. Współdziałanie z działem finansowym oraz z samodzielnym stanowiskiem ds. obsługi prawnej w zakresie realizowanych zadań.
 18. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

 

Zadania realizowane przez Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej:

 1. Przygotowanie na piśmie opinii i udzielenie porad prawnych, wyjaśnień w zakresie stosowanego prawa.
 2. Informowanie Wojewódzkiego Inspektora o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Wojewódzkiego Inspektoratu.
 3. Uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, w tym umów.
 4. Nadzór prawny nad egzekucją należności.
 5. Występowanie w charakterze pełnomocnika Wojewódzkiego Inspektora w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.
 6. Opiniowanie decyzji administracyjnych w sprawach szczególnie skomplikowanych pod względem prawnym i faktycznym.
 7. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

 

Zadania realizowane przez Samodzielne stanowisko ds. informatyki:

 1. Zapewnienie stałego połączenia Wojewódzkiego Inspektoratu oraz jednostek organizacyjnych z siecią internetową.
 2. Nadzór nad prawidłowym działaniem sieci LAN w Wojewódzkim Inspektoracie oraz jednostek organizacyjnych.
 3. Instalowanie i konfigurowanie sprzętu informatycznego oraz oprogramowania.
 4. Zapewnienie funkcjonowania usługi poczty elektronicznej w Wojewódzkim Inspektoracie oraz jednostek organizacyjnych.
 5. Diagnozowanie i usuwanie usterek w działaniu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.
 6. Tworzenie, rozbudowa i aktualizacja stron internetowych Wojewódzkiego Inspektoratu.
 7. Redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu.
 8. Wykonywanie kopii zapasowych danych i oprogramowania.
 9. Zapewnienie ochrony systemów informatycznych przed dostępem niepowołanych osób.
 10. Wsparcie techniczne dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu oraz jednostek organizacyjnych.
 11. Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego.
 12. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

 

Zgłoś błąd