Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Świadectwo przedeksportowe

W celu wydania fitosanitarnego świadectwa eksportowego dla roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, które były uprawiane, produkowane, przechowywane lub przetwarzane na terytorium jednego państwa członkowskiego, a które będą eksportowane z terytorium innego państwa członkowskiego, organizacje ochrony roślin (w Polsce – PIORiN)  wymieniają się niezbędnymi w tym celu informacjami. Na tej podstawie wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce prowadzenia uprawy, produkcji, przechowywania lub przetwarzania, wydaje świadectwo przedeksportowe, w którym poświadcza zgodność towarów z wymaganiami fitosanitarnymi. Zasady postępowania w sprawie o wydawanie świadectwa przedeksportowego zostały określone w art. 52 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. z 2020 r. poz. 424).

 

Zharmonizowany wzór świadectwa przedeksportowego został określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE, które obowiązuje od dnia 14 grudnia 2019 r. we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Pliki do pobrania

Wzór świadectwa przedeksportowego
Zgłoś błąd