23 Września 2020

Wyznaczenie Koordynatora ds. Dostępności oraz powołanie Zespołu ds. Dostępności Drukuj

   

Treść komunikatu w postaci dźwiękowej:

 

  

 

Kontakt:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ul. Siewna 13A

Małgorzata Malik

tel: +48 42 633-99-72 wew. 30
e-mail: bhp-lodz@piorin.gov.pl


Do zadań koordynatora należy w szczególności:

  1. wykonanie przeglądu obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności w strukturach Inspektoratu;
  2. identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
  3. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Inspektoratu;
  4. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz współpraca z Zespołem ds. Dostępności w Inspektoracie, zwanym dalej „Zespołem” w zakresie realizacji zadań zgodnie z wymaganiami art. 6 pkt. 2 i 3 ustawy;
  5. monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych Inspektoratu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  6. prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności oraz zasad projektowania uniwersalnego;
  7. przedstawianie Łódzkiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.

 

 


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Treść deklaracji w postaci dźwiękowej:

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://piorin.gov.pl/lodz.

 

Data publikacji strony internetowej: 24.11.2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.03.2021

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
  • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego,
  • strona nie spełnia wszystkich wymogów testu WCAG 2.0 (niezgodności te zostaną usunięte w możliwie krótkim terminie).

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 23 września 2020 roku.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dariusz Cyppel, adres poczty elektronicznej: . Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu +48 42 611-66-60 wew. 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie, niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie  alternatywnej, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://rpo.gov.pl).


 

 


lista aktualności