10 Czerwca 2021

Diagnostyka laboratoryjna PIORiN w 2020 roku Drukuj

Działalność laboratoriów Inspekcji w 2020 r., mimo że prowadzona w warunkach pandemii, podobnie jak w latach poprzednich była intensywna i wielokierunkowa. Obejmowała analizy na obecność organizmów szkodliwych dla roślin, produktów roślinnych (diagnostyka fitosanitarna), pozostałości środków ochrony roślin, modyfikacji genetycznych oraz ocenę materiału siewnego.

 

W 2020 r. badania fitosanitarne obejmowały analizy wykonywane w ramach:

  • urzędowej kontroli zdrowia roślin,
  • certyfikacji eksportowej,
  • monitorowania stanu fitosanitarnego kraju,
  • lustracji poszukiwawczych agrofagów uznanych za nowe zagrożenie dla kraju lub obszaru Unii Europejskiej, realizowanych w ramach programu Survey, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej.

 

Kontynuowano zintensyfikowane badania pod kątem obecności agrofagów kwarantannowych, w tym bakterii Xylella fastidiosa i Ralstonia pseudosolanacearum, a także nowych agrofagów, w tym Tomato brown rugose fruit virus. Łącznie, w Centralnym Laboratorium GIORiN oraz laboratoriach wojewódzkich Inspekcji, badaniom ukierunkowanym na wykrycie obecności organizmów szkodliwych poddano 160 125 próbek, co wymagało przeprowadzenia 227 294 analiz.

 

Szczegółowe dane na temat liczby próbek oraz liczby przeprowadzonych analiz w poszczególnych laboratoriach PIORiN przedstawia poniższy wykres.

 

 

Liczba przebadanych próbek oraz wykonanych analiz utrzymywała się na poziomie ostatnich poprzednich lat, jednakże w związku wejściem w życie nowego prawa UE w zakresie zdrowia roślin nastąpiły istotne zmiany jakościowe. Zmiana przepisów, w tym nowelizacja wykazów organizmów kwarantannowych i niekwarantannowych, spowodowały konieczność wdrożenia metod badawczych ukierunkowanych na wykrywanie  organizmów szkodliwych, które pojawiły się na tych listach.

 

Zgodnie z planem urzędowej kontroli prawidłowości stosowania środków ochrony roślin, w Pracowni Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin Centralnego Laboratorium GIORiN przeprowadzono badania 600 próbek:

  • 249 próbek owoców,
  • 351 próbek warzyw.

 

Poszukując pozostałości 271 substancji czynnych środków ochrony roślin, wykonano 2 558 analiz oraz 184 340 oznaczeń substancji czynnych. W 9 próbkach. wykryto pozostałości pestycydów powyżej dopuszczalnych norm.

Do analiz laboratoryjnych w Pracowni Wykrywania i Identyfikacji GMO Centralnego Laboratorium GIORiN przekazywano próbki materiału roślinnego i nasion kukurydzy, soi i rzepaku. Ogółem badaniom poddano 3 014 próbek materiału roślinnego nasion oraz próbek liści. Wykonano 26 979 analiz /61 616 analiz jednostkowych. Modyfikacje genetyczne stwierdzono w 18 próbkach w tym 16 próbkach kukurydzy. Wyniki badań stanowiły podstawę  do podjęcia czynności inspekcyjnych mających na celu wyeliminowanie z obrotu nasion lub likwidację plantacji.

 

Laboratoria i pracownie oceny nasion wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa wykonały ocenę laboratoryjną 32 932 próbek materiału siewnego pod kątem spełniania określonych wymagań, w ramach nadzoru nad produkcją  i obrotem.

 

Działania Inspekcji mające na celu zapewnienie właściwego stanu fitosanitarnego kraju oraz bezpieczeństwa fitosanitarnego w wewnętrznym i międzynarodowym obrocie materiałem roślinnym realizowane są w oparciu
o wiarygodne wyniki badań uzyskiwane w sprawnie funkcjonujących laboratoriach.

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej piorin.gov.pl.


lista aktualności